Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ съгласува представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията, като изразява следното становище:

 В резултат на извършените анализи по Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията /ЗИД на ЗИ/ се констатира наличие на непълноти на част от предвидените правни норми, които при определени обстоятелства биха могли да способстват корупционно поведение, както следва:

 1. В новата редакция на чл.10, ал.7, т.1 до т.7 от ЗИД на ЗИ, са разписани правомощията на министъра на икономиката и енергетиката в качеството му на орган на управление на ДП "Български институт по метрология" /ДП „БИМ" /. Считаме за антикорупционна мярка предвиденото правомощие на министъра на икономиката и енергетиката да упражнява правата на собственост на държавата в държавното предприятие. Същевременно, с цел защита на държавния интерес, намираме, че правомощията на министъра на икономиката и енергетиката следва да бъдат допълнени и прецизирани с оглед компетентността на едноличния собственик на капитала, съгласно чл. 11 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. В чл. 10, ал.16 от ЗИД на ЗИ, е предвидено контрол по изпълнението на решенията на Управителния съвет  да се осъществява от председателя на съвета. Липсва обаче регламентиран контрол / надзор/ върху цялостната дейност на ДП"БИМ", за спазването на Правилника за дейността и организацията на предприятието и за опазване на имуществото. Предвид правомощията на министъра на икономиката и енергетиката като орган на управление на ДП „БИМ", намираме за удачно да се регламентира правото на министъра да изисква информация по всяко време и да осъществява контрол върху дейността на ДП БИМ.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме изрично да се регламентира правото на министъра на икономиката и енергетиката да изисква текуща информация по всяко време от ДП"БИМ" и правото му да осъществява контрол  / надзор / върху дейността на предприятието пряко чрез едно или повече лица / контролен съвет/, които да следят за спазване на Правилника за дейността и организацията,  за опазване на имуществото на предприятието и които да дават отчет пред министъра в качеството му на орган, упражняващ правата над държавата. В съответствие с гореизложените правомощия би било удачно и министърът да определя правото на възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на изпълнителния директор. Предлагаме и останалите правомощия на министъра на икономиката и енергетиката да бъдат прецизирани и допълнени с оглед компетентността на едноличния собственик на капитала, съгласно чл. 11 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

 2. В чл.10, ал.11 са посочени обстоятелствата, които не следва да бъдат изпълнени, за да може едно лице да бъде назначавано като член на Управителния съвет. Липсват посочени предпоставките, при наличието на които едно лице може да бъде назначавано като член на  Управителния съвет. Съгласно чл.10, ал.25 от ЗИД на ЗИ, за изпълнителен директор на ДП "БИМ" се назначава лице с българско гражданство с висше образование по природни или технически науки с образователно- квалификационна степен магистър с трудов и / или служебен стаж не по-малко от 10 години в областта на научната и / или законовата метрология и с изявени професионални качества в областта на метрологията на национално и международно ниво. Предвид факта, че, изпълнителният директор е член на Управителния съвет /чл.10, ал.8 от ЗИД на ЗИ/, както и отчитайки правото на председателя на Управителния съвет да осъществява контрол върху изпълнението на решенията на съвета и на изпълнителния директор, предвидено в чл.10, ал.16 от ЗИД на ЗИ, считаме, че за лицата, назначавани като членове на Управителния съвет, следва да са налице поне минималните изисквания, предвидени за изпълнителния директор в чл.10, ал.25 от ЗИД на ЗИ. Считаме, че липсата на достатъчна професионална компетентност би се отразила негативно, както върху изпълнението на функционалните задължения, така и върху качеството на вземаните решения, тъй като по този начин се снижава риска от разкриване на нарушението и от евентуални последствия и санкции за извършителя.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме чл.10 да се допълни, като се регламентират минимални изисквания относно необходимото образование и професионална квалификация на членовете на Управителния съвет, по аналогия с предвидените условия, на които следва да отговаря изпълнителния директор, съгласно чл.10, ал.25 от ЗИД на ЗИ.

 3. В чл.10, ал. 24 от ЗИД на ЗИ, е предвидено, че изпълнителният директор на ДП" БИМ" се назначава от министъра на икономиката и енергетиката за срок от 4 години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност. Същевременно липсват норми, които да регламентират имуществена отговорност за изпълнителния директор и за членовете на Управителния съвет за евентуални извършени от тях закононарушения и причинени на държавното предприятие вреди.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме изпълнителния директор да се назначава от министъра на икономиката и енергетиката за срок от 4 години, като се предвиди ограничение за броя на мандатите. Считаме за целесъобразно решение изпълнителният директор да заема тази длъжност най- много два мандата. Предвид функциите на Управителния съвет и на изпълнителния директор, предлагаме изрично да бъде регламентирана имуществена отговорност на изпълнителния директор и на членовете на Управителния съвет за причинени на държавното предприятие вреди от управлението им.

  

ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

БОЙКО ВЕЛИКОВ