Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище относно: Проект на Закон за енергийната ефективност

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за енергийната ефективност

Считаме като цяло предложените промени за основателни и целесъобразни. С въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, ще се продължи процеса по транспониране на европейското законодателство в националните норми.

В резултат на извършените от нас анализи, по конкретния законопроект се констатира наличие на непълноти на част от предвидените правни норми, които при определени обстоятелства биха могли да способстват корупционно поведение, както следва:

I. В разпоредбите на чл. 11 от проекта на ЗЕЕ е уреден статута на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като орган на изпълнителната власт, пряко подчинен на министъра на икономиката и енергетиката, като министърът съгласувано с министър председателя назначава и освобождава изпълнителният директор на агенцията. В посочените разпоредби липсват минимални изисквания относно необходимото образование и професионална квалификация, на които следва да отговаря изпълнителния директор. В чл. 11, ал. 6 от проекта на ЗЕЕ са разписани правомощията на изпълнителния директор на АУЕР, като в т. 2 от същата разпоредба му е вменено „осъществява контрол по спазване на законодателството в областта на енергийната ефективност", а съгласно чл. 8, параграф 1, б. „б" от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. „Държавите членки насърчават наличието за всички крайни клиенти на висококачествени енергийни обследвания, които са разходно ефективни и се осъществяват и наблюдават от независими органи съгласно националното законодателство". С оглед обстоятелството, че  изпълнителният директор на АУЕР е поставен на пряко подчинение на орган на изпълнителната власт, същият е в зависимост и е лишен от възможността за вземане на обективни решения. Предвид изложеното, считаме, че е налице несъответствие между проекта на ЗЕЕ и законодателството на ЕС.

Предложение:

1. Разпоредбата на чл. 11 от проекта на ЗЕЕ да бъде редактирана, така че да се гарантира независимостта на АУЕР.

2. С цел гарантиране на публичност и прозрачност в дейността на АУЕР, предлагаме да се създаде разпоредба към чл.11 от ЗЕЕ, съгласно която АУЕР да публикува на интернет страницата си годишния отчет за дейността си.

 

II. В разпоредбата на чл. 31, ал. 6 от проекта на ЗЕЕ „Изискванията за енергийните характеристики подлежат на задължителна периодична проверка веднъж на всеки 5 години." Посоченият пет годишен срок за периодична проверка не произтича от действащ европейски или национален нормативен акт, както и не става ясно дали се отнася за сгради или обособени части от тях, или за технически сградни инсталации.

Предложение: Срокът за извършване на периодични проверки да бъде обоснован, в съответствие с действащи нормативни разпоредби, както и да бъдат изчерпателно изброени обектите, подлежащи на задължителна периодична проверка.

III. Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от проект на ЗЕЕ съгласно, която „ При отдаване под наем на нова сграда или самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата", следва да отпадне.  Предвид обстоятелството, че договорът за наем е двустранен, възмезден и неформален и същият се счита за сключен от момента на постигане на съгласие между наемодателя и наемателя, считаме че непредставянето на сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата не е основание за несключване на договор за наем.

Предложение: Предлагаме разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от проекта на ЗЕЕ да отпадне.

IV. В Раздел III, на Глава III от проекта на ЗЕЕ на АУЕР е вменено извършване на проверки за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради. За водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещение над 20 kW и климатични инсталации в сгради с номинална електрическа мощност над 12 кW, АУЕР създава и поддържа база данни. Съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от проекта на ЗЕЕ отоплителни инсталации с водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години подлежат на еднократна проверка и даване на препоръки към собственика.

Предложение: С цел публичност на извършените проверки и на дадените препоръки за енергийна ефективност, предлагаме да се създаде и поддържа база данни по аналогия на чл. 52 от проекта на ЗЕЕ.

V. С разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от проекта на ЗЕЕ се уреждат източниците на приходи на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници", като в т. 1 от същата разпоредба са посочени „дарения от международни финансови институции, международни фондове, български и чуждестранни физически или юридически лица".

Предложение: Предлагаме да се създаде нова алинея в чл. 81, в която частните дарители да подават декларации за произход на средствата, съгласно чл. 11 от Закон за мерките срещу изпирането на пари и удостоверение за липса на  данъчни задължения в страна от ЕС. По този начин ще се гарантира прозрачност при набирането на средства във фонда.

 

VI. В Глава пета от проекта на ЗЕЕ „Контрол по енергийна ефективност"  са уредени правата и задълженията на лицата осъществяващи контрол. С цел гарантиране на независимост, обективност и избягване на конфликт на интереси предлагаме лицата, осъществяващи контролна дейност да декларират обстоятелствата изключващи конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Предложение: Предлагаме в чл. 93, да се създаде нова ал. 4, съгласно която лицата осъществяващи контролна дейност да декларират липсата на частен интерес при извършването на дейността, като за целта подават декларации по ЗПУКИ.

VII. С § 22 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на ЗЕЕ се правят промени и в Закона за енергетиката. Съгласно § 22, т. 9 от ПЗР на проекта на ЗЕЕ енергийните предприятия се задължават да предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за реално потребените количества и стойността на предоставената услуга, в съответствие с договорената периодичност на отчитане, без задължение за допълнително плащане за тази услуга". В член 10, параграф 2, изр. 2 от Директива 2012/27/ЕС е посочено, че „Държавите членки правят необходимото крайните потребители да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, позволяваща подробни самостоятелни проверки", като е пояснено и какво съдържа допълнителната информация относно предходно потребление: „кумулативни данни за срок от поне три предходни или за период от влизане в сила на договора за доставка, ако той е по - кратък, като данните съответстват на интервалите за които е предоставена информацията от честото фактуриране".

Предложение: С цел достигане на пълна информация до потребителите на енергийни услуги позволяваща подробни самостоятелни проверки предлагаме в § 22, т. 9 от ПЗР на проекта на ЗЕЕ са допълни, като на потребители на енергийни услуги ведно с реално потребените количества и стойността на предоставената услуга, в съответствие с договорената периодичност на отчитане, без задължение за допълнително плащане за тази услуга се предоставя и допълнителна информация относно предходно потребление.