Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище относно: Законопроект на изменение и допълнение на Закон за авторското право и сродните му

 

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Законопроект на изменение и допълнение на Закон за авторското право и сродните му, приет от ХLII Народно събрание на 29 януари 2014 г.

Във връзка с подадено от Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА) заявление с вх. № 01-РД0-0036/03.02.2014 г. на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), в което се излагат твърдения за налагане на рестриктивно и монополно законодателство, се извърши анализ на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) приет от ХLII Народно събрание на 28 февруари 2014 г., обн. ДВ, бр. 21 от 8.03.2014 г., както и на доклади на Комисията по култура и медии към Народното събрание, стенограми от заседания и др. се установи следното:

I. На 13.08.2013 г. в Народно събрание от Министерски съвет е внесен проект на ЗИД на ЗАПСП № 302-01-12, като на 16.10.2013 г. от Стефан Данаилов и група народни представители е внесен и ЗИД на ЗАПСП № 354-01-65 за съвместно разглеждане в Комисията по култура и медии към Народното събрание. След приемането на първо четене на 31.10.2013 г. посочените два законопроекта са обединени по реда на чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) в общ законопроект под № 353-13-23/18.11.2013 г., който е приет на второ четене от Народното събрание на 28.02.2014 г.

Със ЗИД на ЗАПСП № 302-01-12 се транспонират разпоредбите на Директива 2011/77/ЕС, която изменя Директива 2006/116/ЕО, с която се урежда срока на закрила на авторското право и някои сродни права. Със законопроекта е въведена допълнителна закрила на правата на артистите - изпълнители, като в отделни хипотези на звукозаписи е удължен периода на закрила от петдесет на седемдесет години. Въвежда се допълнителна закрила и във връзка с възможността на артистите - изпълнители да получават възнаграждения. Продуцентите на звукозаписи също така ще се ползват със закрила на техните права в рамките на седемдесет години в хипотези сходни с тези на артистите - изпълнители. Със ЗИД на ЗАПСП № 354-01-65 са внесени промени в регистрацията и пререгистрацията на организациите за колективно управление на авторски права.

При оформянето на общия законопроект на ЗИД на ЗАПСП №353-13-23/18.11.2013 г., между първо и второ четене по предложение на народни представители се правят допълнителни промени и в Глава седма, Раздел Iа „Колективно управление на права" в чл. 40 и 40б от ЗАПСП и се създава нов § 23 в ПЗР на закона.

В Република България регистрирани организации за колективно управление на авторски права са: Сдружение на композитори, автори на литературни произведения свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права "МУЗИКАУТОР; Сдружение "Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители „ПРОФОН" и Сдружение "Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права" ЕАЗИПА - за съвкупно управление и на двете категории права в музикално сценичните изкуства - авторски и сродни. Съгласно уставите на дружествата основното им финансиране е от членски внос определен от Общото събрание.

EАЗИПА е организация с нестопанска цел, регистрирана по реда на чл. 40 от ЗАПСП в СГС, по ф. д. № 19798/2007 г. по описа на съда и в публичния регистър на Министерство на културата на 12.02.2008 г., като организация за колективно управление на авторски права. С редакцията на ЗАПСП от 25.03.2011 г. съгласно § 42 от ПЗР на ЗАПСП за всички организации за колективно управление на авторски права възниква задължението за пререгистрация. В законоустановения срок организацията е подала в Министерство на културата заявление за пререгистрация, в резултат на което е издадена Заповед № РД- 09-0603/27.10.2011 г. на министъра на културата. Следствие на издадената заповед на ЕАЗИПА се издава Удостоверение за пререгистрация №12-00-0159 от 27.10.2011 г., но с непълен пакет от права. Срещу издадената заповед е подадена жалба, като с Решение № 7398/30.05.2013 г. Върховен административен съд отменя мълчаливия отказ на министъра на културата да пререгистрира по реда на § 42 ЗАПСП ЕАЗИПА като организация за колективно управление на авторски и сродни на тях права по заявените, права, които не са признати с Удостоверение №12-00-0159 от 27.10.2011 г. Преписката е изпратена на министъра на културата за произнасяне, в следствие на което е издадена нова заповед от заместник-министъра на културата № РД 09-0603/27.10.2013 г., с която се отменя първоначалната заповед за пререгистрация с непълен пакет от права и се отказва издаването на удостоверение за пререгистрация. Срещу посочената заповед отново е подадена жалба от страна на ЕАЗИПА въз основа на което е образувано адм. дело № 10856/2013 г. по описа на Административен съд - София град. На 16.04.2014 г. е даден ход на делото, като следващото съдебно заседание е насрочено на 04.06.2014 г.

II. Съгласно чл. 40, ал.6 от ЗАПСП организации за колективно управление на авторски права (ОКУАП) могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права, като тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел. В ал. 4 на същата разпоредба е уреден, че ОКУАП може да отстъпва на ползвател само права, които са и били поверени за управление от нейни членове или от сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения по чл. 40б, ал. 4 и 5.

Новото съдържание на разпоредбата на чл. 40б, ал. 4 от ЗИД на ЗАПСП гласи, че „Министърът на културата извършва регистрация или пререгистрация на дейността на организация по чл. 40, ал. 1 за управление на права, за които има вече извършена регистрация или пререгистрация на друга организация, която през последните 5 години е събрала, разпределила и изплатила възнаграждения, само след представяне от страна на организацията, която е подала заявление за регистриране или пререгистриране, на писмено споразумение с титуляря на първата регистрация за тези права, съответно произведения на следваща организация, в случаите, когато заявлението се отнася за:....", а съгласно § 23 от ПЗР от ЗАПСПОрганизации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, които продължават дейността си на основание § 42, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 25 от 2011 г.) без удостоверение за регистрация или извън обхвата на получената регистрация, преустановяват тази си дейност от датата на влизане в сила на този закон."

Предвид изложеното и съгласно новия § 23 от ПЗР от ЗАПСП, Народното събрание решава един правен спор от компетентността на съдебната власт относно дейността на ЕАЗИПА, тъй като към настоящият момент единствено ЕАЗИПА попада в обхвата на § 23 от ПЗР на ЗАПСП.

При проверка в Апис регистър се установи, че „Музикаутор"  и „Профон" са свързани лица по смисъла на §1, ал. 1, т. 6 от Търговския закон, тъй като Васил Костадинов Гюров е член на управителния съвет и на двете юридически лица.  

Предвид обстоятелството, че съгласно чл. 40б, ал. 4 от ЗАПСП за регистрация на нова организация за колективно управление на авторско право е необходимо представяне от страна на организацията, която е подала заявление за регистриране или пререгистриране, на писмено споразумение с титуляря на първата регистрация за тези права, това води до невъзможност за регистриране на нови организации за колективно управление на права без съгласието на „Музикаутор"  и „Профон" или до регистриране на дружества „свързани" с тях. Налице е концентрация на власт в едни и съща лица и на зависимост на авторите и носителите на авторски права. Нарушава се и правото на ползвателя да избира организация, чиито услуги той сам желае да ползва.

В тази насока е и становището на д-р Георги Серакинов- доктор по право, експерт по права на интелектуална собственост, участвал в работната група по изготвянето на ЗИД на ЗАПСП.  На заседанието на Комисията по култура и медии от 23.10.2013 г. становището на д-р Георги Серакинов е че със ЗИД на ЗАПСП се приема монополно законодателство, но такава била практиката в цял свят: Да, напълно монополно. Друг начин няма. Всичко друго означава да рухне системата. Никой няма да плаща нищо."

В Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективно управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на права върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар и Препоръка 2005/737/ЕО на Комисията са залегнали редица принципи относно колективно управление на авторското право и сродните му права, като свобода на носителите на права да избират своята организация за колективно управление на авторски права, равно третиране на различните категории носители на права и справедливо разпределение на възнагражденията. Посочената директива предстой да бъде транспонирана в националното законодателство не по-късно от 10 април 2016 г.
С оглед гореизложеното, считаме, че е налице необходимост от актуализиране на националното законодателството, с цел пълно и точно транспониране на законодателството на Европейския съюз, както и изпълнение на Препоръка 2005/737/ЕО на Комисията.

Предложения: Да бъдат разписани нови разпоредби относно реда и начина за на колективното управление на авторски права, с които:

1. Да се създадат равни условия за организации управляващи авторските и сродните им права;

2. Да се гарантира възможността на потребителите и носителите на авторски права на правото на избор на организация за колективно управление на авторски права.                                                   

 

БОЙКО ВЕЛИКОВ

     ДИРЕКТОР