Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ съгласува представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ЗИД на ЗМДТ/ и придружаващите го документи, като изразява следното становище:

В резултат на извършените анализи по ЗИД на ЗМДТ се констатира наличие на непълноти и неясноти на част от предвидените правни норми, които при определени обстоятелства биха могли да способстват корупционно поведение, както следва:

 1.По представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси:

1.1. По §1 относно чл.6, ал.1, §2 относно Раздел І на Глава ІІІ, §7 относно чл. 68, ал. (2) и §8 относно чл. 69, ал. (3) от ЗИД на ЗМДТ:

В чл. 6, ал. (1), буква (а) се предлага замяна на формулировката „битови отпадъци" с формулировката „поддържане на чистота". В §1 т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ е дадено определение на понятието "битови отпадъци", но в ЗИД на ЗМДТ липсва дефиниция на въведеното с измененията ново понятие "поддържане на чистота". То е много по-общо като категория и не е дефинирано от гледна точка на същност, обем, обхват и начин на постигане като качествено състояние, съобразно спецификата на отделните обекти, подлежащи на почистване. Липсата на дефиниция е предпоставка за създаване на затруднения в процеса на организация на цялостната дейност по почистването, както и за въвеждане на субективни критерии и за вземане на субективни решения. Липсата на дефиниция на понятието "поддържане на чистота" прави невъзможно определянето на „такса за поддържане на чистота", в съответствие с предложените от §2 промени относно формулировката на заглавието на Раздел І на Глава ІІІ от ЗИД на ЗМДТ. Същото важи и за предложените промени за създаване на ал. (2) в чл. 68, където досегашния текст „такса за битови отпадъци" се заменя с формулировката „такса за поддържане на чистота". Липсата на дефиниция за понятието „поддържане на чистота" обезсмисля предложението за създаване на ал. (3) в чл. 69, според която „общината посочва задължението за таксата за поддържане на чистота по отделните й компоненти" поради невъзможността на практика да бъдат реално разграничени отделните компоненти на услугите, както и на техните качествени и количествени показатели.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се дефинира понятието "поддържане на чистота" с оглед определяне на цел, предмет, обем и обхват на дейностите, които тази формулировка обхваща, както и начина на осъществяването им или да се дефинират стандарти за различните видове почистване, съобразно спецификата на обектите и конкретната дейност.

1.2. По §3 относно чл.62 ал. (1) от ЗИД на ЗМДТ:

В чл.62 ал. (1) е употребено понятието територии за обществено ползване", но липсва дефиниция, която да дава яснота относно съдържанието и смисъла му. Подобна дефиниция липсва в ЗМДТ, а в чл. 107 т.1 от ЗУТ се посочва: „С общия устройствен план на град с неговото землище или на селищно образувание с национално значение се определят: 1. общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческо наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение;". Липсата на дефиниция на понятието „територии за обществено ползване" създава затруднения в процеса на организация на цялостната дейност по почистването на тези територии и е предпоставка за въвеждане на субективни критерии, за вземане на субективни решения и за допускане на различни нарушения и злоупотреби в сферата на чистотата и третирането на битовите отпадъци.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се даде дефиниция на понятието "Територии за обществено ползване".

1.3. По §3 относно чл.62 ал. (2) т.1 от ЗИД на ЗМДТ:

Според чл.62 ал.(2) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;" Следва да се отчете, че събирането на отпадъците може да бъде разделно или неразделно, а уточнението "включително и разделно" е наложително, понеже гражданите, от които се събира таксата за битови отпадъци са тези, които дават пари и за т.нар. „разделно събиране" на отпадъците, за тяхната преработка, рециклиране и оползотворяване. Такова плащане всеки един потребител осъществява още при покупка на опаковани продукти чрез т. нар. "продуктова такса" за това, опаковката на дадения продукт да се събере разделно, да се преработи, да се рециклира и да се оползотвори. Опитът в България  обаче показва, че това се случва много непрозрачно и следва да се въведат контролни механизми, които да помогнат на българското общество да разбере какво всъщност се случва с тази част от обществените средства, както и да се даде отговор на въпроса какви са конкретните ангажименти на бизнеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се приеме следната формулировка на чл.62, ал.(2) т.1: „1.събиране, включително и разделно, и транспортиране на битови отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;"

1.4. По §3 относно чл.62 ал. (3) от ЗИД на ЗМДТ:

Според чл.62 ал. (3) „Таксата за чистота на териториите за обществено ползване се заплаща за извършваните от общината услуги по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места". За гражданите обаче е важно да знаят за какви точно услуги плащат пари. Липсата на изрично изброяване на видовете услуги по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, в съчетание с липсата на съответните контролни механизми, е предпоставка за злоупотреби и непрозрачно изразходване на общински финансови средства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се изброят видовете услуги по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

1.5. По §3 относно чл.62 ал. (4) от ЗИД на ЗМДТ:

Според чл.62 ал. (4) „Таксата по ал. 1 се заплаща в размер, съответстващ на вида и обема на предоставените услуги по ал. (2) и (3)." За гражданите обаче е важно да получават качествени услуги срещу парите, които плащат на общината. Липсата на изисквания за качество, обвързани със съответните стандарти и контролни механизми е предпоставка за вземане на субективни решения, за непрозрачни процедури и за поставяне на частни интереси над обществените.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се приеме следната формулировка на чл.62, ал.(4): „Таксата по ал. 1 се заплаща в размер, съответстващ на качеството, вида и обема на предоставените услуги по ал. (2) и (3)".

1.6. По §5 относно чл.66 ал. (3) от ЗИД на ЗМДТ:

Според чл. 66 ал. (3) т. 3 „поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване" се явяват дейности, по които общината осъществява разходи и които се включват в план-сметката. Отсъствието на критерии за чистота, степен на чистота и начин на постигане на чистотата, като качествено състояние, в съчетание с адекватни контролни механизми, създава затруднения в процеса на организация на цялостната дейност по почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване и е предпоставка за вземане на субективни решения и за допускане на различни нарушения и злоупотреби в организацията на цялостната дейност по почистването на общинско равнище.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се посочат критерии за чистота, които да се съчетаят с адекватни механизми за наблюдение и контрол.

 

1.7. По §6 относно чл.67 от ЗИД на ЗМДТ:

В чл. 67 липсва обвързване на решението за избор на основа за изчисляване на всеки от компонентите на таксата по чл. 62 ал. (1) с разделното събиране на отпадъци.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се обвърже избора на основа с разделното събиране на отпадъци по такъв начин, че да стимулира гражданите да събират разделно отпадъци.

1.8. По §6 относно чл.67, ал.3, т.3 от ЗИД на ЗМДТ:

Според чл. 67, ал.3 от ЗИД на ЗМДТ за определяне размера на таксата за битови отпадъци, общинският съвет избира една или няколко от следните видове основи за пропорционално разпределение на разходите:

1.индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота;

2.количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци;

3.брой ползватели на услугата в имота или натурален показател използвано количество вода в имота количество вода в имота.

От така предложената методика, която е приложена към ЗИД на ЗМДТ, липсват конкретни мотиви и обосновка за използването на показателя „количество изразходвана вода" в качеството му на основа за определяне размера на таксата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се даде необходимата обосновка и мотивировка в Методиката за използването на показателя „количество изразходвана вода", в качеството му на основа за определяне размера на таксата, или в чл.67, ал.3, т.3 от ЗИД на ЗМДТ да отпадне текста „натурален показател използвано количество вода в имота" след думите „в имота".

1.9. По §16 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на ЗИД на ЗМДТ.

Според § 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2015г. Определения срок за влизане на закона в сила е недостатъчен за въвеждане на предлаганите промени в ЗМДТ и новата методика от гледна точка на необходимостта да се  спазят технологичните срокове, да се извърши обстоен анализ, да се тества методиката, да се проведе разяснителна кампания сред населението на национално равнище.  Запознаването на гражданите с предлаганите промени в ЗМДТ и методиката, с услугите и дейностите, които формират размера на  таксата за поддържане на чистота ще постигне силен антикорупционен ефект и няма да позволи непрозрачни процеси, субективизъм и ще способства за повишаване на събираемостта на таксите за поддържане на чистота.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се приеме следната формулировка на § 16. „Законът влиза в сила от 1 януари 2016г."

2. По Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси:

В резултат на извършените анализи по „Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси" се констатира наличие на непълноти и неясноти на част от предвидените правни норми, които при определени обстоятелства биха могли да способстват корупционно поведение, както следва:

2.1. Съществуват противоречия между Методиката и ЗИД на ЗМДТ, което е видно в ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на § 1. „Методиката е изготвена на основание § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ бр. 101 от 22 ноември 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.)".

При изготвянето на методиката не са съобразени новите текстове и понятия в  ЗИД на ЗМДТ, както следва:

2.1.1. В чл.1, 2, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33 от методиката термините „Такса за битови отпадъци" да се заменят с „Такса за поддържане на чистота".

2.2.2. В чл. 5, 7, 8, 19, 23, 25, 26  понятието „сметоизвозване" да се замени с „транспортиране на битови отпадъци".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да бъдат премахнати съществуващите несъответствия между ЗИД на ЗМДТ и Методиката.

2.2 Посочените в т.1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 на становището неясноти и празноти в правната регламентация на чл.62 на ЗИД на ЗМДТ имат пряко действие върху чл.7 от Методиката, съществуват празноти в правната регламентация по чл.62, които са предпоставки за вземане и налагане на субективни решения при определяне размера на таксата и за пренебрегване на обществения интерес.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се отстранят на установените пропуски в правната регламентация в ЗИД на ЗМДТ.

2.3. В чл.8 съществува несъответствие със ЗИД на ЗМДТ, защото се смесват понятията компоненти и дейности, посочени в чл.62 и чл.66 на ЗИД на ЗМДТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се запази правната норма на чл.8 от Методиката след отстраняване на установените слаби места в чл.62 и чл.66 на ЗИД на ЗМДТ.

Необходимо е отпадането на текстове, както следва:

- в чл.8 буква „б", аа) „рециклируеми отпадъци", защото те вече са изброени, а именно „хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, едрогабаритни отпадъци";

- в чл.8 буква „б", бб) „погасителни вноски за лихви по заеми за закупуване на сметосъбирачни машини и съдове за съхранение на битови отпадъци". Това е неефективност и използването на кредити може да бъде алтернативен вариант при липса на други възможности за финансиране от общините;

- в чл.8 буква „б", вв) „разработване и внедряване на пилотни модели на различни схеми за разделно събиране". Защото е недопустимо да се събират такси от граждани за дейност с осигурен бюджет от общините.

2.4. В чл.9 е необходимо отпадане на несъотносими текстове, както следва:

-ал.(1), т.2 и т.3 „други възнаграждения и плащания за персонала" и „задължителни осигурителни вноски от работодатели". Работодателят /общината/ определя размера на заплатите и възнаграждения, и плаща същите от собствени средства;

-ал.1, т. 4, букви „е) „командировки", ж) разходи за застраховки, други финансови услуги, з)други некласифицирани разходи, свързани с извършването на дадената услуга, за която се събира такса битови отпадъци (видът на разхода се посочва точно)", защото нямат пряко отношение към такса за поддържане на чистота и транспортирането на битовите отпадъци;

- ал.1, т.5 и 6 - „платени данъци и такси" и „разходи за лихви по заеми", е необходимо да отпаднат, тъй като не са свързани с дейностите за поддържане на чистота и транспортирането на битовите отпадъци. В Чл.10, ал.2 от Методиката е посочено, че „В случаите, в които даден разход е извършен по повод и други дейности, извън тези по предоставяне на услугата, за която се събира таксата, в стойността на разхода в план-сметката се включва само пропорционалната част от разхода, относима към услугата и при условие, че предоставянето на услугата е в пряка зависимост от извършването на съответния разход (услугата не може да бъде предоставена, без извършването на разхода)", т.е. и тук няма пряка зависимост.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се запази правната норма на чл.9 от Методиката след отстраняване на несъотносимите текстове.

2.5. В чл.12 не са предвидени механизми за контрол относно делегирани от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги, определяни ежегодно с нормативен акт на Министерския съвет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се запази правната норма на чл.12 от Методиката с включване на механизми за контрол.

ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

БОЙКО ВЕЛИКОВ