Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни

 

С Т А Н О В И Щ Е
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, като изразява следното становище:
В резултат на извършените анализи по Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни /ЗИД на ЗДПД/ се констатира наличие на непълнота в разпоредбата на чл. 15, която при определени обстоятелства би могла да способства корупционно поведение.
В разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от проекта на ЗДПД е посочено, че „Услугите за пространствени данни по чл. 14, ал. 1, т. 3-6 са безплатни, освен ако в специален закон е предвидено друго". Процесът, касаещ случаите, когато в специален закон се налагат такси за услугите за пространствени данни, не е достатъчно уреден. Проектът на изменената норма не отчита изискванията на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Това обстоятелство е възможно да предпостави различен ведомствен подход и практики за реализиране на корупционно поведение.
За да се преодолее рискът от възможно корупционно поведение е необходимо, да се отчетат посочените изисквания в чл. 17, т. 3 от Директива 2007/2/ЕО, съгласно които „... Когато се налагат такси, те следва да не надвишават минималната стойност, необходима за гарантиране на нужното качество и доставка на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, заедно с разумен приход от инвестициите, като в същото време, когато това е приложимо, се зачитат задълженията за самофинансиране на публичните органи, предоставящи масиви от пространствени данни и услуги за такива данни ...".

Предложение: Да се транспонират пълно и точно изискванията, посочени в чл. 17, т. 3 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) в разпоредбата на чл. 15 от Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни.


ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

БОЙКО ВЕЛИКОВ