Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИД на ЗВ/

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИД на ЗВ/

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, като изразява следното становище:

В резултат на извършените анализи на проектозакона се констатира, че с предложените изменения и допълнения в § 74 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите се предоставя възможност за удължаване на сроковете за предоставяне на концесия за добив на минерална вода, по взаимно съгласие на страните, без да сa предвидени условия, които да отчитат и гарантират интереса на концедента.

Необходимо е при удължаване срока на концесионния договор да бъдат отчетени актуалните икономически условия, в контекста на защита на обществения интерес, като това трябва да се реализира с въвеждането на законови гаранции.

Следва да се отбележи също така, че от ЦППКОП е изготвен доклад на тема „Анализ на нормативните актове и процедурите по концесиониране в Р България", в който са направени анализи и констатации по Закона за водите и предложения за мерки за превенция на корупцията.

Предложените промени, с които се създава единен национален орган за контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние, преодоляват досега съществуващия проблем, изразяващ се в липса на достатъчна координация и ясно разпределени отговорности при съвместната работа на множеството ангажирани институции. Друга положителна мярка в законопроекта в посока повишаване на координацията е създаването на Координационен съвет по водите.

  

ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

БОЙКО ВЕЛИКОВ