Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИД на ЗПЗП) , със следните бележки:


1. По § 13 от ЗИД на ЗПЗП
В предложения в ЗИД на ЗПЗП нов текст на чл. 10 е, ал.4 е отпаднала формулировката „с участието на браншовите организации", което не произтича от съотносими европейски регламенти и води до концентрация на прекомерна власт в ръцете на едно лице, повишава корупционния риск и лишава от защита представителите на бранша. Същевременно законовото елиминиране на браншовите организации от управленския процес от една страна би довело до снижаване на контрола върху този процес, и по-конкретно върху разработването на нормативната уредба, а от друга би довело до липса на равнопоставеност на партньорските взаимоотношения и прозрачността в диалога на държавата и неправителствения сектор.
Предложение: Да се добави в текста на чл.10е, ал.4 на ЗИД на ЗПЗП
„ с участието на браншовите организации"

2. По §25 от ЗИД на ЗПЗП
В чл.19 се създава нова алинея 4: „Решенията на Управителния съвет се публикуват на интернет страниците на фонда и на Министерство на земеделието и храните". В текста не са определени срокове за публикуването на решенията на Управителния съвет. Необходимо е същите да бъдат оповестявани ( публикувани на интернет страниците) още същия ден или най - късно на следващия с оглед своевременна защита правата на трети лица, тъй като това би могло да доведе до създаване на условия за корупционни практики.

Предложение: Да бъде допълнена правната норма с текст касаещ точно определени срокове за публикуване на решенията на интернет страниците на на фонда и на Министерство на земеделието и храните. Да се регламентира и носене на отговорност за неспазване изискванията за публикуване, както и за изпълнение на съответните срокове.


3. По §37 от ЗИД на ЗПЗП
В чл. 37, ал.3 от ЗИД на ЗПЗП е предвидено, че:"Разплащателната агенция всяка година проверява на място контролна извадка от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска." Видно от така посочената правна норма не става ясно какви са критериите за подбор на контролната извадка - обхват, размер, принцип на избора(случаен избор или друг).

Предложение: Да бъде допълнена правната норма с точно определени критерии относно контролната извадка - обхват, размер, принцип на избора(случаен избор или друг).