Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

 

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД на ЗЗО), със следните бележки:

 

1.    По § 5 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 37, ал.4 от ЗИД на ЗЗО е предвидено: думите „пострадали при или по повод отбраната на страната" и запетаята след тях да се заличат, а след думата „военноинвалиди" да се постави запетая и да се добави „военнопострадали". Видно от действащата към момента правна норма (изм. и доп. ДВ бр. 54 от 1.07.2014 г., ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) е, че същата вече съдържа посочените корекции, и не следва да бъде изменяна в тази си част.

 

2.    По § 6 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 40, ал. 2 от ЗИД на ЗЗО отново е предвидено: след думата „войните" съюзът „и" да се заменят със запетая и след думата „военноинвалидите" да се добави „и военнопострадалите, които не са здравноосигурени по друг ред" и думите „при или по повод отбраната на страната, по време на наборна военна служба" и запетаята след тях да се заличат. Нормата съдържа посочените корекции, поради което не се налагат промени в тази и част.

 

Предвид факта, че чл. 37 и чл. 40 от ЗЗО са породили права за ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, следва в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЗО да се предвиди изричната промяна съответно на Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

3.    По § 7 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 45, ал.2, т. б от ЗИД на ЗЗО е предвидено разделение на пакета от медицински услуги, който НЗОК заплаща - на основен и допълнителен. Видно от диспозитивния характер на нормата е, че допълнителният пакет може да се заплаща и от лицата, които извършват здравно осигуряване съгласно Глава трета от ЗЗО. С цел създаване на ясна регламентация на допълнителния пакет медицински услуги, следва същият да е с посочена дефиниция в Допълнителните разпоредби на закона, аналогично на т.2 от ДР „Основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК".

Предложение: В ДР от ЗИД на ЗЗО да бъде дадена дефиниция за понятието „Допълнителен пакет медицински услуги".

 

4.    По § 7 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 45, ал. 10 от ЗИД на ЗЗО е предвидено задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и тези с ново международно непатентно наименование, включени или подали заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предвидената правна норма ограничава участието в договарянето на отстъпки за лекарствени продукти за „други притежатели на разрешение за употреба". Нормата не залага критерии към кои субекти поражда правно действие и към кои има забраняващо действие.

Предложение: Да бъде ясно разписано нормативната разпоредба към кои субекти поражда правно действие.

 

5.    По § 7 от ЗИД на ЗЗО

Разпоредбата на чл. 45, ал. 19 от ЗИД на ЗЗО е аналогична с предложената в ал. 10, като следва да се вземе предвид становището по предходната.

 

6.    По § 8 от ЗИД на ЗЗО

Създадената разпоредба на чл. 45а, касаеща оценка на здравните технологии безспорно ще бъде един ефективен инструмент, предназначен да осигури прозрачност и обективност при прилагането на лекарствените продукти. Но в същото време не става ясно коя е компетентната институция, отговорна за извършването на такава оценка.

Предложение: В закона да бъде посочена компетентната институция, отговорна за извършването на оценка на здравните технологии.

 

7.    По § 16 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 74, ал. 5 от ЗИД на ЗЗО е предвидено директорът на РЗОК да издаде заповед за налагане на санкция, в случаите, когато лицето - обект на проверката, не изрази становище по ал. 4 или изразеното от него становище не съдържа възражения по направените от лекаря-контрольор констатации. С оглед избягване на субективизъм при прилагането на законовата разпоредба следва да бъдат определени границите и размера на санкцията за установяване на нарушения по чл. 74, ал.1, т. 2-4 от ЗЗО, както и нормативният документ, в който ще бъде предвидена.

 

8.    По § 17 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 75, ал.1 от ЗИД на ЗЗО е предвидено решаването на спор от арбитражна комисия, в случаите когато лицето - обект на проверката упражни правото на оспорване на констатациите на лекаря - контрольор, при установено нарушение по чл. 74, ал.1, т.2-4. В чл. 75, ал. 6 е предвидено арбитражната комисия да се произнесе в едномесечен срок от получаване на преписката, като не е посочен начинът по който приема решенията си, както и видът на административният акт, с който се произнася.

Предложение: Да бъде предвидена разпоредба, регламентираща редът и начина за приемане на решения от арбитражната комисия и видът на административния акт, с който тя се произнася.

 

9.    По § 19 от ЗИД на ЗЗО

В чл. 76б, ал. 2 в случаите, когато изпълнителят на медицинска и/или дентална помощ е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение на ЗЗО или на НРД, и изрази писмено становище по реда на чл. 74, ал.4, директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, след като нарушението бъде потвърдено, а в случаите, когато е издадено наказателно постановление - след влизането му в сила. В последната част от разпоредбата текстът е неясен и разпоредбата не е съобразена с отмяната на досега съществуващия ред за издаване на наказателно постановление. 

Предложение: Да се прецизира реда за установяване на нарушението и налагане на санкциите по чл. 76б, ал.2.

 

10.         Предвидените в ЗИД на ЗЗО санкции при констатиране на нарушения от органа, на когото са възложени съответните контролни правомощия, следва да бъдат с определени граници и размери в закона. В тази връзка от ЗИД на ЗЗО, както и от мотивите към него не става ясно предвидените за отмяна чрез §22 чл. 105а, 105в, 105г и 105ж, съставляват ли административни нарушения по силата на този закон и къде се регламентират.

 

Считаме, че инициираната законодателна промяна, целяща създаване на мерки, съдържащи правила за повишаване качеството на медицинското обслужване, на контрола на медицинските дейности, оптимизиране на разходите на НЗОК и др., създават сами по себе си благоприятна антикорупционна среда, която би противодействала възникването на портали за корупция.

 

 

ВР. И. Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

 

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА