Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствените данни

 

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на  Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ и придружаващия го пакет от документи, със следните бележки и предложения:

1. Обръщаме внимание, че при подготовката на настоящия проект не са взети предвид  предложенията на ЦППКОП, отразени в наше писмо изх. № 01-РДО-0186-1 от 02.07.2014г., поради което с настоящето ние ги потвърждаваме.

Считаме, че е налице непълнота в разпоредбата на чл.15 от проекта на ЗИД на ЗДПД, която при определени обстоятелства би могла да способства корупционно поведение. В разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от проекта на ЗДПД е посочено, че „Услугите за пространствени данни по чл. 14, ал. 1, т. 3-6 са безплатни, освен ако в специален закон е предвидено друго". Процесът, касаещ случаите, когато в специален закон се налагат такси за услугите за пространствени данни, не е достатъчно уреден, а това обстоятелство е възможно да предпостави различен ведомствен подход и практики за реализиране на корупционно поведение. В допълнение, проектът на изменената норма не отчита изискванията на чл.17, т.3 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), съгласно които „... Когато се налагат такси, те следва да не надвишават минималната стойност, необходима за гарантиране на нужното качество и доставка на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, заедно с разумен приход от инвестициите, като в същото време, когато това е приложимо, се зачитат задълженията за самофинансиране на публичните органи, предоставящи масиви от пространствени данни и услуги за такива данни ...". Считаме, че за да се преодолее рискът от възможно корупционно поведение е необходимо, да се отчетат посочените изисквания в чл. 17, т. 3 от Директива 2007/2/ЕО.

Предложение: Да се транспонират пълно и точно изискванията, посочени в чл. 17, т. 3 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) в разпоредбата на чл. 15 от Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни.

 

3. В чл.3 е предвидено създаването на нова ал.5 със следната редакция:

„(5)Законът не се прилага за масивите от пространствени данни, държани от или от името на орган на местното самоуправление и местната администрация, освен когато тяхното събиране или разпространение е предвидено в закон". Отпадането на масивите от пространствени данни, събирани от или от името на органите на местно самоуправление, не в изпълнение на техни правомощия, означава липса на възможност за проверка относно актуалността, съвместимостта и надеждността на данните, което може да бъде предпоставка за противоречие със събираните по законовия ред аналогични данни и масиви от данни и да доведе до объркване и уронване на престижа на институциите. 

Предложение: Предлагаме предложения текст на ал.5 в чл.3 да отпадне.

4. Считаме, че е налице непълно транспониране на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година по отношение на изискването за оценка на пригодността на пространствените данни, които да бъдат включени в инфраструктурите за пространствена информация. Съгласно чл.7, ал.2 и чл.8, ал.2 от ЗДПД, органите на власт, по смисъла на §1, т.5 от ДЗР на ЗДПД, са длъжни да осигуряват актуалност, достоверност и качество на поддържаните от тях актуализирани пространствени данни и услуги за достъп до тях.  Липсва предвиден контрол по този показател, както и механизъм за отстраняване на евентуални грешки, противоречия и празноти, установени при засичане на пространствени данни от различните органи на изпълнителната власт, местната администрация или трети лица.  Оценката на пространствените данни за пригодността за преследваните цели е ключов фактор за сигурната и удобна работа с данните. Липсата и/или занижен контрол по този показател, може да доведе до крайно негативни последици по отношение на работата с пространствените данни, занижаване качеството на услугите, и същевременно затруднен контрол от страна на компетентните органи. Съгласно съображение 6 от Директива 2007/2/ЕО на ЕП и на Съвета, „инфраструктурите за пространствена информация в държавите-членки следва да са предназначени да гарантират, че пространствените данни се съхраняват, предоставят и поддържат на най-подходящото равнище; ........че са улеснени намирането на налични пространствени данни, оценката на тяхната пригодност за преследваните цели и запознаването с условията за тяхното използване."

Предложение: В ЗДПД и съответно в подзаконов акт да се регламентира външен контрол относно актуалността, достоверността и качеството на подаваните пространствени данни от органите на власт и механизъм за отстраняване на евентуални грешки, противоречия и празноти, установени при засичане на пространствени данни от различните органи на изпълнителната власт, местната администрация или трети лица, с цел пълно транспониране на разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО на ЕП и на Съвета и обезпечаване на вярна, реална, обективна и безпристрастна информация относно различните пространствени данни.

 

5. Съгласно чл.4, ал.2 от ЗДПД, трети физически и юридически лица, различни от публичните власти, могат да предоставят създадени и поддържани от тях пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена информация, но в ЗДПД липсват формулирани условията на които трябва да отговарят, реда за работата им, издавани документи и др. Липсата на такава регламентация поражда празнота, която създава възможност за корупционно поведение, нелоялна конкуренция,затруднен контрол от страна на компетентните органи.

 

Предложение: Считаме за удачно в ЗДПД да съществува препратка към подзаконов нормативен акт, в който да се регламентират условията, на които следва да отговарят третите физически и юридически лица, различни от публичните власти, които имат права по ЗДПД, в съответствие с §1, т.5, буква „б" и „в" от ДР, реда за работата им, издаваните документи и други. По този начин, ще се постигне пълно транспониране на съображение 11 от Директива 2007/2/ЕО на ЕП и на Съвета.

 

6. Считаме, че е налице непълнота и неяснота относно транспонирането на чл.12 от Директива 2007/2/ЕО на ЕП и на Съвета в проекта на ЗДПД. /чл.14 от ЗИД на ЗДПД/. Съгласно чл.12 от Директивата, „държавите-членки следва да гарантират, че на публичните власти е предоставена техническа възможност да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата, посочена в член 11, параграф 1. Тази услуга се предоставя също така, при поискване, на разположение на трети лица, чиито масиви от пространствени данни и услуги са съобразени с правилата за прилагане, определящи задължения по отношение, по-специално, на метаданните, мрежовите услуги и оперативната съвместимост."

Изискването за гарантиране на техническа възможност за свързване на масивите от пространствените данни означава определянето на реда / формата/ на „...метаданните, мрежовите услуги и оперативната съвместимост" от държавна институция Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" /ИА „ЕСМИС"./ Липсата на нормативно определен ред относно трите показатели, би довел до възникване на корупционни рискове при определянето на съвместимостта на данни и услуги на определен заявител и при последващ контрол за съответствие.

 

Предложение: В ЗДПД да се предвиди създаване на подзаконов акт, в който да се определи реда / формата/ на метаданните, мрежовите услуги и оперативната съвместимост" от ИА „ЕСМИС", реда и начина за определянето на съвместимостта на данните и услугите и начина на осъществяването на последващия контрол за съотвествие.

 

7.  В  § 1 от ДР на ЗДПД е предвидено създаването на нова т.17 със следния текст:

„17. Мрежата от услуги по чл. 14, ал. 1, свързани с масивите и услугите от/за пространствени данни, за които са създадени и публикувани метаданни - мрежови услуги, представляват софтуерна система, която реализира оперативната съвместимост при взаимодействието машина - машина и са достъпни чрез Интернет или други телекомуникационни средства."

Считаме, че не е възможно „мрежата от услуги по чл. 14, ал. 1" да представлява само софтуерна система. Предвид горното, предлагаме понятието  да се коригира с оглед правилна техническа употреба.

 

Предложение: С оглед правилното техническо формулиране на понятието, предлагаме т.17 да придобие следния вид:

„17. Мрежата от услуги по чл. 14, ал. 1, свързани с масивите и услугите от/за пространствени данни, за които са създадени и публикувани метаданни - мрежови услуги, представлява интегрирана среда, достъпна чрез Интернет или други телекомуникационни средства".

 

 

 

ВР.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

 

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА