Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ) със следните бележки:

1.       Със ЗИДЗВ се въвежда фигурата "оператор на язовирна стена", като в §1, ал. 1, т. 95 от Допълнителните разпоредби е посочено, че това е физическо лице с необходимата техническа квалификация или юридическо лице, което разполага със служител с необходимата техническа квалификация за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях, възложени му от собственика. В предложения законопроект не става ясно кой и по какъв начин определя критериите, на които следва да отговаря служителя изпълняващ дейността „оператор на язовирна стена", а именно: образование, професионален опит и др. В този случай всеки собственик на язовир и съоръженията към него би могъл да  определи различни критерии, на които следва да отговоря оператора на язовирна стена.

Предложение: В ЗИДЗВ да се разпишат разпоредби, които да регулират кой и по какъв начин ще определи критериите за компетентността на „опаратора на язовирна стена". В противен случай, съществува вероятност за назначаване на недостатъчно компетентни лица, а липсата на достатъчна професионална компетентност би се отразила негативно, както върху изпълнението на функционалните задължения, така и върху качеството на вземаните решения.

 

2.       В ЗИДЗВ не е ясно как ще бъде регламентиран реда за работа и  отговорността на „оператора на язовирна стена".

Предложение: В ЗИДЗВ или с препратка към подзаконов нормативен акт да се регламентира начина, по който ще осъществява дейността си оператора на язовирна стена, както и отговорността която носи.

 

3.       В предложения законопроект на оператора на язовирна стена са му възложени дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях, като не става ясно кой ще извършва посочените дейности върху целия язовир.

Предложение:  В ЗИДЗВ да се предвиди разпоредба, в която да се определи отговорно лице по стопанисване, поддържане и експлоатация върху целия язовир.

 

4.       С ЗИДЗВ се отменя чл. 145 „При опасност от наводняване, предизвикано от преминаване на големи водни количества вследствие на непредвидими и изключителни обстоятелства, министърът на околната среда и водите или директорът на съответната басейнова дирекция може да нареди на съответния водоползвател да извърши необходимите работи по бреговете на водните обекти независимо от вписаните в разрешителното условия, ако няма друга възможност за предотвратяване на вредните последици" като не става ясно след отмяната на разпоредбата кой орган или ведомство ще изпълнява тези функции.

Предложение: Да разпише разпоредба, в която да се посочи функции на отменения чл. 145 от ЗВ в правомощието на кой орган или структура преминават.

 

5.   С § 52 от ЗДИЗВ се внасят промени в §1, ал.1, т. 6 от допълнителните разпоредби на закона относно определението „водоносен хоризонт", като считаме че е налице отново неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО. В чл. 2, т. 11 от  посочената директива „Водоносен хоризонт" означава подповърхностен слой или слоеве от скали или други геоложки пластове с достатъчна порьозност и пропускливост, така че да позволява достатъчен поток на подземните води или водочерпене на достатъчни количества подземни води. В предложения законопроект е записано „е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води". Думата „достатъчно" при транспонирането е заменена със „значително", което дава възможност за разнопосочни и необективни тълкувания и е предпоставка за допускане на нарушения.

Предложение: Да се транспонират пълно и точно изкисванията на чл. 2, т. 3 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2000 г. при определението „водоносен хоризонт".

 

6.   С Решение на Народното събрание от 07.11.2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се преобразува в Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и Министерство на туризма. В чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал.1, т. 3, чл. 117а, ал.2, чл. 135, ал.1, т. 2, чл. 201, ал. 4 и §12, ал.1, т.3 са разписани функции на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на министъра на енергетиката, икономиката и туризма.

Предложение: В посочените разпоредби на закона да се конкретизират функциите на отделените министерства и съответните министри в съответствие на с Решение на Народното събрание от 07.11.2014 г.

 

ВР.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

 

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА