Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

 

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува със следните бележки:

 

1.            В разпоредбата на чл. 141, ал. 7 от ЗГВ председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" не следва да отпада. В представения от Вас доклад липсват и мотиви в тази насоченост.

Предложение: Предвид обстоятелството, че Република България има пълен, изключителен и неотменим суверенитет върху въздушното пространство над своята територия, включително над вътрешните и териториалните й води, а Държавна агенция "Национална сигурност" е специализиран орган за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност, като извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу независимостта и суверенитета страната, териториалната цялост, националните интереси, установения конституционен ред и основните права и свободи на гражданите, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" следва да участва в изготвянето на наредбата за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие.

 

2.            В разпоредба на чл. 141а, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), освен министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи при изготвянето на Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района на летището и в район с радиус 5 км от контролната точка на летището, следва да бъдат включени и представители на други отговорни институции.

Предложение: С оглед гарантиране безопасността и сигурността на гражданите, считаме че при изготвянето на Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия, следват да бъдат включени и представители на други отговорни институции, които да бъдат изрично изброени в закона.

 

ВР.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

 

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА