Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (ЗИДКТК) със следните бележки:

1.    По § 4 относно разпоредбата на чл. 337г:

С разпоредбата на чл. 337 г от проекта на ЗИДКТК се въвежда задължение за корабопритежател на кораб с бруто тонаж 300 или повече тона да има застраховка, банкова гаранция или друго финансово обезпечение, покриващо съответната стойност по чл. 337б.

В чл. 12 от Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 г., ратифицирана със закон (обн. ДВ, бр. 92 от 2011 г.) е записано, че регистрираният собственик на кораб с бруто тонаж 300 или повече тона, плаващ под знамето на държава-страна по настоящата Конвенция, се задължава да поддържа застраховка или друго финансово обезпечение - например, гаранция от банка или друга подобна институция - за покриване на задължения по Конвенцията в размер, равен на размера на задълженията, определен от приложимия национален или международен режим, но във всички случаи не надвишаващ размера, изчислен според чл. 6, § 1, буква „б" от Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове, 1976 г., както е изменена.

Предвид изложеното считаме, че посочената правна норма противоречи на чл. 12 от Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 г.

Предложение: Разпоредбата на чл. 337 г да бъде съобразена с  Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 г., ратифицирана със закон (обн. ДВ, бр. 92 от 2011 г.).

 

2.           Кодексът на търговското корабоплаване не урежда изрично отговорността при причиняване на вреди на пристанищни съоръжения вследствие на техническа неизправност на кораба. Предвидена е отговорност на корабопритежателя пред трети лица във връзка с експлоатацията на плавателния съд и отговорност на корабособственика за скритите недостатъци на кораба, поради което непълнотата в специалния закон налага приложението на общите правила за непозволеното увреждане по ЗЗД, доколкото същите не противоречат на спецификата на отношенията в корабоплаването.

Предложение: Да се разпише изрична разпоредба, съгласно която да има ясно разграничение на отговорността на корабособственика и корабопритежателя при причиняване на вреди на пристанищни съоръжения вследствие на техническа неизправност на кораба.  

 

 

ВР.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

 

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА