Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗИДЗСПД) със следните бележки:

 

1.    По § 11 относно разпоредбата на чл. 8в, ал. 6:

Разпоредбата предвижда възстановяване на помощта, получена от майка (осиновителка) студентка, ако до навършване на 2-годишна възраст от детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 (във връзка с чл. 131, ал. 1) и т. 2 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.

Предвид предназначението на разпоредбата да предотврати злоупотреби при получаване на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка изразяваме становище, че е необходимо да бъдат включени и случаите на прекъсване на обучението.

Предложение: С оглед целите, които следва да бъдат постигнати с разпоредбата, следва да бъде предвидена възможността за възстановяване на еднократната помощ и по отношение на прекъсване на обучението от страна на майката студентка.

 

2.     По § 14 относно разпоредбата на чл. 10а:

В ал. 1 се урежда отпускане на еднократна помощ на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, когато са налице следните обстоятелства: децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, като помощта се отпуска при условието на ал. 2 (доходът на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4).

Така разписана правната норма противоречи на текста на алинея 4, в която е записано, че помощта се предоставя независимо от дохода на семейството на деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Предложение: Да се отстрани констатираното противоречие.

 

 

ВР.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

 

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА