Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

 

 

На основание чл. 32, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, както и след извършване на необходимите анализи по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, публикуван за обществено обсъждане, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) прави следните предложения:

1. Видно от чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от проекта, адресати на закона са само лицата, заемащи висши публични длъжности, като нормите са насочени към намаляване и неутрализиране на непочтеността и негативните качества на определен кръг субекти в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Същевременно, в чл. 2 е посочено, че целта на закона е да се създаде ефективна система за предотвратяване на корупцията. Считаме, че за осигуряване и гарантиране на ефективна система за предотвратяване на корупцията е необходимо да се съобразят в по-пълна степен функциите на Националното бюро за предотвратяване на корупцията, регламентирани в чл. 13, ал. 1, които са свързани с изготвяне и прилагане на антикорупционни мерки и анализ на тяхното въздействие.

Предложение

1.1.Текстът на чл. 1, ал. 1 да придобие следния вид:
„Чл.1. (1) Този закон урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционно поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и реда за деклариране, проверка, анализ и оценка на имущественото състояние, условията и реда за установяване на конфликт на интереси, както и статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията, като специализирана административна структура за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията на корупцията."
1.2. Текстът чл. 2 да придобие следния вид:
„Чл. 2. Основната цел на закона е създаването на ефективна система за предотвратяване на корупцията, която обезпечава ограничаването на корупционни явления в различните сфери на обществения живот и гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото."
1.3. В чл. 3, ал. 1, да се създаде нова т. 10 със следното съдържание:
„10. разработване и прилагане на антикорупционни мерки"

2. Принципите на политиката за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности да се допълнят като се добавят и принципите „честност и почтеност".
Предложение
Текстът на чл. 4, т. 1 придобие следния вид:
„1. честност, почтеност и повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности;"

3. В чл. 5, ал. 2, т. 7 са изброени лицата, заемащи висши публични длъжности в съдебната власт. В този кръг не са включени административните ръководители на органите на съдебната власт, но същите присъстват в аналогичното изброяване по чл. 3, т. 16 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Следвайки тази логика изрично са регламентирани председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд в т. 7 от проекта.
Предложение:
В текста на чл. 5, ал. 2, т. 7 след думите „главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет" да се добавят и думите „административните ръководители на органите на съдебната власт".

4. В чл. 5, ал. 2, т. 38 са посочени лицата, заемащи висши публични в здравеопазването. В този кръг не са включени изпълнителните директори на лечебните заведения, които се финансират от общинския бюджет, съгласно Закона за лечебните заведения, които също управляват публични средства.
Предложение:
В текста на чл. 5, ал. 2, т. 38 след думите „от държавния бюджет" да се добавят и думите „ и/или от общинския бюджет".

5. В чл. 6, ал. 2 е допусната техническа грешка.
Предложение:
Предлагаме текстът на ал. 2 да се прецизира и допълни по следния начин:
„(2) Националното бюро за предотвратяване на корупцията е юридическо лице - първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище София."

6. В чл. 8, ал. 3 е предвидено публично изслушване на кандидатите за директор и заместник-директор на Бюрото, но процедурата не е достатъчно подробна, което би могло да създаде затруднения и спорове при провеждането й.
Предложение:
В текста на чл. 8, ал. 3 да се детайлизира процедурата за публично изслушване на кандидатите с цел гарантиране на спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна конкуренция и равнопоставеност.

7. В чл. 10, ал. 1 са посочени като изисквания за заемане на длъжността директор и заместник- директор само образователно-квалификационната степен и професионалния опит. Предвид специфичните функции на ръководителите на Бюрото, които ще вземат еднолични решения по сложни юридически казуси, предлагаме да се посочи конкретна област на образование.
Предложение:
Текстът на чл. 10, ал. 1 да се допълни като след думите „образователно-квалификационна степен „магистър" да се добавят думите „по право".

8. В чл. 10, ал. 3 и ал. 5, основанията за несъвместимост при назначаване на директора и заместник -директора следва да се прецизират по аналогия с изискванията за държавните служители, уредени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

9. В текста на чл. 11, ал. 3, сред основанията за предсрочно освобождаване на директора и заместник- директора не е посочено компетентното лице/орган, което да извършва проверка за конфликт на интереси. Текстът на чл. 35 урежда само проверката на имущественото им състояние. Не е регламентирано кой и какви са основанията/обстоятелства за констатиране на тежки нарушения на служебната функция.
Предложение:
Да се разпишат ясни правила, което ще гарантира обективност, почтеност и равнопоставеност на лицата.

10. В чл. 11, ал. 5 от проектозакона с цел изчерпателност и прецизност предлагаме да се добави второ изречение със следния текст :
Предложение :
„При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-директора, директорът изпълнява неговите правомощия до назначаването на нов заместник-директор."

11. Употребата в чл. 13, ал. 1, т. 1 на термина „необяснимо богатство" създава възможност за противоречиво тълкуване във връзка с разпоредбите на чл. 34, ал. 2 и чл. 40, ал. 2 от проекта, регламентиращи извършване на проверка в случай на установено несъответствие на и над 10 000 лв. и сезиране на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Поради особена важност на понятието „необяснимо богатство" за постигане целите на закона правим следното предложение:
Предложение: В Допълнителните разпоредби (ДР) на проекта да се дефинира понятието „ необяснимо богатство". В ДР на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, § 1, т. 7 е дадена дефиниция на понятието „значително несъответствие", което е „ онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период." Предвид връзката между двата закона, би било логично да се създаде обвързаност или еднаквост на понятията.

12. Съгласно чл. 13, ал. 2 изготвените от Националното бюро за предотвратяване на корупцията анализи и предложения за антикорупционни мерки се представят на компетентните органи, които са длъжни да вземат отношение по тях и да информират своевременно Националното бюро за предприетите действия. Така разписана правната норма не е в съответствие с мотивите на законопроекта и не гарантира в достатъчно пълна степен, че аналитичната дейност на Националното бюро няма да бъде подценявана.

Предложение:
1. Текстът в чл. 13, ал. 2 да придобие следния вид:
„ (2) Изготвените от Националното бюро за предотвратяване на корупцията анализи и предложения за антикорупционни мерки се предоставят на компетентните органи, които са длъжни да вземат отношение по тях в едномесечен срок и да информират Националното бюро за приетите мерки и сроковете за тяхното прилагане и реализация, както и за неприетите от тях мерки и мотивите за това. „

13. Предлагаме следните изменения и допълнения в текстовете на чл. 14:
Предложение:
13.1. Изписването на „(1)" в чл. 14 следва да отпадне, тъй като в този член няма други алинеи.
13.2. Текстът от т. 1 на чл. 14 „и е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Националното бюро" да се съобрази с текста на чл. 6, ал. 2.
13.3. В чл. 14, ал. 1, т. 2 да се предвиди възможност директорът да изменя и допълва правилника, което вероятно ще се наложи в бъдеще.
13.4. Да се създаде нова точка, с която да се регламентира задължение на директора на Националното бюро да представя доклад до Националния съвет по антикорупционни политики за приетите и неприетите мерки, съгласно становищата на заинтересованите държавни органи и за сроковете на тяхното изпълнение.

14. В чл. 15, ал.2, пред думата „или" да се добави „и/", защото е възможно да възникнат хипотези, изискващи едновременно предоставяне на информация и оказване на съдействие.

15. С оглед функциите, които са възложени на инспекторите би било целесъобразно в чл. 17 да се посочат изрично като задължителни области на образование за инспекторите - право и икономика или да се уточни, че най-малко 2/3 от инспекторите трябва да притежават образование от областите стопански и правни науки.
Предложение:
Нормата на чл.17, ал.2 да се допълни като се предвиди изискване за висше икономическо или юридическо образование на лицата, кандидатстващи за длъжност инспектор в Националното бюро или да се уточни, че най-малко 2/3 от инспекторите трябва да притежават образование от областите стопански и правни науки.

16. Основанието за освобождаване на служител поради непреминаване на проверка за почтеност, регламентирано в ал. 5 на чл. 17 от проекта, не е предвидено в Кодекса на труда (КТ) и Закона за държавния служител(ЗДСл.), където изчерпателно са изброени възможностите за едностранно прекратяване на правоотношението от работодателя.
Предложение: В случай, че този текст бъде окончателно възприет, то в Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) следва да се предвидят съответни изменения и допълнения на основанията за освобождаване в КТ и ЗДСл.

17. В чл. 18, ал. 1 следва да се отстрани следната несъгласуваност в текста: „да не разкриват информация, до които ...."

18. Предлагаме в чл. 20 да се направят следните изменения и допълнения:
18.1. В ал. 1 след думите „двама докладчици" да се добави текст: „от които поне единият да е с висше юридическо образование";
18.2. Предлагаме алтернативен вариант за случайно разпределяне на проверките между докладчиците, което да се извършва електронно или чрез друг начин, гарантиращ безпристрастност при избора на докладчиците, но който следва да се съобрази със забраните по т. 1 и т. 2.

19. В чл. 21 са регламентирани случаите, в които се образува производство за проверка на имущественото състояние на лице, заемащо висша публична длъжност или за установяване на конфликт на интереси, а в чл.35 и 58 са детайлизирани основанията за стартиране на тези процедури, които частично припокриват хипотезата на стартиране на производство по „собствена инициатива". Последното предпоставя възможност за противоречиво тълкуване и проява на субективизъм при преценка на обстоятелствата, водещи до самосезиране на Националното бюро за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси.
Предложение: Нормата на чл. 21 да се допълни като изрично се посочат случаите, в които по инициатива на Националното бюро се образува производство за проверка на имуществено състояние или за установяване на конфликт на интереси.

20. В чл. 23, ал. 1 да се създаде нова т. 4, в която да се предвиди и образец на декларация за частен интерес по конкретен повод, по аналогия с чл. 12, т. 4 от действащия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ЗПУКИ/ и в съответствие с предвиденото в глава 5, раздел ІV от проекта. В този случай, това допълнение да се отрази и в чл. 14, ал. 1, т. 3, като правомощие на директора. Предвид важността на въпросите в декларациите и техните последици и с цел недопускане на субективизъм, както и с оглед факта, че образците ще се ползват и от останалите лица по §2 от проекта, предлагаме да се обмисли изготвянето на образците на декларациите, като приложение към закона, така, както това е направено в ЗПУКИ.

21. Предлагам в чл. 23, ал. 3, предл. второ думата „подадена", употребена повторно да се замени с „представена".
22. Предлагаме ал. 3 и ал.4 на чл. 24 да отпаднат, тъй като, нормите са в противоречие с действащото законодателство. При разглеждането на тези хипотези, наличието на несъвместимост е абсолютна пречка за назначаване на длъжност, съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., а не основание за освобождаване. В допълнение, в така изписания текст е допусната техническа грешка и думите „ в срока по ал.4" следва да се чете „ в срока по ал.3".

23. В чл. 25 да се направят следните изменения и допълнения:
23.1. Считаме за необходимо и целесъобразно да се увеличи обхватът на декларираните обстоятелства, посочени в чл. 25, ал. 1, т. 1. по отношение на недвижимото имущество.
Предложение
В чл. 25, ал. 1, т. 1 след думите „недвижимо имущество" да се добави „на територия на Р. България и в чужбина".
23.2. Терминът, употребен в т. 2, ал. 1 на чл. 25 не обхваща плавателните и въздухоплавателните средства, защото те не са превозни средства по смисъла на приложимото законодателство. Следва да се отчита и обстоятелството, че съгласно действащото законодателство, не подлежат на задължителна регистрация и всички плавателни и въздухоплавателни средства, а това се определя от техния обем и вместимост. С цел пълно обхващане на всички средства,предлагаме текстът да се прецизира като се използва действащата разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.
Предложение
Текстът на чл. 25, ал. 1, т. 2 да придобие следната редакция:
„2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;"

23.3. По изложените съображения в предходните две точки съответни изменения и допълнения да се нанесат в т.9 на чл.25:
Предложение
В чл. 25, ал. 1, т. 9 думите „чужди превозни средства, подлежащи на регистрация" да се заменят с „ чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства".
23.4. Терминът „трайно ползване", употребен в т. 9 на ал. 1 от чл. 25 може да бъде тълкуван нееднозначно.
Предложение
В текста на Допълнителните разпоредби да се включи дефиниция на термина „трайно ползване".
23.5. В текста на ал. 1, т. 9 следва да се разшири кръгът на лицата, данните за които се подават в декларацията за имущество и интереси по аналогия с чл. 2, ал. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.
Предложение
В текста на чл. 25, ал. 1, т. 9 след думите „които лицето" да се добави „и/или негов/а съпруг/а и/или лица, с които се намира във фактическо съжителство".
23.6. В текста на ал. 1, т. 10 следва да се разшири кръгът на лицата, данните за които се подават в декларацията за имущество и интереси по аналогия с чл. 2, ал. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.
Предложение
Текстът на чл. 25, ал. 1, т. 10 да придобие следната редакция :
„10. Дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза и с тяхно съгласие и/или от, в полза и със съгласие на техните съпрузи и ненавършилите пълнолетие деца и/или лица, с които се намират във фактическо съжителство, когато те не са платени със собствени средства, публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за :
а) обучение;
б) пътуване извън страната;
в) други плащания с единична цена над 500 лв."
23.7. Текстът на ал. 1, т. 12 следва да се допълни по аналогия с чл. 14, ал.1, т.1 от ЗПУКИ.
Предложение
В чл. 25, ал. 1, т. 12 като обстоятелство, подлежащо на деклариране да се включи участието в търговски дружества.
24. Предлагаме да се отстрани допусната техническа грешка в чл. 28, ал. 2, тъй като са употребени думите „декларациите за имущество и конфликт на интереси", което е в противоречие с чл. 23, ал. 1, т. 2, въвеждаща наименованието „декларация за имущество и интереси."
25. Предлагаме да се отстрани в чл. 32, ал. 3 допусната техническа грешка и думите „по ал. 3" следва да се заменят с думите „по ал. 2".
26. Предлагаме в чл. 36 думите „в 6-месечен срок" да се заменят с „в срок до 6 месеца".
27. В разпоредбата на чл.38, ал.2 и 3 липсва срокове, както за призоваване на проверяваното лице така и за запознаването му с доказателствата събрани в хода на проверката и за представянето и посочването на нови такива.
Предложение:
Нормата на чл.38, ал.3 да се измени и допълни, като в съответствие с разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, се регламентира едномесечен срок за представяне на доказателства.
28. Предлагаме да се прецизира чл. 59, ал. 1, тъй като е определен 7-дневен срок за възражение, но не е посочено, считано от кой начален момент. Систематичното място на този срок е в ал. 2, която регламентира предоставянето за запознаване с всички събрани доказателства.
29. Чл. 66 е в Раздел IV, което не кореспондира с текста му: „(1) Разпоредбите на чл. 58 - 63 се прилагат съответно и за производствата за нарушения по Раздел IV", тъй като тези членове са част от този раздел. Предлагаме да се отстрани тази техническа грешка.
30. Правим следните предложения по отношение на административно-наказателните разпоредби на проектозакона:
30.1. Наказанията са важна част от всяка регулаторна система. Те упражняват възпиращ ефект и спомагат за спазването на законодателството. Административните наказания (включително глобите) се налагат, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред. За да се осигури спазване на законодателството, наказанията следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. В изготвения проект, предвидените глоби са намалени, в сравнение с тези в действащия ЗПУКИ.
Предложение:
Да се запази в настоящия проектозакон размера на глобите, определени в Административно-наказателни разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

30.2. В момента, санкции са разписани в Раздел V. Санкции и последици от ГЛАВА ПЕТА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ и в ГЛАВА СЕДЕМ „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ". Предлагаме, с оглед конструктивност, всички административно- наказателни разпоредби да са обединени в една глава. Считаме за удачно, Раздел V Санкции и последици от ГЛАВА ПЕТА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ да се обедини с ГЛАВА СЕДЕМ „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ".
30.3. В Раздел V. Санкции и последици от ГЛАВА ПЕТА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ не е предвидена санкция за неизпълнение на задълженията по Раздел III от същата Глава, в случаите на недеклариране при наличие на частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба. В действителност, това са най-често срещаните случаи на практика.

31. Предлагаме в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на проекта, да бъде възприето определението за „свързани лица", дадено в т. 23а на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки или определението от § 1 на ДР от ЗПУКИ. Използваната формулировка съвпада с фактическите изисквания по отношение на свързаността в проектозакона и не въвежда понятия, нуждаещи се от допълнително пояснение като напр. „фактическо съпружеско съжителство". По отношение на понятието, дефинирано в §1, т.2 от „фактическо съпружеско съжителство", обръщаме внимание, че в различните закони съществуват различни понятия: „фактическо съпружеско съжителство" и фактическо съжителство", които следва да се уеднаквят.

32. В § 9. от Преходните и заключителните разпоредби/ПЗР/, т. 1 е допусната техническа грешка при цитиране името на Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности като вместо думите „сред лицата" е написано „на лицата".

С уважение:

ВР.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА