Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС), със следните бележки и предложения:

I. По съдържанието на предлаганите промени в ЗИД на ЗАДС:
1. По § 7, т. 4; § 22, т. 2; § 34, т. 3; § 36, т. 2; § 39, т. 2; § 40 :
С предложенията за промени в цитираните разпоредби се цели прекратяване на практиката за издаване на удостоверения и лицензи за осъществяване на дейност по ЗАДС на лица, имащи публични задължения към Агенция „Митници"/АМ/. Подкрепяме това предложение, но считаме, че удостоверения и лицензи следва да се издават не само при липса на задължения към Агенция „Митници", а и при липса на други публични задължения - данъчни и осигурителни публични задължения на кандидатите. В противен случай е възможна хипотеза, при която на данъчнозадължено лице по този закон да бъде възстановен акциз, при наличие на задължение към органите на НАП. С оглед защита на своите интереси, държавата би следвало да не предоставя права на лица, които имат публични задължения, независимо от основанието за възникването им.
Предложение: Текстовете на разпоредбите на чл. 24а, ал.4; чл. 47, ал. 3; чл. 57а, ал. 3; чл. 57в, ал. 2; чл. 58а, ал. 2 и чл. 58в, ал. 3 да се допълнят, като след думите „митническите органи" се добавят думите „данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски".

2. По § 7, т. 8; § 8, т. 2; § 23, т. 2; § 24; § 35, т. 4; § 36, т. 4, т. 6; § 39, т. 4, т. 7; § 41, т. 2; § 42:
Предвидените промени задължават кандидатите, които имат непогасено публично задължение да предоставят обезпечение при подаване на документите за получаване на удостоверение и/или лиценз. Ако не е представено обезпечение и при проверката на документите се установи наличие на непогасено публично задължение, то кандидатът бива уведомен да представи такова. Предлаганите промени в регламентацията на реквизитите относно обезпечението, вкл. по отношение на банковата гаранция (неотменяема и безусловна ) предвиждат две различни хипотези. В едната хипотеза се изисква само представяне на обезпечение за срок една година, а във втората, изискването е само по отношение на размера на обезпечението. Липсват мотиви за установената разлика в регламентацията. Условията, на които да трябва да отговарят обезпеченията, следва да бъдат идентични, независимо дали те се предоставят от кандидата при подаването на документите или впоследствие след извършена проверка. Считаме, че и в двете хипотези, текстовете следва да съдържат указания както относно срока, така и относно размера на обезпечението.
Предложение: Предвид горното, предлагаме уеднаквяване на регламентацията в следните членове: чл. 24а, ал. 8; чл. 24б, ал. 3; чл. 48, ал. 7;чл. 49, ал. 2; чл. 57б, ал. 7 и ал.8; чл. 57в, ал. 4 и ал. 6; чл. 58а, ал. 4 и ал. 6; чл. 58г, ал. 4; чл. 58д, ал.2 от проекта на ЗАДС.

3. По § 30., т. 2, § 33., т. 2; § 35., т. 13, § 51., т. 2:
В чл. 55а се създава нова алинея (8), съгласно която: „Правото за прилагане на ставката по чл. 31, ал. 1, т. 7 възниква от датата на връчването на удостоверението за регистрация". В посочената разпоредба не е разписан текст, регламентиращ реда, по който ще става връчването. Аналогични са разпоредбите за допълнение на чл. 57, с текста на нова алинея (8); на чл. 57б с нова алинея (17), която поради техническа грешка е посочена като ал. 15 и на чл. 90д с нова алинея (3). Липсата на указание за реда на връчване води до нееднакво тълкуване и прилагане на закона, предвид последиците от връчването и възможността за обжалване и създава възможност за административен произвол.
Предложение: Цитираните по - горе нови разпоредби да се допълнят, като се регламентира реда и /или процедурата по връчването на удостоверението/разрешението за извършване на дейност.

4. По § 47 :
Създадената нова глава въвежда някои правила по отношение на обезпеченията, предоставяни във връзка с непогасени публични задължения, при издаването на удостоверения, лицензи и разрешения. Съгласно чл.84к, ал.1, обезпечението може да бъде освободено, ако в едногодишен срок след издаване на удостоверение на лицето отпаднат основанията за неговото учредяване. В противен случай се пристъпва към усвояването му в размера на непогасеното публично задължение." С цел прецизност следва да се уточни, че предсрочното освобождаване е възможно само „до изтичането на едногодишния срок" и при наличие на определените в закона предпоставки. Усвояването на обезпечението също е възможно само преди изтичане на едногодишния срок. След изтичане на срока, за който е дадена гаранцията или е учреден паричният депозит, отпада правната възможност за усвояване.
Предложение: С цел защита на интересите на „Агенция Митници", нормата на чл.84к да се допълни, като се посочи подходящ срок за пристъпване към усвояването на обезпечението преди изтичане на едногодишния период.

5.По §59, т.3:
Съгласно разпоредбата на новосъздадената ал.6 в чл.102, за целите на контрола, „митническите органи, определени със заповед на директора на Агенция „Митници", при спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата, имат право да спират пътните превозни средства и да проверяват документите, свързани с тяхното управление и извършвания превоз." Предвид факта, че освен митнически служители са налице и други контролни органи, извършващи проверка на пътни превозни средства и с цел избягване на дублиране на функциите и размиване на отговорности, както и недопускане на произвол, предлагаме прецизиране на текста чл.102, ал.6 с оглед по - ясното очертаване на правомощията на митническите служители, чиято цел е контрол върху превоза на стоки и документите, свързани с тях.
Предложение: Текстът в чл.102, ал.6 да се прецизира като се очертаят ясно правомощията на митническите служители да осъществяват контрол върху превоза на стоки и документите, свързани с тях.

II. Технически пропуски
1. По § 13., т. 2:
В т. 2 относно измененията в чл.24ж погрешно е посочена ал. 6. Подлежащите на замяна думи се съдържат в ал. 5.
Предложение : В т. 2 думите „ал. 6" да се заменят с думите „ал. 5".

2. По § 34., т. 7:
В текста погрешно е посочено, че формата на регистъра по ал. 4 се определя с правилника за прилагане на закона. Регистърът е регламентиран чл. 57, ал.5 от закона.
Предложение : В т. 7 на § 34. думите „по ал. 4" да се заменят с думите „ по ал. 5".

3. По § 35., т. 13:
При съпоставяне на текстовете от т. 11 и т.13 и номерацията на алинеите от закона се констатира допусната техническа грешка в т. 13 относно номерацията на новосъздадената алинея 15.
Предложение : В т. 13 думите „ал. 15" и означението „(15)" да се заменят с думите „ал. 17" и означението „(17)".

4. По § 39:
Създадени са две нови алинеи, но не са включени текстове за преномериране на сегашните ал. 5 и ал. 6. Не става ясно какво се случва с тези разпоредби.
Предложение :
1.Да се създаде нова т. 8 със следния текст :
„Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4" се заменят с думите „ал. 6".
2.Да се създаде нова т. 9 със следния текст : „ Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 2" се заменят с думите „ал. 3".

5. § 47:
При номерацията на членовете е допусната техническа грешка като след чл. 83й следва непосредствено чл. 84к.
Предложение : Думите „Чл. 84к." да се заменят с думите „Чл. 83к".

6. § 51., т. 2:
В т. 2 погрешно е посочено, че в чл.90д се създават ал. 3, 4 и 5. В сегашната редакция на закона съществува ал. 3 и няма предложения за нейното заличаване или преномериране.
Предложение: В т. 2 думите „ал. 3, 4 и 5" да се заменят с думите „ал. 4, 5 и 6" и означенията „(3)", „(4)" и „(5)" се заменят съответно с „(4)", „(5)" и „(6)" или в случай, че действащата ал.3 се отменя, това обстоятелство да се посочи изрично.


С уважение,
ЮЛИ ДУЛЕВ,
ЗА ДИРЕКТОР НА ЦППКОП,
Съгласно Заповед № ЗД1-РД1-АЦ-0088 от 19.08.2015г.