Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига

 

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига (ЗЦОРХВ), със следните бележки и предложения:

1. По отношение разпоредбата на чл. 7 от проекта за ЗЦОРХВ:
Ал. 1. на цитираната разпоредба са със следното съдържание:
„Чл. 7 (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва оценка, изготвя проекти на доклади и доклади за оценка по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на досиетата:...."
Смятаме за целесъобразно разглежданата разпоредба да се прецизира, като се уточни към коя точно разпоредба на Регламент (ЕО) №1107/2009 се прави позоваване или препращане, предвид факта, че същия касае пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.
Предложение:
Да бъде прецизиран текстът на чл. 7, ал. 1 от проектозакона чрез конкретизация на разпоредба от Регламент (ЕО) № 1107/2009, към която се препраща.

2. По отношение на разпоредба на чл. 11 от проекта за ЗЦОРХВ:
2.1. Ал. 1 на цитираната разпоредба е със следното съдържание:
„Чл. 11 (1) Когато в процеса на разглеждане на досието се установи, че е необходима допълнителна информация или съществуват противоречия или непълноти, ЦОРХВ уведомява заявителя за предоставяне на необходимата информация и/или за отстраняване на непълнотите или противоречията."
Разглежданият текст е в логическа връзка с чл. 10 от проектозакона, където са посочени конкретните срокове за извършването на оценките по раздел ІІ и за признаването на докладите за оценките. Чл. 11, ал. 2 от проектозакона, от своя страна, посочва, че срокът по чл. 10 спира да тече до представяне на необходимата информация и/или отстраняването на противоречията и/или непълнотите.
Съвсем обосновано е в закона да бъде предвиден подходящ срок, в рамките на който заявителят следва да представи необходимата информация и/или да отстрани непълнотите или противоречията.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от проектозакона да бъде изменена, като бъде предвиден срок, в рамките на който заявителят следва да представи необходимата информация и/или да отстрани непълнотите или противоречията.
2.2. С оглед постигане на съответствие с посоченото в § 10, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта (създаване на ал. 5, 6 и 7 в чл. 46 на Закона за защита на растенията), считаме за обосновано разпоредбата на чл. 11 от законопроекта да бъде допълнена с посочване на органа, който издава окончателния административен акт, част от чието производство е процедурата, описана в чл. 11. В настоящата редакция на чл. 11 от проекта на ЗЦОРХВ не става ясно кой е този орган и че процесът завършва с издаване на индивидуален административен акт.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 11 от проектозакона да бъде допълнена по подходящ начин с посочване на органа, който издава индивидуалния административен акт, с цел завършеност на процеса, описан в чл. 11.

3. С оглед постигането на публичност и прозрачност в дейността новосъздавания орган, смятаме за обосновано да бъде създаден публичен регистър относно данните по раздел І и раздел ІІ на Глава ІІ от законопроекта.
Предложение:
Да бъде създаден публичен регистър относно данните по раздел І и раздел ІІ на Глава ІІ от законопроекта.

4. По отношение Глава Четвърта от проектозакона - „Органи на управление"
Главата регламентира органите на управление на ЦОРХВ (директор и управителен съвет), изискванията, на които следва да отговаря дадено лице, за да бъде назначен за директор, съответно за зам.-директор, съставът на управителния съвет и функциите на органите на управление на ЦОРХВ.
4.1. Посочено е, че УС се състои от 5-ма членове - директорът и други 4-ма членове, но изисквания за заемане на длъжност са предвидени единствено за директора (хабилитирано лице, с минимален професионален опит 15 години в областта на безопасността на хранителната верига). За останалите 4-ма членове на УС законопроектът не предвижда изисквания за заемане на длъжността. Същевременно, законопроектът съдържа такива за заместник-директора, който не е член на УС, а именно - минимален професионален опит 10 години в областта на безопасността на хранителната верига.
Липсва регламентация и относно мандата на членовете на УС, както и относно възможността за преизбирането им. В действащата към момента правна уредба този въпрос е регламентиран в чл. 9, ал. 6 от Закон за българската агенция по безопасност на храните („членовете на управителния съвет се одобряват с решение на Министерския съвет за срок три години, като член на управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата").
Считаме, че за лицата, назначавани като членове на УС, законопроектът следва да съдържа поне минималните изисквания, предвидени за заместник-директора (чл. 20, ал. 5 от проектозакона). Обосноваваме тази си бележка с аргумента, че липсата на достатъчна професионална компетентност би се отразила негативно върху дейността и управлението на ЦОРХВ, а оттам и върху изпълнението на поставените пред него цели и задачи.
С оглед постигане на принципите на независимост, прозрачност и обективност в работата на Центъра е целесъобразно да се предвиди срок, за който се назначават директорът на ЦОРХВ, заместник-директорът и членовете на УС, както и изрична регламентация на възможността/невъзможността да бъдат преизбирани.
Предложение:
1. Чл. 21 от проектозакона да се допълни с посочване на минимални изисквания по отношение на професионалния опит на членовете на УС, по аналогия с изискванията към директора, съответно заместник - директора на ЦОРХВ.
2. На съответното систематично място в Глава Четвърта да бъдат регламентирани срок, за който са избирани членовете на УС, и възможността/невъзможността да бъдат преизбирани.

4.2. Разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 1 от проектозакона е със следното съдържание:
„Управителният съвет приема годишна програма за работата на ЦОРХВ и отчет на нейното изпълнение, както и отчет за изпълнение на бюджета."
В резултат на прегледа и анализа на текстовете на проектозакона се констатира, че нито Глава Четвърта, нито останалите разпоредби на проектозакона уреждат материята относно това пред кой орган на власт и на какъв период следва да се отчита самият ЦОРХВ за извършената от него дейност и за разходването на бюджета му. Липсата на нормативно уреждане на своеобразни контролни правомощия на властнически орган по отношение дейността на ЦОРХВ и на изпълнението на бюджета му (предвидено е същият да е на бюджетна издръжка), които обичайно се изразяват с приемането или неприемането на отчета за дейността, съответно с приемането или неприемането на отчета за разходването на бюджета, засилва риска от неправомерни действия и създава предпоставки за възникването на корупционни практики.
Предложение:
Предлагаме в Глава Четвърта изрично да бъдат уредени редът и начинът за отчитане на дейността на ЦОРХВ, в т.ч. и използването на бюджета му, и органът, пред който ще се отчита.

5. По отношение чл. 25, ал. 1, т. 4 от законопроекта
Цитираната разпоредбата урежда източниците на финансиране на дейността на Центъра и е със следното съдържание:
„Чл. 25 (1) Центърът се финансира от: ...
...
4. дарения и помощи;.."
Текстът на т. 4 не съдържа конкретизация на лицата, които могат да правят дарения и да предоставят помощи на Центъра (напр. международни институции, международни фондове, български и чуждестранни физически или юридически лица). Законопроектът не регламентира изисквания за предоставяне на доказателства за произход на средствата на дарителите. С оглед постигане на прозрачност по отношение на източниците на финансиране на дейността на Центъра и най-вече предотвратяване и избягване на каквито и да е възможности за изпиране на пари, считаме за целесъобразно разпоредбата на чл. 25 от законопроекта изрично да предвиди задължение за частните дарители, съответно за лицата, предоставящи помощи на Центъра, да подават декларации за произход на средствата, съгласно чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и удостоверение за липса на данъчни задължения в страна от ЕС.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 25 от законопроекта да се допълни с предвиждане на задължение за частните дарители, съответно за лицата, предоставящи помощи на Центъра, да подават декларации за произход на средствата, съгласно чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и удостоверение за липса на данъчни задължения в страна от ЕС.

 

С уважение,
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
ВР.И. Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП,