Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), със следните бележки и предложения:

1. С разглеждания проект на ЗТМТМ се предвиждат редица административни производства по издаване на индивидуални административни актове от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 24, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 44, ал. 1). В проекта, обаче, не са регламентирани срокове за произнасяне на административния орган.
Действително, в мотивите към законопроекта коректно се сочи, че с оглед постигането на пълна хармонизация на законодателството ни с разпоредбите на относимите директиви и спазването на сроковете за нотифицирането им, в началото на 2016 г. ще стартира изготвянето на Правилник за прилагането на закона. Предвижда се в него да бъдат детайлно разписани процедурите по въвежданите с проекта на ЗТМТМ режими за достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда.
Подкрепяме напълно спазването на сроковете за нотифицирането на европейските актове, но същевременно считаме за обосновано и целесъобразно именно в законопроекта да бъдат заложени сроковете за произнасяне от страна на административните органи, тъй като те са част от установените с разглеждания законопроект административни режими. Подзаконовият нормативен акт (правилник) би могъл да доразвие определена правна материя, при законова делегация за това, но не и да дописва липсващи разпоредби от закона. Регламентирането на срокове за произнасяне на административните орани в закона е гаранция за постигането на прозрачност и ефективност при осъществяването на процедурите и не на последно място представлява и способ за защита на правата и законните интереси на всички заинтересувани страни. Кодифицирането на материята, касаеща обществените отношения по повод и във връзка с достъпа до пазара на труда от страна на субектите, упоменати в законопроекта, включва и ясната и изчерпателна законова регламентация на съответните административни процедури. Противното би създало неефикасност и неефективност на разпоредбите, което би могло да доведе до неправилното им или неточно прилагане, а то, от своя страна, би могло да способства за проявите на корупционно поведение.
Предложение:
В проекта на ЗТМТМ да се регламентират срокове за издаване на индивидуалните административни актове от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта в производствата по чл. 7, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 24, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 44, ал. 1.

2. По отношение разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от проекта на ЗТМТМ:
В чл. 10, ал. 1 от проекта се предвижда задължение за работодателя да уведомява Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за датата на действително започване на работа на чужденеца в 7-дневен срок.
Текстът на разпоредбата е неясен, тъй като не е посочено от кой момент започва да тече визирания 7-дневен срок за уведомяване на ИА „ГИТ".
Предложение:
Текстът на чл. 10, ал. 1 да се допълни, като се посочи началният момент, от който започва да тече 7-дневния срок, в който работодателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за датата на действителното започване на работа на чужденеца.

3. По отношение на чл. 24, ал. 2 от проекта на ЗТМТМ:
Цитираната разпоредба е със следното съдържание:
„Решението по ал. 1 се дава за сезонна работа повече от 90 дни и не повече от 9 месеца в рамките на календарната година."
Разглежданата разпоредба съдържа препратка към ал. 1, която препраща към чл. 24к от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Съгласно § 7, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, в ЗЧРБ се създава чл. 24к. Изречение първо на чл. 24к, ал. 2 посочва, че „разрешението по ал. 1 (бел. за сезонен работник) се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срокът на трудовия договор, но не по-малко от 90 дни и не повече от 9 месеца." С цел хармонизиране на текстовете, считаме, че думите „повече от 90 дни" в разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от проекта на ЗТМТМ следва да се заменят с думите „не по-малко от 90 дни".
Предложение:
В чл. 24, ал. 2 от проекта на ЗТМТМ думите „повече от 90 дни" да се заменят с думите „не по-малко от 90 дни".

4. По отношение чл. 76, ал. 3 и ал. 5 от проекта на ЗТМТМ:

4. 1. Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от проекта, „В случаите по ал. 2 актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 65, ал. 2."
Предвид това, че в ал. 3 се урежда хипотеза, изводима от връчването на акта за установяване на административното нарушение по реда на чл. 76, ал. 2, изр. 2, смятаме за удачно след думите „по ал. 2" да бъдат добавени думите „изречение второ".
Отделно от това, предвид установеното задължение за актосъставителя в хипотезата на чл. 76, ал. 2, изр. 2, както да постави съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, както на таблото за обявления, така и да го публикува на официалната интернет страница на административния орган, намираме за необходимо в ал. 3 съюзът „или" да бъде заменен със съюзът „и".
Предлагаме разпоредбата на чл. 76, ал. 3 да придобие следната редакция:
„Чл. 76 (3) В случаите по ал. 2, изречение второ актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението и публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 65, ал. 2."

4. 2. Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 5 от проекта за ЗТМТМ, „Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Като се вземе предвид това, че текстовете на разглежданата разпоредба установяват особености и отклонения от общата уредба по ЗАНН относно образуването на административнонаказателно производство (каквито са уредени и в чл. 416 от Кодекса на труда и чл. 85 от Закона за насърчаване на заетостта),намираме за необходимо в разпоредбата да бъде направено уточнението, че общите правила по ЗАНН ще намерят приложение доколкото с този закон не е установен друг ред (по аналогия на разпоредбата на чл. 416 от Кодекса на труда).
Ето защо предлагаме разпоредбата на чл. 76, ал. 5 ЗТМТМ да придобие следната редакция: „Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото с този закон не е установен друг ред."

Предложение:
Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 да придобие следната редакция:
„Чл. 76 (3) В случаите по ал. 2, изречение второ актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението и публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 65, ал. 2."
Разпоредбата на чл. 76, ал. 5 ЗТМТМ да придобие следната редакция:
„Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото с този закон не е установен друг ред."


С уважение,
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
В.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП