Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

На основание чл. 32, ал. 6 във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (ЗИД на ЗДвП) със следните бележки и предложения:

1. По отношение на § 11, т. 3 от ЗИД на ЗДвП, с който се внасят промени в чл. 178в, ал. 4 от ЗДвП
С § 11, т. 3 от ЗИД на ЗДвП се внасят промени в разпоредбата на 178в, ал. 4, от ЗДвП, като от съдържанието на същата е видно, че тя е приложима в случаи, когато не е предвидено друго наказание, т.е. има субсидиарно приложение. С оглед правилното тълкуване и прилагане на същата, считаме че разпоредбата следва придобие следното съдържание „Наказва се с глоба или с имуществена санкция 200 лв. физическо или юридическо лице, което допусне или извърши нарушение на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, ако за извършеното не е предвидено по-тежко наказание".
Предложение: Предвид субсидиарния характер на разпоредбата на чл. 178в, ал. 4 от ЗИД на ЗдвП и с оглед правилното тълкуване и прилагане на същата, предлагаме разпоредбата да придобие следното съдържание „Наказва се с глоба или имуществена санкция 200 лв. физическо или юридическо лице, което допусне или извърши нарушение на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, ако за извършеното не е предвидено по-тежко наказание".

2. Въпреки че със ЗИД на ЗДвП се предвижда включване на водачите на превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка, в групата на лицата, подлежащи задължително на психологическо изследване по реда на Наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от закона, липсват разпоредба относно административнонаказателната отговорност на такива водачи, които извършват превоз за собствена сметка без валидно удостоверение за психологическа годност. Понастоящем административнонаказателна отговорност е предвидена само за водачи, които извършват таксиметрови или обществени превози на пътници или товари (в чл. 178в, ал. 5 ЗДвП).
Считаме за необходимо приложното поле на административнонаказателната норма по чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП да бъде разширено, като в обхвата й бъдат включени и водачите на превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка.
Предложение: Разпоредбата на чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП да се допълни, като в нея се включат и водачите на превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка.
3. Предвид предложените промените в ЗИД на ЗДвП, свързани с включването на водачите на превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка, в групата на лицата, подлежащи задължително на психологическо изследване по реда на ЗДвП и Наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от закона, е необходимо в Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДвП да се предвиди разпоредба, задължаваща министъра на транспорта и съобщенията да измени и допълни Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания в определен срок, в съответствие със ЗИД на ЗДвП.
Предложение: В Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДвП, да се предвиди разпоредба, задължаваща министъра на транспорта и съобщенията да измени и допълни Наредба № 36 от 15.05.2006 г., в съответствие със ЗИД на ЗДвП.


С уважение,
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
Вр. И. Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП