Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦИПОВ,

На основание чл. 32, ал. 6 във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (ЗИД на ЗЗБ) със следните бележки и предложения:

1. По отношение на § 10 от ЗИД на ЗЗБ, с който се внасят промени в чл. 17 от ЗЗБ:
С § 10 от ЗИД на ЗЗБ се внасят промени в разпоредбата на 17 от ЗЗБ, като се определят редът и начинът за провеждане на обучението на населението, както и органите които го организират и подпомагат. Предлага се органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентост да подпомагат обучението, осъществявано от кметовете на общините, чрез поддържане на информация на интернет страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение и защитните мерки.
С оглед осигуряване на всеобхватна, общодостъпна и изчерпателна информация за населението, предлагаме в закона да се предвиди създаването на Национален портал на единната спасителна система към Министерство на вътрешните работи, чрез който населението да се информира за: органите на единната спасителна система; рисковете от бедствия; отправените предупреждения към населението и конкретните мерки, които се планират, изпълняват или подлежат на изпълнение с цел намаляване на риска или при обявено бедствено положение; информация за правата и задълженията на гражданите при бедствие и обявено бедствено положение.
Предложение: С оглед осигуряване на всеобхватна, общодостъпна и изчерпателна информация за населението, предлагаме в закона да се предвиди създаването на Национален портал на единната спасителна система към Министерство на вътрешните работи.

2. По отношение на § 4 от ЗИД на ЗЗБ, с който се създава нов чл. 7б от ЗИД на ЗЗБ:
С § 4 от ЗИД на ЗЗБ се предлага създаването на нов чл. 7б, като т. 3 от алинея 1 се предлага да гласи: „Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия определя: ... 3. определяне на стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България".
С оглед избягване на тавтологията предлагаме т. 3 да придобие следната редакция: „3. стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България".
Предложение: Разпоредбата на § 4 от ЗИД на ЗЗБ, с която се предлага нов чл. 7б, ал. 1, т. 3 от ЗЗБ, да придобие следната редакция: „3. стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България".

3. По отношение на § 15 от ЗИД на ЗЗБ, с който се изменя чл. 32 от ЗЗБ:
С § 15 от ЗИД на ЗЗБ се предлага нова редакция на разпоредбата на чл. 32 от ЗЗБ, като т. 5 се предлага да гласи: „Координаторът на операцията при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да: ... 5. създаде щаб на координатора на операцията с представители на участващите екипи от единната спасителна система".
С оглед избягване на тавтологията предлагаме т. 5 да придобие следната редакция: „5. създаде щаб с представители на участващите екипи от единната спасителна система".
Предложение: Разпоредбата на § 15 от ЗИД на ЗЗБ, с която се предлага изменение на чл. 32, т. 5 от ЗЗБ, да придобие следната редакция: „5. създаде щаб с представители на участващите екипи от единната спасителна система".

4. По отношение на § 16 от ЗИД на ЗЗБ,с който се предлага допълнение на чл. 34 от ЗЗБ:
С § 16 от ЗИД на ЗЗБ се предлага текстът на чл. 34 от ЗЗБ да се допълни, като след думата „физическо" се добавят „или юридическо".
Изразяваме несъгласие с предлаганата промяна, тъй като систематичното място на разпоредбата на чл. 34 е в Раздел I „Права и задължения на физическите лица" от Глава четвърта на закона, озаглавена „Участие и съдействие на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци при бедствия". С оглед на това считаме, че не е уместно в раздел І да се уреждат права и задължения на юридически лица.
Предлагаме в раздел ІІ „Права и задължения на юридически лица и еднолични търговци" от Глава четвърта на закона, озаглавена „Участие и съдействие на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци при бедствия", да се създаде разпоредба, съгласно която разпоредбата на чл. 34 да намери съответно приложение и към юридическите лица и едноличните търговци.
Предложение: В раздел ІІ „Права и задължения на юридически лица и еднолични търговци" от Глава четвърта на закона, озаглавена „Участие и съдействие на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци при бедствия", да се създаде разпоредба, съгласно която разпоредбата на чл. 34 да намери съответно приложение и към юридическите лица и едноличните търговци.

5. По отношение на § 25, т. 2 от ЗИД на ЗЗБ относно промени в разпоредбата на чл. 48, ал. 3 от ЗЗБ:
С § 25, т. 2 от ЗИД на ЗЗБ се предлага да се създаде нова ал. 3 на чл. 48 от ЗЗБ със следното съдържание:
„(3) Бедствено положение се обявява при условие, че се случва, случило се е или предстои да се случи бедствие, и има опасност от:
1. загуба на човешки живот;
2. увреждане здравето на хората;
3. значителни имуществени вреди;
4. значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или унищожаването на биологични видове.".
Същевременно, в разпоредбата на чл. 2 от ЗЗБ е дадено легално определение на понятието за бедствие, като е посочено, че „Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото".
Намираме предвиждането на четири алтернативно предвидени условия, за да бъде обявено бедствено положение (да има опасност от загуба на човешки живот, увреждане здравето на хората, значителни имуществени вреди или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или унищожаването на биологични видове) за водещи до противоречие в правната уредба. Предвиждането им предпоставя настъпването на други вредни последици (тези по чл. 48, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗЗБ), наред със случилото се, случващо се или предстоящо да се случи бедствие, за да бъде обявено бедствено положение, а това противоречи с духа на закона.
Становището ни е, че е достатъчно да се е случило, да се случва или да предстои да се случи бедствие, за да бъде обявено бедствено положение, без да е необходимо с това да е създадена опасност за увреждане на конкретно посочени блага, тъй като възможните вредни последици от бедствието са визирани в чл. 2 от ЗЗБ,който не се предвижда да претърпи изменение.
Отделно от това, употребата на понятието „предстои да се случи бедствие" води до извод, че бедствено положение може да се обяви само когато бедствието е бъдещо сигурно събитие. Намираме за уместно да се уреди възможност бедствено положение да се обяви и когато бедствието е бъдещо несигурно събитие.
Предвид изложеното дотук предлагаме разпоредбата на чл. 48, ал. 3 от ЗЗБ да придобие следната редакция: „Бедствено положение се обявява при условие, че се случва, случило се е, предстои или има опасност да се случи бедствие.".
Предложение: Предлагаме разпоредбата на чл. 48, ал. 3 от ЗЗБ да придобие следната редакция: „Бедствено положение се обявява при условие, че се случва, случило се е, предстои или има опасност да се случи бедствие.".

6. По отношение на § 28 от ЗИД на ЗЗБ, с който се изменя чл. 54, ал. 1 от ЗЗБ:
С § 28 от ЗИД на ЗЗБ се предлагат промени в чл. 54, ал. 1 от ЗЗБ, като се заличава изречение второ. По този начин остава неясно кой орган на изпълнителната власт ще председателства Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (Комисията). Намираме за необходимо да се даде регламентация на този въпрос в закона - в чл. 54, ал. 1, а не в не в правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, който предстои да бъде приет от Министерския съвет.
Предложение: В чл. 54, ал. 1 от ЗЗБ да се посочи председателстващия Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

7. По отношение на § 34 от ЗИД на ЗЗБ, с който се изменя чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ:
С § 34 от ЗИД на ЗЗБ се предлагат промени в чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ, като се създава Съвет за намаляване на риска от бедствия. От съдържанието на разпоредбата не става ясно кой орган на изпълнителната власт ще председателства Съвета за намаляване на риска от бедствия. Намираме за необходимо в ЗЗБ да бъде посочен органът, който ще председателствата съвета.
Предложение: В чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ да се укаже органът, който ще председателства Съвета за намаляване на риска от бедствия.

8. По отношение на § 36 от ЗИД на ЗЗБ, с който се създава нов чл. 62б, ал. 1 от ЗЗБ:
С § 36 от ЗИД на ЗЗБ се предлага да се създаде нов чл. 62б, ал. 1 от ЗЗБ, като в т. 1 се предвижда Съветът за намаляване на риска от бедствия, разработва и предлага на Министерския съвет Стратегията за намаляване на риска от бедствия. С оглед уеднаквяване на използваната терминология и синхронизиране на разпоредбата с тази на новия чл. 7б от ЗЗБ, предлагаме разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ да придобие следната редакция: „Съветът за намаляване на риска от бедствия: 1. Разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия".
Предложение: Разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ да придобие следната редакция: „Съветът за намаляване на риска от бедствия: 1. Разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия".

9. По отношение на § 36 от ЗИД на ЗЗБ, с който се създават нови чл. 62б, ал. 4 и ал. 5 от ЗИД на ЗЗБ :
В разпоредбите на чл. 62б, ал. 4 и ал. 5 от ЗЗБ, които се предлага да бъдат създадени с § 36 от ЗИД на ЗЗБ, е допусната техническа грешка, като вместо ал. 3 на чл. 62б, която предвижда създаването на Национална координационна група, е посочена ал. 4.
Предложение: Да бъде отстранена техническата грешка в разпоредбите на чл. 62б, ал. 4 и ал. 5 от ЗЗБ, в предлаганата с § 36 от ЗИД на ЗЗБ редакция, като вместо „ал. 4" да бъде записано „ал. 3".

 

С уважение,
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
Вр. И. Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП