Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

 

 

На основание чл. 32, ал. 6 във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува проекта на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), със следните бележки и предложения:

1. По отношение на чл. 2, т. 2 от проекта на ЗЕСМФИ:
В чл. 2 от проекта на ЗЕСМФИ са уредени целите на закона, като в т. 2 е предвидено, че една от тях е „създаване на условия за по-ефикасно и с по-ниски разходи изграждане на нова физическа инфраструктура". Предвид това, че терминът „по-ефикасно" е еднозначен с термина „по-ниски разходи", намираме, че е допусната тавтология, която е уместно да бъде избегната чрез редакция на разпоредбата.
Предлагаме разпоредбата на чл. 2, т. 2 от проекта на ЗЕСМФИ да придобие следната редакция: „Чл. 2. Целите на този закон са...2. създаване на условия за по-икономично, по-ефикасно и по-ефективно изграждане на нова физическа инфраструктура;".
Предложение: Разпоредбата на чл. 2, т. 2 от проекта на ЗЕСМФИ да придобие следната редакция: „Чл. 2. Целите на този закон са...2. създаване на условия за по-икономично, по-ефикасно и по-ефективно изграждане на нова физическа инфраструктура;".

2. По отношение на чл. 3, ал. 5 от проекта на ЗЕСМФИ:
Разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от проекта на ЗЕСМФИ регламентира формиране на цените, които мрежовите оператори могат да определят за координиране, съгласуване или други дейности по този закон. Разпоредбата предвижда, че „При определянето на цените по ал. 4 мрежовият оператор включва общ приход от услугата за съответния счетоводен период, който не трябва да надвишава разумни, пряко свързани и необходими разходи за предоставянето й, заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от мрежовия оператор счетоводни принципи".
Предвид обстоятелството, че Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е компетентен регулаторен орган относно условията и цени за достъп до физическата инфраструктура и с цел прозрачност при определянето им, същите следва да бъдат определени въз основа на приета от КРС методика.
Съответно, в преходните и заключителни разпоредби на проекта следва да се предвиди в определен срок от влизане в сила на закона, КРС да приеме методика за определяне на цените, които мрежовите оператори могат да определят за координиране, съгласуване или други дейности по този закон.
Предложения:
а) Разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от проекта на ЗЕСМФИ да бъде редактирана, като се предвиди цените по чл. 3, ал. 4 да бъдат определени въз основа на приета от КРС методика.
б) преходните и заключителни разпоредби на проекта на ЗЕСМФИ да се предвиди определен срок от влизане в сила на закона, в който КРС да има задължение да приеме методика за определяне на цените, които мрежовите оператори могат да определят за координиране, съгласуване или други дейности по този закон.

3. По отношение на чл. 15, ал. 2 от проекта на ЗЕСМФИ:
Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от проекта на ЗЕСМФИ „Мрежовите оператори предоставят достъп до и съвместно ползване на физическата си инфраструктура, при предварително оповестени на интернет страницата си, прозрачни, пропорционални, справедливи и разумни условия, включително цена". От посочената разпоредба не става ясно по какъв начин мрежовия оператор определя цената за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура и органа който ще я регулира.
Ето защо намираме за уместно в проекта да се разпише начина на формиране на цената за предоставяне на услугата по чл. 15, ал. 2 от проекта, а с оглед гарантиране на прозрачност, пропорционалност и справедливост на условията за предоставяне достъп до и съвместно ползване на физическата си инфраструктура от мрежовите оператори - и орган, който ще осъществява надзорни правомощия, както и процедура за упражняване на надзорните му правомощия.
Предложения:
а) В чл. 15, ал. 2 от проекта на ЗЕСМФИ да се разпише начина на формиране на цената за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура от мрежовия оператор.
б) В проекта да се предвиди надзорен орган, който да упражнява надзор за спазване на принципите за прозрачност, пропорционалност и справедливост, заложени в чл. 15, ал. 2, както и процедура за упражняване на надзорните му правомощия.

4. По отношение на чл. 17, ал. 10 от проекта на ЗЕСМФИ:
Разпоредбата на чл. 17, ал. 10 от проекта на ЗЕСМФИ предвижда, че „Правата по ал. 1 върху елементи от физическа инфраструктура, представляващи държавна или общинска собственост, се учредяват с писмен договор за срок до 10 години без провеждането на търг или конкурс, освен в случаите по чл. 18, ал. 3. Ако възможностите за ползването на съответната физическа инфраструктура са ограничени, се прилага редът на чл. 18, ал. 4-9".
В цитираната разпоредба не е конкретизирана видът държавна или общинска собственост върху елементите от физическата инфраструктура, по отношение на които се предвижда да се прилага процедурата по цитирания законов текст, респ. дали се касае до публична или частна държавна собственост.
Предвид обстоятелството, че режимът за предоставяне на право на ползване на публичната и частната държавна или общинска собственост е различен, считаме че разпоредбата на чл. 17, ал. 10 следва да бъде редактирана, като се разграничат хипотезите на предоставяне на права по чл. 18, ал. 1 върху елементи от физическата инфраструктура - публична и частна държавна или общинска собственост и начинът на предоставянето им.
Предложение: Разпоредбата на чл. 17, ал. 10 от проекта на ЗЕСМФИ да се редактира, като се разграничат хипотезите на предоставяне на права по чл. 18, ал. 1 върху елементи от физическата инфраструктура - публична и частна държавна или общинска собственост и начинът на предоставянето им. 

5. По отношение на чл. 18, ал. 4 от проекта на ЗЕСМФИ:
Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от проекта, „В случаите по ал. 3, т. 2, в 14-дневен срок от получаване на искането по ал. 1, мрежовият оператор обявява намерението си да предостави права по чл. 17, ал. 1 върху съответната физическа инфраструктура на страницата си в интернет и по друг подходящ начин, като определя 14-дневен срок за подаване на заявления от заинтересовани лица. Мрежовият оператор изпраща информацията на Единната информационна точка едновременно с публикуването й на своята интернет страница".
Така разписана, разпоредбата е неясна. Неясно е по какви съображения алинея 4 на чл. 18 препраща към ал. 3, т. 2 на същия законов текст.
Предложение: Разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от проекта на ЗЕСМФИ да се прецизира.

6. По отношение на чл. 22, ал. 3 от проекта на ЗЕСМФИ:
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от проекта на ЗЕСМФИ, при писмено мотивирано искане от страна на оператор на електронна съобщителна мрежа, мрежовите оператори удовлетворяват искането за огледи на място на конкретно определена част от тяхната физическа инфраструктура. В ал. 3 на чл. 22 от проекта ЗЕСМФИ е посочено, че „Оглед на място не може да бъде ограничаван или отказван, освен от съображения за нарушаване на сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или безопасност". Не е уредено, обаче, задължение за мрежовите оператори да изготвят и да предоставят на лицата по чл. 22, ал. 1 от проекта писмен мотивиран отговор за причините за ограничаване или отказ на оглед на място.
Уместно е разпоредбата чл. 22, ал. 3 да се допълни с ново изречение второ със следното съдържание: „Мотивиран писмен отказ за оглед на място се предоставя на съответния оператор в 14-дневен срок от постъпване на писменото искане.".
Предложение: Разпоредбата чл. 22, ал. 3 да се допълни с ново изречение второ със следното съдържание: „Мотивиран писмен отказ за оглед на място се предоставя на съответния оператор в 14-дневен срок от постъпване на писменото искане.".

7. По отношение на чл. 47, ал. 2, т. 1 от проекта на ЗЕСМФИ:
Съгласно разпоредбата чл. 47, ал. 2, т. 1 проекта на ЗЕСМФИ „За строежите по ал. 1, т. 2 и 3 операторът на електронна съобщителна мрежа представя: 1. становище на инженер-конструктор с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на съответната физическа инфраструктура и указания за нейното изпълнение.". С оглед съответствие с техническите правила и термини, предлагаме разпоредбата на чл. 47, ал.2, т. 1 от проекта на ЗЕСМФИ да придобие следното съдържание: „становище на инженер-конструктор, придружено с необходимата и съотносима техническа документация на съответната физическа инфраструктура и указания за нейното изпълнение."
Предложение: Разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 1 от проекта на ЗЕСМФИ да придобие следното съдържание: „За строежите по ал. 1, т. 2 и 3 операторът на електронна съобщителна мрежа представя: 1. становище на инженер-конструктор, придружено с необходимата и съотносима техническа документация на съответната физическа инфраструктура и указания за нейното изпълнение."

8. По отношение на разпоредбата на 76, ал. 3 от проекта на ЗЕСМФИ
Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от проекта на ЗЕСМФИ, „В 7-дневен срок от постъпване на искането Комисията за регулиране на съобщенията определя специализирана комисия, в която се включва поне един правоспособен юрист. Към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове консултанти и външни експерти."
Считаме, че с цел гарантиране на обективност на дейността на Комисията и недопускане на корупционна среда, е необходимо да се гарантира, че консултантите и външните експерти също ще бъдат независими. Това може да се постигне чрез създаване на публичен регистър на консултантите и външните експерти, които могат да вземат участие в комисии по чл. 76, ал. 3 от проекта и чрез избора им на случаен принцип.
Предложения:
а) Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 да придобие следната редакция: „В 7-дневен срок от постъпване на искането Комисията за регулиране на съобщенията определя специализирана комисия, в която се включва поне един правоспособен юрист. Към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове независими консултанти и външни експерти."
б) Да се създаде нова ал. 4, с която да се вмени задължение на КРС за създаване и поддържане на публичен регистър на независими консултанти и външни експерти, които могат да вземат участие в комисии по чл. 76, ал. 3 от проекта, като се предвиди и начинът на включване на съответните експерти в регистъра;
в) Да се създаде нова ал. 5, която да предвиди, че изборът на консултанти и външни експерти се извършва на случаен принцип от експертите, включени в регистъра по ал. 4;
г) Разпоредбите на чл. 76, ал. 4, 5 и 6 да станат съответно ал. 6, 7 и 8.

9. В законопроекта са транспонирани механично от Директива 2014/61/ЕС термините „разумни разходи" и „разумна възвръщаемост", без да са дадени определения за тях. Така разписани, правните норми допускат различни тълкувания, което може да доведе до нееднакво третиране и нарушаване на принципа за равнопоставеност, което от своя страна може да доведе до създаване на възможност за корупция.
Предложение: В Допълнителните разпоредби на проекта за ЗЕСМФИ да бъдат дадени легални дефиниции на понятията „разумни разходи" и „разумна възвръщаемост".

С УВАЖЕНИЕ:
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
Вр.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП