Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за концесиите

 

По повод предоставяния ни за съгласуване проект на нов Закон за концесиите / ЗК/, в качеството на представители на ЦППКОП, изразяваме следното становище:

В проекта на ЗК се съдържат редица новости, които повишават качеството на нормативния акт. Предложените норми са в съответствие с относимото европейско законодателство и облекчават, ускоряват и оптимизират възлагането на концесии. Използвани са подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие. Значително е намален и административния формализъм, което прави процеса по концесиониране по-прозрачен и разбираем. Считаме, че качествено новата уредба за възлагането на концесиите, въвеждането на единна държавна политика и планиране в областта на концесиите, подобряването на институционалната организация, въвеждането на единна практика и стандарти и понятия в областта, ще понижат риска от корупция и злоупотребите с публични средства.
С оглед горното, подкрепяме предложените положителни промени, още повече, че същите изцяло съответстват на предложенията на ЦППКОП, направени в нашия доклад „Анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране", изготвен и представен през 2014 г.
Подкрепяме и разработването на вторично законодателство, което да регламентира изискванията за определянето на финансово -икономическите елементи на концесията, съгласно предвиденото в чл.35 от проекта на ЗК, което също е в унисон с наше предложение.
Независимо от горното, бихме искали да Ви уведомим за някои предложения, повишаващи качеството на нормите, както и за някои принципни пропуски и слаби места в проекта, които при определени обстоятелства могат да създадат възможност за корупционно поведение:

1. По отношение на чл. 7, ал. 1 от проекта на Закона за концесии:
Съгласно чл. 7, ал. 1 от проекта на ЗК, „Концесията е за строителство, когато публичен орган възложи на икономически оператор извършване на строителство, за изпълнението на което като възнаграждение предостави на икономическия оператор право да експлоатира строежа като поеме оперативния риск." Понятието съответства частично с дефинираното понятие в чл.5, б. „а" от Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесии /Директивата/, според което „концесия за строителство" означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат изпълнението на строителство на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на експлоатация на строителството, предмет на договора, или от това право в съчетание с възнаграждение". Считаме, че разпоредбата на чл.7, ал.1 е непълна и поради предвидената възможност за плащане от концедента, регламентирана в чл.32 и чл.33 от ЗК.
Предложение: В чл.7, ал.1, след думите „оперативния риск" да се добави „или от това право в съчетание с възнаграждение".

2. По отношение на чл.7, ал.2 от проекта на Закона за концесиите:
Съгласно чл. 7, ал. 2 от проекта на ЗК, „ Строителство" е:
1. изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строеж; или
2. изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи или дейности, посочени в Приложение № 1, чрез които съществуващ строеж се реконструира, преустройва, възстановява или му се извършва основен ремонт; или
3. изпълнението на строителни и монтажни работи за извършване на текущи ремонти и за поддържане на съществуващ строеж в експлоатационна годност."
Разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2 от проектозакона е непрецизна и поради това неясна. Видно от Приложение № 1, то съдържа различни видове строително- монтажни работи (СМР), в т.ч. и чрез които съществуващ строеж се реконструира, преустройва, възстановява или му се извършва основен ремонт. Поради това думите разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2 "изпълнение на СМР или дейности, посочени в Приложение № 1.." са неточни и съдържат един и същи смисъл, т.е. налице е излишество на езика (тавтология) при регламентацията на този вид строителство. В този смисъл, считаме, че разпоредбата на чл.7, ал.2, т.2 се нуждае от прецизиране и редакция.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 3 строителство е и изпълнението на СМР за извършване на текущи ремонти и за поддържане на съществуващ строеж в експлоатационна годност е строителство, но според чл. 8, ал. 2, при концесия за услуга може да се възлага само строителството по чл. 7, ал. 2, т. 3, т.е на практика е налице услуга. От цитираните разпоредби не става ясно „изпълнението на СМР за извършване на текущи ремонти и за поддържане на съществуващ строеж в експлоатационна годност (чл. 7, ал. 2, т. 3) може ли да се възлага като концесия за строителство след като е строителство или само като концесия за услуга.
Предложения:
1. С оглед осигуряване на идентичен подход при регламентиране на понятията в законодателството, предлагаме дефиницията за „строителство", регламентирано в чл. 7, ал. 2 от проекта на ЗК да се унифицира с това, разписано в чл. 3, ал. 1, т. 1 буква „а" и „б" от ЗОП. Според чл. 3, ал. 1, т. 1 буква а и б от ЗОП, обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., „строителството е:
а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по Приложение № 1;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж." Допълнителен довод в тази насока е и обстоятелството, че Приложение № 1 в двата закона е идентично.
2. разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 3 да се прецизира и изясни.

3. По отношение на чл.8, ал.1 от проекта на Закона за концесии:
Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗК „Концесията е за услуги, когато публичен орган възложи на икономически оператор предоставяне и управление на услуги от обществен интерес, за което икономическият оператор поема оперативния риск и има право да получава приходите от предоставянето (експлоатацията) на тези услуги". Налице е частично несъответствие между понятието за концесия за услуга в чл. 8, ал. 1 от проекта на ЗК и същото понятие, съгласно чл. 5, б. „б" от Директивата, според което, „концесия за услуги" означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат предоставянето и управлението на услуги, различни от изпълнението на строителство по буква „а", на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на използване на услугите, предмет на договора или от това право в съчетание с възнаграждение. Считаме, че разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от проектозакона е непълна и поради предвидената възможност за плащане от концедента, регламентирана в чл. 32 и чл. 33 от ЗК.
Предложение: С цел пълно транспониране с разпоредбата на чл. 5, б. „б" от Директивата в чл. 8, ал. 1 от проекта на ЗК след думите „на тези услуги" да се добави „и от това право заедно с възнаграждение".

4. По отношение на чл. 9, ал. 1 от проекта на Закона за концесиите:
От прочита на проекта на ЗК, не става ясно има ли разграничителен критерий между концесиите за ползване и наема и какъв е той. Не е ясно концесиите за добив на минерална вода към този вид концесии ли се отнасят. Опасяваме се, че при концесиите за наем на водностопански обекти (язовири), това би било проблем, предвид различния режим на язовирите и различния контрол, предвиден при наема и концесиите.
Предложение: Нормата на чл. 9 да се допълни с оглед регламентация на разграничителен критерии между концесията за ползване и наема.

5. По отношение на раздел ІV. „Обекти на концесия" от проекта на Закона за концесии:
1. В този раздел или в Раздел V „Субекти", предлагаме въвеждане на законово задължение за концедентите да поддържат на своите сайтове информация за обектите, които се отдават на концесия, идентична с тази в НКР. Предлагаме въвеждане на публичен регистър на водностопанските обекти на съответната територия, които могат да се отдават на концесия и тези, които ще се отдават под наем.
Тази публичност, особено на местно ниво, би позволила отчетност и граждански контрол и съответно би имала антикорупционно значение.

2. В чл. 16, ал. 5 и ал. 6 от проекта на ЗК е уредено по различен начин преминаването на собствеността на приращенията и подобренията върху обект на концесия, публична държавна или общинска собственост и съответно частна държавна или общинска собственост. Съгласно чл. 16, ал. 5 приращенията и подобренията върху обект на концесия и негова принадлежност, които са публична държавна или общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им. Съгласно чл. 16, ал. 6, собствеността върху приращенията и подобренията на обект на концесия и на негова принадлежност, които са частна държавна или общинска собственост, се урежда с концесионния договор.
Предложение: Да се подходи по еднакъв начин към собствеността върху приращенията и подобренията, независимо от собствеността на обектите. Да се уреди изрично по законов начин защитата на собствеността върху обектите, общинска собственост, предвид липсата на изрична норма в закона и възможността за прехвърляне на собствеността от публична държавна или общинска в частна държавна или общинска собственост.

6. По отношение на раздел VІ."Изключения" от проекта на Закона за концесиите:
6.1. Съгласно чл. 24, не се възлагат концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната. Съгласно чл.12 от действащия ЗК, не се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
Предложение: Нормата на чл.24 от проекта на ЗК да се допълни, съобразно действащата редакция на чл.12 от ЗК. Наличието на опасност за околната среда, човешкото здраве, защитените територии зони и обекти са обстоятелства от значение, съизмеримо с националната сигурност и отбраната на страната.
6.2. Съгласно чл.25 от проекта на ЗК, концесиите за добив на подземни богатства се предоставят при условията и по реда на Закона за подземните богатства. Очевидно, решението за това изключение е взето съгласно решението на малката МРГ при съобразяване на отговора на ЕК. Видно от отговора на ЕК „Директива 2014/23 /ЕС за предоставяне на концесии се прилага за дейности, свързани с експлоатация на дадена географска област за целите на добиване на петрол или газ и за проучване или добив на въглища или други твърди горива, където извършването на свързани строителни работи и услуги се основава на договор, който обезпечава взаимно обвързващи и влезли в сила законови задължения. За разлика от това, когато условията за упражняване на дадена икономическа дейност са предоставени по искане на икономическия оператор, който остава свободен да изпълнява дейността или да се оттегли от нея, тогава свързаните строителни работи и услуги не трябва да се разглеждат като концесии по смисъла на Директивата. В такъв случай, установените условия представляват разрешения или лицензии."
За съжаление, ние не разполагаме с протокола от заседанието на малката РГ, съдържащ мотивите за решението. Независимо от горното, ние поддържаме своето становище, че предоставянето на концесии за добив на подземни богатства се нуждае от цялостно преуреждане при спазване на основните принципи на ЗК и засилване на контрола.
Предложение: Да се преуреди добивът на подземни богатства, при съобразяване на отговора на ЕК.


7. По отношение на чл. 29, ал. 1 от проекта на Закона за концесии:
Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от проекта на ЗК „Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод, определен в документацията за концесията". В Допълнителните разпоредби на закона липсва пояснение на понятието „обективен метод", както и критерии въз основа на които се определя този метод. Не е ясно и дали в наредбата по чл.35 от ЗК ще бъдат регламентирани изисквания/критерии, въз основа на които ще се определят прогнозните приходи.
Считаме, че липсата на изисквания относно критериите за обективен метод би могло да доведе до противоречиво тълкуване и нерегламентирани от закона действия.
Предложение: С цел гарантиране спазване на принципите, залегнали в чл. 4, ал. 1 от проекта на ЗК, предлагаме в ДР на проектозакона да се даде дефиниция на понятието „обективен метод", а в наредбата по чл. 35 от проекта на ЗК да се регламентират критериите, въз основа на които се определя прогнозната стойност на концесията.

8. По отношение на чл. 52, ал. 2 от проекта на Закона за концесиите:
Съгласно чл.52, ал.1 от проекта на ЗК, процедурите за определяне на концесионер за концесиите с трансграничен интерес са открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог, а според чл. 52, ал. 2, за концесиите без трансграничен интерес, определянето на концесионер се извършва чрез открита процедура. Налице е несъответствие между видовете процедури с трансграничен интерес и тези, за определяне на концесионер според ЗК. Въпросът за видовете процедури беше дискутиран на заседание на МРГ и доколкото си спомняме, решението беше за еднакъв подход и възможност за прилагане на всички процедури, независимо от стойността на процедурите. Опасяваме се, че откритата процедура, поради липсата на гъвкавост, не позволява избора на частен партньор в случаите на правна или финансова сложност или при обективна невъзможност на публичния партньор ясно да определи техническите спецификации на обекта или услугата от обществен интерес.
Предложение: Да се унифицират видовете процедури както за концесии с трансграничен интерес, така и за тези, според ЗК.

9. По отношение на чл. 60 от проекта на Закона за концесиите:
9.1. В чл. 60 от проекта на ЗК са регламентирани основанията за изключване, на които се отстранява икономически оператор. Липсват посочени документите, с които следва да се докажат обстоятелствата.
Предложение: Да се регламентират документите, с които следва да бъдат доказани обстоятелствата, по аналогия със ЗОП (към заявлението отделни декларации или те са част от заявлението и съответно при сключването на договора).
9.2. Съгласно чл. 38 от Директивата, задължението за изключване на икономически оператор се прилага и когато осъденото с окончателна присъда лице е член на административния, управителния или надзорния орган на този икономически оператор или има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи. В проекта липсва предвидено това изискване.
Предложение: Разпоредбата на чл.60 да се допълни, като се предвиди в съгласно Директивата 2014/23/ЕС и съответни декларации от членовете на управителните съвети и надзорните органи.

10. По отношение на чл. 62, ал.1-4 от проекта на Закона за концесиите:
Съгласно чл. 62, ал.1-4, изискванията към професионалните или технически възможности на икономическите оператори и тяхното икономическо и финансово състояние трябва да са съобразени с предмета и особеностите на концесиятаа и да осигуряват реална конкуренция. Липсват посочени документи, с които може да се доказват тези възможности.
Предложение: Да се посочат документи, с които може да се доказват тези възможности по аналогия със ЗОП.

11. По отношение на чл. 78, ал. 1 от проекта на Закона за концесиите:
11.1. В чл. 78, ал. 1 е посочено задължителното съдържание на документацията. Съгласно чл. 78, ал. 1, т. 6, като задължителен реквизит са описани техническите и функционални изисквания. Считаме, че нормата е непълна и не отчита всички регламентирани видове изисквания, съгласно чл.65, според която минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, са технически и функционални, финансово икономически и правни включително изисквания, които защитават конкуренцията.
Предложение: Разпоредбата на чл. 78, ал. 1, т. 6 да се допълни с оглед съответствие с чл. 65 от проекта на ЗК.
11.2. В чл. 78 липса посочена клауза за преразглеждане, в случай на предвиждане на такава. Видно от чл. 137, ал.3, в документацията се предвижда клауза за преразглеждане.
Предложение: Разпоредбата на чл.78 да се допълни в съответствие с чл.65 от проекта.

12. По отношение на чл. 80, ал. 3 от проекта на Закона за концесиите
В чл. 38, ал. 3 е уреден съставът на комисията. Липсва регламентирано изискване за квалификация и опит, съобразно на предмета на концесията. Удачно е поне един от членовете на комисията да е юрист. Липсата на изискване за наличие на квалификация и опит на членовете на комисията е предпоставка за корупционен риск поради възможност за некомпетентност, съответно зависимост на членовете от външни консултанти.
Предложение: Разпоредбата на чл. 80, ал. 3 да се допълни, като се регламентира изрично изискване за професионална квалификация и опит, съобразно предмета и сложността на концесията. Да се регламентира поне един от членовете на комисията да е юрист.

13. По отношение на чл. 80, ал. 6, т. 1 от проекта на Закона за концесии:
Съгласно чл.80, ал.6, т.1, членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация „ за отсъствие на материален интерес от възлаганата концесия". Съгласно чл.35 от Директивата, понятието „конфликт на интереси" включва най-малкото всяко положение, при което служители на възлагащия орган или възложителя, които участват в провеждането на процедурата за възлагане на концесия или могат да повлияят на резултата от нея, имат пряк или косвен финансов, икономически или друг личен интерес, за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с процедурата за възлагане на концесия.
Видно от гореизложеното, е налице несъответствие на съдържанието на декларацията в това, предвидено в чл.35 от Директивата.
Предложение: Да се допълни разпоредбата на чл.80, ал.6, т.1, в съответствие с чл.35 от Директивата с думите" имат пряк или косвен финансов, икономически или друг личен интерес, за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с процедурата за възлагане на концесия."

14. По отношение на чл. 83 от проекта на Закона за концесиите:
В чл.83 от проекта на ЗК е предвидена възможността за привличане на длъжностни лица или външни експерти физически или юридически лица, които имат квалификация и опит, свързани с дейността на концесията.
Предложение: С цел публичност и прозрачност, предлагаме законово регламентиране на публичен регистър, съдържащ външните експерти.

15. По отношение на чл.92, ал.1, т.1 от проекта на Закона за концесиите:
Налице е несъответствие на разпоредбата на чл.92, ал.1, т.1 с чл.86.
Предложение: В разпоредбата на чл.92, ал.1, т.1 след думите „заявление" , „предварителна оферта" да се допълни думата "Оферта"

16.По отношение на чл. 98, ал. 3 от проекта на ЗК:
В чл. 98 от проекта на ЗК са уредени действията на комисията при провеждане на открита процедура. Когато комисията констатира нередовности в заявлението, уведомява участника и му се предоставят 5 работни дни за отстраняване на същите. Съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 3 от проекта на ЗК „Когато нередовността се състои в несъответствие с условията за участие, участникът може в съответствие с изискванията на концедента, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще изпълни условията за участие". Така представената възможност на участника да замени представените документи или да представи нови, ще доведе до нерегламентирани практика като подмяна на документи в хода на процедурата, нарушаване на принципа на равнопоставеност и правилата на реална конкуренция.
Предложение: Разпоредбата на чл. 98, ал. 3 от проекта на ЗК да отпадне.
17. По отношение на чл.122 от проекта на Закона за концесиите:
В чл.122 е регламентирано, че преди сключването на договор, определеният за концесионер представя доказателства, които удостоверяват декларираните факти и обстоятелства относно основанията за изключване и условията за участие, но не са посочени документите. Това би било възможност за субективна преценка кои от представените документи са достатъчни и доказват безспорно фактите и кои не.
Предложение: Да се регламентират документите, с които следва да бъдат доказани обстоятелствата, по аналогия със ЗОП при сключването на договора.
18. По отношение на чл.123, ал. 2 от проекта на Закона за концесиите:
В чл.123, ал. 2 е посочено минималното съдържание на концесионния договор. В него липсва формулирано задължение за определяне на минимално ниво на стандарт на услугата, строителството, ползването, както и задължение за определяне на стандарт за контрола.
Предложение: Разпоредбата на чл.123, ал.2 да се допълни, като се регламентира като задължителна част от договора и определяне на минимално ниво на стандарт на услугата, строителството.

19. По отношение на чл. 133, ал. 2 от проекта на ЗК:
В чл. 133, ал. 2 от проекта на ЗК „Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на условията за участие, ако такива са посочени в обявлението за откриване на процедурата". Считаме за необходимо, с цел по-голяма ясното в разпоредбата на чл. 133, ал. 2 от законопроекта да се добавят основанията за изключване на икономическият оператор от процедурата за определяне на концесионер по чл. 60, ал. 1 - 3 относими и за подизпълнителите или да препраща към него.
В проекта на закона обаче липсва текст, който да урежда незадължителните изискванията към подизпълнителите. Съгласно чл. 42, т. 4, б. „б" от Директива 2014/23/ЕС „Възлагащите органи и възложителите могат, по собствена инициатива или по искане на държавите членки, да проверят дали има основания за изключване на подизпълнители в съответствие с член 38, параграфи 4-10. В такъв случай възлагащият орган или възложителят изисква от икономическия оператор да замени подизпълнител, по отношение на който проверката е показала, че има задължителни основания за изключване. Възлагащият орган или възложителят може, по собствена инициатива или по искане на държава - членка, да изиска от икономическия оператор да замени подизпълнител, по отношение на който проверката е показала, че има незадължителни основания за изключване."
Предложение: 1. Разпоредбата на чл. 133, ал. 2 от законопроекта да се допълни като се посочат основанията за изключване на икономическият оператор от процедурата за определяне на концесионер по чл. 60, ал. 1 - 3 приложими и за подизпълнителите или да препраща към него.
2. На съответното систематично място да бъде транспонирана разпоредбата на чл. 42, т. 4, б. „б" от от Директива 2014/23/ЕС, като се разпише текст, който да урежда незадължителните изисквания към подизпълнителите в случай, че икономическия оператор възнамерява да използва такива.

20. По отношение на чл. 134, ал. 1 от проекта на ЗК
От разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от проекта на ЗК „Концесионерът е длъжен в срок до 3 работни дни след сключването му да предостави на концедента договора за подизпълнение, заедно с информация относно подизпълнителя, включваща:.......". Считаме за необходимо икономическият оператор в случай, че възнамерява да използва трето лице за подизпълнител да информира концедента предварително и да предоставя информация за него, а не едва след като е сключил договор е и е започнало неговото изпълнение и се окаже, че са налице обстоятелства за изключване.
Предложение: Разпоредбата на чл. 134, ал.1 от проекта на ЗК да бъде редактирана, като в случай, че възнамерява да използва трето лице за подизпълнител, концесионерът следва да информира концедента предварително и да предоставя информация за него.

21. По отношение на чл. 145, ал. 3 от проекта на ЗК
В разпоредбата на чл. 145 от проекта на ЗК са уредени хипотезите на прекратяване на концесионния договор без предизвестие. В ал. 3 от същата разпоредба страната, която е узнала настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за прекратяването на концесионния договор, като липсва срок, в който следва да извърши уведомяването.
Неуведомяването в срок би могло да доведе до хипотезата страната, узнала обстоятелства, водещи до прекратяване на договора да не уведоми насрещната веднага, а да го стори на по-късен етап, като неправомерно се ползва и извлича блага от договора.
Предложение: Разпоредбата на чл. 145, ал. 3 от проекта на ЗК да се допълни, като се конкретизира срок, в който страна следва да уведомява другата страна за настъпването на основание за прекратяване на концесионния договор.

22. По отношение на чл. 167, ал. 1 от проекта на Закона за концесиите:
В разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от проекта на ЗК е уредена възможността на концедента да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение, като в изр. 3 на чл. 167, ал. 1 от проекта на ЗК е разписано, че „.....Искане, което е направено след този срок, или не съдържа мотиви, не се разглежда". От съдържанието на чл. 167, ал. 1 от проекта на ЗК нестава ясно кой срок се има предвид.
Предложение: Разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от проекта на ЗК да бъде допълнена, като се конкретизира срока до изтичането на който, концедентът може да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение или да препраща към Административнопроцесуалния кодекс.

23. Налице е колизия между ЗМСМА и ЗК относно възможността за обжалване на актовете по ЗК. По ЗМСМА областният управител обжалва актове на кмета по реда на ЗМСМА - пред административния съд/АС/, а по реда на ЗК -през КЗК. От проведените срещи с представители на НСОРБ се установи, че на практика след подаването на жалбите пред АС, същият ги препраща към КЗК.
Предложение: Да се предвиди съответно изменение на нормите в ЗМСМА.

24. По отношение на чл. 186, ал. 2 от проекта на Закона за концесиите:
Съгласно чл.186, ал.2, НКР е централизирана административна информационна система, съдържаща база данни за процедурите, за определяне на концесионер, проведени по реда на този закон /т.1/ и всички концесии, независимо от реда на тяхното възлагане/предоставяне. Считаме, че тази информация следва да бъде подредена по концеденти, с оглед пълна публичност и прозрачност, което да позволи и отчетност и контрол. По този начин ще бъде създаден и общ регистър на концедентите.
Предложение: Разпоредбата на чл.186, ал.2, да се допълни с нова т.1 със следната редакция:
„1.Концедентите /възлагащите органи/ „
Текстът в т.1 да стане т.2 и съответно текстът в т.2 да стане т.3.

24. По отношение на Глава VІІІ. „Административно- наказателни разпоредби":
24.1. Считаме, че главата следва да се допълни, като чл. 190 от проекта на ЗК регламентира като цяло кой осъществява контрола по ЗК и какво е разграничението в компетенциите на двата контролни органа- Сметна палата и АДФИ по аналогия със ЗОП.
24.2. Предвид факта, че контролните органи са няколко, считаме, че следва да има регламентация за координиране и съгласуване на контролната практика, в унисон с методическите указания на специализираната дирекция от АМС.
24.3. При извършените от нас анализи се установи, че слабо място е контролът по изпълнението на договора. В проекта е предвидена възможността възложителят да осъществява контрол, мониторинг и одит на концесионера. Липсва предвидена санкция за концедента в случай на неосъществяване на контрол по изпълнението на договора.

Предложения:
1. Разпоредбата на чл.190 да придобие следния вид:
„Чл. 190. Контролът по изпълнение на този закон, както и контролът по изпълнение на концесионните договори се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. На контрол от Сметната палата подлежат концедентите /възлагащите органи/ по чл. 7, които попадат в обхвата на Закона за Сметната палата. Възложителите по чл. 7, които попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за спазването на този закон в рамките на финансова инспекция."
Останалите членове от Глава VІІІ. „Административно- наказателни разпоредби" да променят номерацията си.
2. Да се регламентира координиране и съгласуване на контролната практика с цел избягване на различна практика от контролните органи.
3. Да се регламентира финансова санкция за възложител, който не осъществява контрол или некачествен контрол / не следи за внасяне на вноски и др./

25. По отношение на ДР :
1. Относно т.7. „ Конфликт на интереси" - понятието се различава с регламентираното в чл.35 от Директивата.
Предложение: Да се допълни дефиницията в пълно съответствие с тази в чл.35 от Директивата.
2. Съгласно съображение 22 от Директивата, „ Целесъобразно е да се даде определение на „изключителни права" и „специални права", тъй като тези понятия са от решаващо значение за определяне на обхвата на настоящата директива и на понятието за възложители. Следва да се поясни, че разпоредбите на настоящата директива се прилагат за субектите." В проекта в ДР липсват дефиниции на двете понятия. В Приложение № 4 е уредено понятието „изключително право".
Предложение: С оглед систематичност, предлагаме двете понятия да се уредят в ДР.

26. По отношение на § 32, т. 2, б. „а" от Преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗК
С § 32, т.2, б „а" от ПЗР на проекта на ЗК се правят измененията в чл. 8, ал. 1 от ЗУЧК, като е допусната грешка и не са отразени последните промени в закона с ДВ бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.
„В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпълнява правомощията на концедент, открива търговете за отдаване под наем, сключва и контролира изпълнението но наемните договори за морски плажове."
Предложение: Разпоредбата на § 32, т. 2, б. „а" от ПЗР следва да отпадне, предвид последните промени в ЗУЧК с ДВ бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.

27. При изготвянето на доклада за концесиите, ЦППКОП установи, че липсва ефективен предварителен контрол по отношение на концесиите, възлагани от общините, поради което предлагаме да се създаде стандартизирана документация за възлагане на концесии, която може да бъде публикувана на страницата на НКР или на друго място, по преценка на АМС. Предлагаме по същия начин да бъдат публикувани и методическите указания на АМС.