Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) със следните бележки и предложения:

І. Общи бележки:
С представения за съгласуване законопроект се предвиждат значителни промени в правната уредба на т.нар. фаза на изплащане от страна на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
Съгласно проекта бъдещите „втори пенсии" от частните пенсионни фондове ще са пожизнени, но ще се изплащат от т.нар. технически резерви или „пул", а не от индивидуалните партиди на осигурените лица. Съгласно мотивите към законопроекта целта за създаването на общия пул е да се сподели риска от преживяване между осигурените лица или от инвестиционната дейност на фондовете. В техническите резерви ще се прехвърлят средствата от индивидуалните партиди, акумулирани във фазата на натрупване. Според мотивите този подход позволява да се гарантира пожизнения характер на пенсията и размера й, независимо от времето на получаване и инвестиционните резултати на фондовете, но не позволява пенсията да се плаща от индивидуалната партида, нито при смърт на пенсионера остатъкът от средствата да се изплаща на наследниците му.
С оглед преодоляване на проблема с липсата на наследяване при пожизнените пенсии, считаме за необходимо да бъде обмислена възможността за изрично регламентиране и на други пенсионни продукти, които да отчитат волята на пенсионера и правата на наследниците му. Подобни пенсионни продукти са напр. пожизнена пенсия с гарантиран период на получаване, през който период при смърт на пенсионера продължава изплащането на пенсия на неговите наследници, както и т.нар. пенсия на два живота, която гарантира изплащането на част от пенсията на починалия пенсионер на преживелия съпруг, и др. Предоставянето на право на избор на осигуреното лице между варианти от пенсионни продукти ще гарантира в цялост правата му и ще обезпечи вземането на информирано решение относно бъдещите пенсионни плащания, при спазване на принципите на справедливост и равнопоставеност.

ІІ. Конкретни бележки
1. По отношение на § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 1 и ал. 2 от КСО
С проекта се предлагат следните редакции на чл. 121д, ал. 1 и 2 от КСО:
„Чл. 121д (1) Пенсионноосигурителното дружество гарантира, че членовете на управителния му и надзорния му съвет или на съвета на директорите, другите лица, оправомощени да го управляват или представляват, както и лицата на друга ръководна длъжност в дружеството, във всеки един момент отговарят на следните изисквания:
1. притежават професионална квалификация, знания и опит, адекватни за стабилното и благоразумно управление на дружеството (квалификация) и
2. имат добра репутация и са почтени (надеждност).
(2) Пенсионноосигурителното дружество гарантира, че членовете на управителния му и контролния му органи колективно притежават необходимата квалификация, компетентност, умения и професионален опит във всички относими области на дейността."
От мотивите към законопроекта е видно, че съществена част от измененията му са свързани с въвеждането на изисквания относно подходяща професионална квалификация и опит и добра репутация на членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителните дружества (ПОД). По този начин се обезпечава наличието на необходимите знания и умения у членове на тези колективните органи, с цел недопускане на непрофесионалисти до управлението на средствата на осигурените лица и пенсионерите .
С предлаганата редакция на разпоредбата на чл. 121д, ал. 2 от проекта всяко ПОД се задължава да гарантира, че членовете на управителния му и контролния му органи колективно притежават необходимата квалификация, компетентност, умения и професионален опит във всички относими области на дейността.
Считаме, че използваният термин „колективно" е неточен и създава предпоставки за нееднозначно тълкуване на правната норма, поради което и се нуждае от сериозно преосмисляне.
Предложение:
Да бъде преосмислен изразът „колективно", използван в предлаганата редакция на чл. 121д, ал. 2 от КСО.

2. По отношение на § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 5 от КСО
С цитираната разпоредба от проекта се предлага да се измени чл. 121д, ал. 5 от КСО, като в т. 9 се предвижда, че член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на ПОД може да бъде само дееспособно физическо лице, което не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителен или контролен орган на дружеството и не се намира във фактическо съжителство с такъв член.
Анализът на законопроекта установи, че не е предвидена дефиниция на термина „фактическо съжителство", въздигнато като пречка за придобиването на качество по чл. 121д, ал. 5 от КСО.
По аналогичен начин с § 144 от проекта се предлага изменение на чл. 347, ал. 2 от КСО, като се въвежда изискване за квестора на дружеството за допълнително социално осигуряване да не е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на член на управителен или на контролен орган на дружеството за допълнително социално осигуряване, чиито правомощия са преустановени с акта на назначаване на квестора, и не се намира във фактическо съжителство с такова лице (проект на чл. 347, ал. 2, т. 2 от КСО).
С оглед преодоляването на констатираната празнина в закона, считаме за необходимо в допълнителните разпоредби на закона да бъде дадена легална дефиниция на израза „фактическо съжителство".
Предложение:
В допълнителните разпоредби на проектозакона да бъде предвидена дефиниция на термина „фактическо съжителство".

3. Относно § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 5, т. 12 от КСО
Предложена е следната редакция на чл. 121д, ал. 5, т. 12 от КСО:
„чл. 121д (5) Член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество може да бъде само дееспособно физическо лице, което:
12. въз основа на събраните за него данни може да се направи преценка, че има добра репутация и спазва в професионалната си дейност високи етични стандарти, отговаря на изискванията за благонадеждност и пригодност за стабилно и разумно управление на пенсионноосигурителното дружество и че не е налице конфликт на интереси."
Разпоредбата на чл. 121д, ал. 5 от КСО посочва изискванията, на които трябва да отговаря физическо лице, за да бъде одобрено за член на орган на ПОД. Въз основа на представени от заявителя доказателства за изпълнението на тези изисквания, административният орган извършва преценка по законосъобразност и целесъобразност и одобрява или не одобрява кандидата.
От анализа на цитираната т. 12 е видно, че тя не визира факт, относим към кандидата за член на управителен орган или прокурист на ПОД, а е по-скоро част от субективната преценка на административния орган („въз основа на събраните за него данни може да се направи преценка"), т.е. разпоредбата е относима към фазата на разглеждането на документите от административния орган в образуваното пред него административно производство. Въз основа на тази своя преценка, заместник - председателят внася на заседание на комисията по реда на чл. 121д, ал. 12 от КСО предложение за одобрение или за отказ за одобрение на съответния кандидат за член на управителен орган на ПОД.
От горното следва, че предвиденото в т. 12 не представлява материалноправна предпоставка за придобиването на качеството член на управителен или контролен орган на ПОД, поради което не следва да бъде посочена в чл. 121д, ал. 5 от КСО, а на друго систематично място в закона.
С оглед гореизложеното, считаме, че е необходимо да бъде преосмислено систематичното място на разглежданата разпоредба на чл. 121д, ал. 5, т. 12 от закона с цел преодоляване на констатираното вътрешно противоречие на нормативния акт.
Предложение:
Да бъде преосмислено систематичното място на предложената разпоредба на чл. 121д, ал. 5, т. 12.

4. Относно § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 6 от КСО
Предложената с проекта редакция на чл. 121д, ал. 6 от КСО е следната:
„Чл. 121д. (6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2 е налице, ако лицето е работило общо не по-малко от 5 години:
1. в предприятия от небанковия финансов сектор и/или в банки, при условие че задълженията му са били свързани с:
а) управлението или контрола на предприятието или банката и управляваните от предприятието или банката активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
б) с инвестирането на управлявани от предприятието или банката активи, които са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество.
2. в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните от тях активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество.
3. на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и финансите или надзора върху тях."
Анализът на представения за съгласуване проект на нормативен акт установи, на първо място, че не е налице дефиниция на понятието „съизмеримост", употребено в разглежданата разпоредба. Липсата на яснота относно същността на термина би затруднило правилното прилагане на разпоредбата от страна на адресатите на правната норма и би довело до неточно установяване на професионалния им опит.
В тази връзка, считаме за необходимо на съответното систематично място в КСО да бъде предвидена дефиниция на понятието „съизмеримост" или да бъде дадено пояснение относно допустимия диапазон на отклонение при съпоставянето на управляваните от предприятието или банката активите с тези, управлявани от ПОД.
Отделно от това, в т. 3 на разпоредбата е посочено, че „професионален опит по ал. 5, т. 2" е налице, ако лицето е работило най-малко 5 години на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и финансите или надзора върху тях.
Считаме за необходимо да отбележим аналогична разпоредба в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ - чл.11, ал. 8), където професионалният опит на член на управителен или контролен орган на инвестиционен посредник е очертан по доста по-широк начин, а именно:
„Чл. 11 (8) Професионален опит по смисъла на ал. 2, т. 1 е налице, ако лицето е работило не по-малко от:
2. три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт."
Считаме, че възприетият от законодателя подход в ЗПФИ е по-справедлив, тъй като акцентира на естеството на функциите на държавната институция или друг публичноправен субект (управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт), а не на формалното заемане на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и финансите или надзора върху тях. Напълно възможно е дадено лице - кандидат да е заемало ръководна длъжност в описаната държавна институция, но естеството на работата му да няма отношение към управлението и надзора на субекти от сферата на социалното осигуряване.
Предложения:
1. Да бъде дефинирано понятието „съизмеримост" („съизмерим"), използвано в предложената редакция на чл. 121д, ал. 6, т. 1 и т. 2 от КСО.
2. Да бъде преосмислена предложената редакция на чл. 121д, ал. 6, т. 3 от КСО, най-вече относно термина „ръководна длъжност".

5. Относно § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 7 от КСО
С проекта е предложена следната редакция на чл. 121д, ал. 7 от КСО, а именно:
„Чл. 121д. (7) Член на контролния орган на пенсионноосигурително дружество може да бъде:
1. дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на ал. 5, т. 1 и т. 3-12, или
2. юридическо лице, което съответно отговаря на изискванията по ал. 5, т. 5 - 8, 10 - 12."
Разглежданата разпоредба е в тясна връзка с нормата на чл. 121д, ал. 5 от проекта (регламентира материалноправните предпоставки за придобиване качеството член на управителен орган на ПОД или прокурист на ПОД) и с разпоредбата на чл. 121д, ал. 2 от проекта. Обстоятелството, че в посочените в чл. 121д, ал. 7, т. 1 от проекта изисквания за заемането на длъжността член на контролния орган на ПОД не е включена т. 2 на чл. 121, ал. 5, относима към професионалния опит на лицата, е в противоречие с едно от основните задължения на ПОД, посочено в чл. 121д, ал. 2 от проекта на КСО - да гарантира, че членовете на управителния му и контролния му органи колективно притежават необходимата квалификация, компетентност, умения и професионален опит във всички относими области на дейността.
Във връзка с изложеното по-горе и с цел преодоляване на констатираното вътрешно противоречие на нормативния акт, считаме за необходимо в текста на предложената редакция на чл. 121д, ал. 7, т. 1 от проекта да бъде включено изискването и на чл. 121д, ал. 5, т. 2 от проекта на КСО.
Предложение:
В текста на предложената редакция на чл. 121д, ал. 7, т. 1 от КСО да бъде включено изискването и на чл. 121д, ал. 5, т. 2 от проекта на КСО.

6. Относно § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 10 от КСО
Предложената с проекта редакция на чл. 121д, ал. 10 от КСО е следната:
„Чл. 121д. (10) Лицата по ал. 5, 7 и 8 след избирането им от компетентния орган на дружеството подлежат на одобряване от комисията преди вписването им в търговския регистър. За получаване на одобрение те подават заявление по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, към което прилагат следните документи:"
6.1. Лицата по чл. 121д, ал. 8 от КСО, към които препраща разглежданата разпоредба, са физически лица - представители на юридическо лице - член на контролния орган на ПОД. За тях проектът предвижда да отговарят на изискванията на чл. 121д, ал. 7, т. 1 от КСО.
Физическите лица, представители на юридическо лице - член на контролния орган на ПОД, обаче се определят от самото юридическо лице -член, а не от орган на ПОД, за разлика от лицата по ал. 5 и ал. 7 (членовете на контролния съвет или на съвета на директорите на ПОД се избират от общото събрание на акционерите на ПОД, а членовете на управителния съвет - от контролния съвет на ПОД, т.е. все органи на ПОД).
В този смисъл е необходима редакция на разпоредбата в насока административното производство по ал. 10 и сл. спрямо лицата по ал. 8 да се развива след определянето им за представители от страна на самото юридическо лице-член на контролния орган на ПОД.
6.2. Отделно от посоченото по-горе, е необходимо да бъде отчетено и това, че аналогични административни производства са регламентирани в Кодекса по застраховане (КЗ - чл. 80, ал. 10 - 11), в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ - чл. 11, ал. 7) и в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ - чл. 93, ал. 7). Съгласно трите посочени нормативни акта, разглежданото производство е в правомощието на съответния ресорен заместник - председател на Комисията за финансов надзор (КФН), а не на самата комисия като колективен административен орган. Това, на свой ред, поставя под въпрос причините, които налагат цитираното административно производство (което по същността си е идентично и в трите разглеждани материи - застрахователен пазар, осигурителен пазар и капиталов пазар) да бъде вменено в правомощие на различен административен орган, в случая - на комисията като колективен административен орган. Считаме за уместно аналогичните административни производства да бъдат разглеждани от идентични по ранг административни органи. По този начин се постига съпоставимост и равнопоставеност на участниците на капиталовия, осигурителния и застрахователния пазар в страната.
6.3. Наред с посоченото по-горе, в свързаните с разглежданата разпоредба норми на чл. 121д, ал. 11 и ал. 12 от КСО е предвидено ресорният заместник - председател на КФН да извърши предварителен преглед на документите по чл. 121д, ал. 10 от КСО и в срок до 1 месец да поиска от заявителя тяхното коригиране или допълване, а след внасянето на неговото предложение за одобрение, съответно за отказ от одобрение на заявителя на заседание на Комисията, последната е длъжна да се произнесе в срок от 1 месец от внасянето, респективно от отстраняване на непълнотите по документите.
От горното следва, че административното производство по одобрение на член на управителен или контролен орган на ПОД отнема най-малко 2 месеца. Съпоставката с аналогични административни производства по трите посочени по-горе закона установи, че съгласно ЗДКИСДПКИ срокът за произнасяне на ресорния заместник - председател на КФН е 15-дневен, съгласно ЗПФИ срокът също е 15-дневен, а съгласно КЗ е 1-месечен.
В този смисъл напълно обосновано се поставят под съмнение причините за предвиждането на подобна дълга административна процедура, предвид убеждението, че неоправданото удължаване на административно производство по одобрение на член на управителен или контролен органи на ПОД ще накърни правата на самите ПОД, а оттам и на осигурените лица.
6.4. На последно място отбелязваме, че в представения за съгласуване законопроект не е предвидено съответно изменение в Закона за Комисията за финансов надзор, което да регламентира правомощие на Комисията да издава одобрение по реда на чл. 121д, ал. 12. От горното следва, че в устройствения закон ЗКФН липсва правното основание за произнасяне от страна на Комисията по разглежданото производство.
Предложения:
1. Да бъде преосмислена предложената редакция на чл. 121д, ал. 10 от КСО в насока административното производство по ал. 10 и сл. спрямо лицата по ал. 8 да се развива след определянето им за представители от страна на самото юридическо лице-член на контролния орган на ПОД.
2. Да бъде преосмислена компетентността на комисията като орган, пред който се развива административното производство по чл. 121д, ал. 10 от КСО.
3. Да бъдат преосмислени сроковете за произнасяне от страна на административния орган в производството по чл. 121д, ал. 10 от проекта.
4. На съответното систематично място в проекта да бъде предвидено изменение на ЗКФН, което да регламентира предвиденото в чл. 121д, ал. 10 ново правомощие на КФН по одобрение на лицата по чл. 121д, ал. 5, 7 и 8.

7. Относно § 5 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121д, ал. 14 от КСО
С проекта е предложена следната редакция на чл. 121д, ал. 14:
„Чл. 121д (14) Комисията отказва да издаде одобрение и в случаите, когато въпреки формалното съответствие на изискванията на ал. 5, т. 1 и 2 прецени, че лицето не притежава достатъчна професионална квалификация и опит, необходими да участва ефективно в управлението на пенсионноосигурителното дружество."
Анализът на представения за съгласуване законопроект не установи наличието на критерии, на които да се базира преценката на комисията. Считаме, че с оглед постигането на ефективен и прозрачен надзор над дейността на участниците на осигурителния пазар, което е своеобразна гаранция за законосъобразната им дейност и за опазването на интересите на осигурените лица, е необходимо в проекта да бъдат предвидени критерии, на които ще се основава преценката на компетентния административен орган в горния смисъл. По този начин ще се елиминират всякакви рискове от прояви на противоправно или недобросъвестно поведение и ще бъде обезпечена в значителна степен законосъобразността на един евентуален отказ от страна на комисията по чл. 121д, ал. 14 от КСО.
Предложение:
Да бъдат предвидени критерии, на които ще се основава преценката на компетентния административен орган при произнасяне с отказ по реда на чл. 121д, ал. 14 от КСО.

8. Относно § 8 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 121ж от КСО
С проекта е предложена следната редакция на чл. 121ж, ал. 7 от КСО:
„Чл. 121ж (7) Заместник-председателят на комисията дава или отказва да даде разрешение по ал. 3 в едномесечен срок от подаване на заявлението, а когато са изискани допълнителни документи и/или информация от заявителя или от други лица или са дадени указания за отстраняване на несъответствия съгласно ал. 6 - в едномесечен срок от представянето им. Ако документите или информацията, изискани от други лица, са представени след тези от заявителя, заместник-председателят на комисията го уведомява за крайния срок, в който следва да се произнесе. В случаите, когато изисканите допълнителни документи или информация не бъдат представени, заместник-председателят на комисията се произнася в едномесечен срок от изтичане на определения срок за тяхното представяне."
От анализа на разпоредбата произтича заключението, че настоящата й редакция допуска административният орган неограничен брой пъти да изисква от заявителя допълнителни документи и/или информация, като с всяко ново искане на документи срокът за произнасяне се удължава автоматично с още един месец. Липсата на краен срок, до изтичането на който административният орган може изисква допълнителни документи от заявителя, крие риск за заявителя и го поставя в зависимо положение от действията (правомерни или неправомерни) на административния орган, които биха могли по същество да са недобросъвестни и/или с корупционен елемент.
С оглед на това и цел елиминиране на риска от прояви на корупционно поведение, считаме за необходимо да бъде предвиден максимален срок, до изтичането на който административният орган може да иска представяне на допълнителни документи и/или информация. По подобен начин законодателят е уредил аналогично административно производство в чл. 26в, ал. 1 от ЗПФИ („Ако представените документи са непълни, неточни, несъобразени с нормативните изисквания или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на представените данни, заместник-председателят в срока за извършване на оценката, но не по-късно от края на 50-ия работен ден от този срок, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата информация и документи.").
Предложение:
В разпоредбата на чл. 121ж, ал. 7 от КСО да бъде предвиден максимален срок, до изтичането на който заместник - председателят на комисията има право да изисква представянето на допълнителни документи и/или информация от страна на заявителя.

9. Относно § 11 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 122а от КСО
Цитираната разпоредба регламентира необходимите документи в административното производство за получаването на пенсионна лицензия, както и документите, които всяко лице, притежаващо самостоятелно или в съгласие с други лица пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на ПОД, е длъжно да представи пред административния орган.
Анализът на каталога на изискуемите документи установи, че те не включват документ, който да потвърждава спазването на изискването на чл. 3, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Посочената разпоредба предвижда, че на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като пенсионноосигурително дружество по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие. Считаме за необходимо в каталога на изискуемите документи по чл. 122а от КСО да бъде включено изискването за представяне на декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на чл. 3, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Това е необходимо с оглед ограничаване на възможността за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица в разглежданите административни производства.
Предложение:
В каталога на изискуемите документи по чл. 122а от КСО да бъде включено изискването за представяне на декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на чл. 3, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

10. Относно § 36 от проекта, изменящ чл. 131 от КСО
Предложена е следната редакция на чл. 131, ал. 1 от КСО:
„Чл. 131 (1) Размерът на пенсията се определя по реда на чл. 169 въз основа на средствата от индивидуалната партида, които се прехвърлят в техническите резерви. Размерът на средствата по индивидуалната партида се формира в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства, доходите от тяхното инвестиране и събраните такси и удръжки."
От изложеното следва заключението, че размерът на пенсията е обвързан с прехвърляните в техническите резерви средства. В тази връзка възниква въпросът дали колкото повече средства бъдат прехвърлени в т.н. „пул", толкова по-висок би бил размерът на пенсията. Посоченото съмнение, ведно с липсата на конкретен размер, съотношение, максимум или минимум на средствата, които осигуреното лице може да запази в индивидуалната си партида, и тези, които може да прехвърли, прави разпоредбите неясни и непълни. Констатираните неясноти не само че деформират правото на информация на осигуреното лице относно бъдещето на спестяванията му за пенсия, но на практика го поставят в зависимо положение от тълкуването, което трети правен субект, разполагащ с познания в тази специфична правна материя, би му дал.
Предложение:
Да бъдат допълнени разпоредбите от проекта, касаещи начина на определяне на размера на пенсиите, с цел максимална прозрачност и спазване на правото на информираност на осигуреното лице.

11. Относно § 51 от проекта, с който се предлага да се измени разпоредбата на чл. 167 от КСО, и § 52 от проекта, изменящ чл. 168 от КСО
С проекта са предложени следните редакции на цитираните разпоредби:
„Чл. 167. (4) Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях в техническите резерви."
„Чл. 168 (6) Пенсионноосигурителното дружество изплаща професионална пенсия за ранно пенсиониране срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях в техническите резерви."
От мотивите към законопроекта е видно, че съществена част от измененията му касаят „усъвършенстване на уредбата на фазата на изплащане" във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Предлаганите изменения във втория стълб на пенсионната система са аргументирани по следния начин:
„През първия период средствата на осигурените лица и доходът от инвестирането им се натрупват в индивидуални партиди. След като приключи периодът на натрупване и осигуреното лице придобие право на пенсия, настъпва втората фаза - тази на изплащане на акумулираните средства. Съгласно общоприетите актюерски правила и принципи изплащането на пожизнена пенсия и на срочна пенсия с гарантиран размер се явява несъвместимо със запазването на индивидуалната партида на осигуреното лице, каквато е сегашната законова уредба. То може да се осъществява само на базата на създаване на обща сметка (пул/технически резерви), формирана от средствата на правоимащите лица, при което правото на собственост върху натрупаната в индивидуалната партида сума се заменя с правото на получаване на съответния вид пенсия... Тъй като допълваната пенсия от държавното обществено осигуряване (част от която се замества с пенсията от ІІ стълб) е пожизнена, понастоящем КСО предвижда изплащането на пожизнена пенсия и от УПФ. Законопроектът запазва този подход. Както бе посочено по-горе, това на свой ред предполага създаването на общ пул за споделяне на риска от преживяване между осигурените лица, в който се прехвърлят средствата им, акумулирани във фазата на натрупване."
На анализ е подложен етапът от фазата на изплащането на пожизнени пенсии, свързан с прехвърлянето на натрупаните в индивидуалните партиди средства в т.нар. „пул". При това прехвърляне правото на собственост върху натрупаните средства се заменя с право на получаване на пожизнена пенсия, а целта е споделяне на риска от преживяване между осигурените лица. Описаното дотук доближава втория стълб на пенсионната система до основния принцип на държавното обществено осигуряване - на солидарността (чл. 3, т. 2 от КСО), като обезличава и измества основния принцип на допълнителното задължително пенсионно осигуряване - „капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски" (чл. 125, ал. 2 от КСО).
В тази връзка и с цел недопускане констатираното недопустимо заместване на основополагащи за пенсионната система в страната принципи на осигуряване и най-вече с цел запазване на законните интереси на осигурените лица, считаме за необходимо възприетият с проекта подход да бъде преосмислен.
Предложение:
Да бъде преосмислен подходът, регламентиран с § 51 и § 52 от проекта относно прехвърлянето на натрупаните в индивидуалните партиди средства в т. нар. технически резерви.

12. Относно § 53 от проекта, с който се предлага да се измени чл. 168а от КСО
С проекта е предложена следната редакция на чл. 168а, ал. 2 от КСО:
„Чл. 168а. (2) Предвидените в този дял пенсии се изплащат по избор на осигуреното лице от:
1. пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, или от друго пенсионноосигурително дружество, при условие че съответното дружество има право да извършва дейност по чл.122, ал.3;
2. животозастраховател, който предлага изплащане на пожизнени пенсии, съответно на срочни пенсии с гарантиран размер."
Така предоставените две възможности на практика ограничават правото на избор на осигурените лица относно това на кого да поверят натрупаните по индивидуалните им партиди средства с цел управление, тъй като не включват възможността осигуреното лице да избере трети, свой вариант. За изпълнението на последното е необходимо лицето да разполага със собствените си спестявания за пенсия, но в проекта не е предвидена опция при придобиването на право на пенсия осигуреното лице да може да изтегли натрупаните в ПОД средства по индивидуалната си партида.
Считаме, че предвиждането на такъв вариант предоставя реално право на избор на осигуреното лице, което ще може да упражни правото си на собственост спрямо спестяванията си в пълен обем и на свой собствен риск.
Предложение:
На съответното систематично място в проекта да бъде предвидена възможност при придобиването на право на пенсия осигуреното лице да може да изтегли натрупаните по индивидуалната му партида в ПОД средства.

13. Относно § 54 от проекта, изменящ чл. 169 от КСО
Цитираната разпоредба от проекта предлага следната редакция на чл. 169 от КСО:
„Чл. 169. (1) Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост, изплащана от пенсионноосигурително дружество, се определя на базата на:
1. средствата, които се прехвърлят в техническите резерви съгласно чл. 167, ал. 4;
2. биометричните таблици, утвърдени от заместник-председателя на комисията;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на комисията.
(3) Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране, изплащана от пенсионноосигурително дружество, се определя на базата на:
1. средствата, които се прехвърлят в техническите резерви съгласно чл. 168, ал. 6;
2. срока на получаване;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на комисията.
(4) Размерът на пенсията се определя в съответствие с нейния вид съобразно общите условия на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пенсии, съответно на животозастрахователната компания."
Посочената разпоредба е в тясна връзка с предложението относно чл. 131, ал. 1 от КСО, съгласно което „Размерът на пенсията се определя по реда на чл. 169 въз основа на средствата от индивидуалната партида, които се прехвърлят в техническите резерви. Размерът на средствата по индивидуалната партида се формира в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства, доходите от тяхното инвестиране и събраните такси и удръжки."
От изложеното по-горе става ясно единствено въз основа на какви принципни параметри се изчислява размерът на пенсията. Отчитайки факта, че съгласно проекта, във фазата на натрупване и преди фазата на изплащане осигуреното лице може да получи т.нар. предварителна информация относно прогнозните нива на пенсионните плащания от самия ПОД, с който е сключило осигурителен договор, се налага изводът, че осигуреното лице не е в състояние само да изчисли дори и приблизително бъдещите пенсионни плащания. Независимо от обстоятелството, че изчислението на този размер изисква специфични познания в специфична икономическа и правна материя, считаме за необходимо в проекта да бъдат заложени конкретните алгоритми (формули), по които ще се изчислява размерът на пенсиите, за да е налице поне минимална прогнозируемост и прозрачност. По този начин правото на информираност на осигуреното лице ще бъде гарантирано в максимален обем.
Предложение:
На съответното систематично място в проекта да бъдат заложени конкретните алгоритми (формули), по които ще се изчислява размерът на пенсиите.

14. Относно § 64 от проекта, изменящ чл. 175 от КСО
Предлаганата с проекта редакция на чл. 175 от КСО е следната:
„Принципи на инвестиране
Чл. 175. (1) Пенсионноосигурителното дружество инвестира средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в интерес на осигурените лица и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация."
Анализът на законопроекта установи, че липсва препратка към наредба, която да урежда начина на определянето на показателите (изискванията) за риск и ликвидност, на които трябва да отговорят пенсионните фондове. Към момента единственият официално публикуван показател за пенсионните фондове отразява само доходността им, без да се отчитат изискванията за надежност и ликвидност.
Предложение:
Да се предвиди препратка към наредба на КФН, която да определи показателите за риск и ликвидност, на които трябва да отговорят пенсионните фондове.

15. Относно § 65 от проекта, изменящ чл. 175а от КСО
С цитирания параграф проектът предвижда да се внесат промени в разпоредбата на КСО, свързана с основните положения на инвестиционната политика на ПОД. Проектът предвижда, че ПОД приема инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като минималното съдържание на инвестиционната политика се определя с наредба на комисията, и че ПОД преразглежда инвестиционната политика на всяка година, както и незабавно след всяка същес