Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за иновациите

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност съгласува представения проект на Закон за иновациите (ЗИ) със следната бележка и предложение:

 

По отношение на чл. 5, ал. 1 от проекта на ЗИ:

Цитираната разпоредба е със следното съдържание:

„Чл. 5 (1) Държавата създава благоприятна среда за стимулиране на иновационната дейност чрез данъчни, митнически, регулаторни и други икономически, финансови и социални облекчения."

От мотивите към законопроекта е видно, че целта му е създаването на условия за ускорен икономически растеж главно чрез устойчивост и предвидимост на иновационната политика, увеличаване на публичното и частното финансиране за иновации и чрез подобряване на бизнес средата посредством подпомагане създаването и разрастването на икономическата дейност и намаляване на регионалния дисбаланс и др.

От посоченото в цитираната по-горе разпоредба на чл. 5, ал. 1 от проекта следва, че държава се ангажира да създаде благоприятна среда за стимулиране на иновационните процеси чрез данъчни, митнически, регулаторни и други икономически, финансови и социални облекчения. Постигането на така очертаната цел включва, освен всичко друго, изготвянето на ясни и конкретни законодателни промени в посочените области. Анализът на законопроекта обаче установи, че преходните и заключителните му разпоредби не предвиждат промени в нито един от законите, регулиращи посочените области (би следвало например данъчното стимулиране, посредством данъчни облекчения, да бъде регламентирано с изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и/или в Закона за данък върху добавената стойност). Липсата на нормативна регулация на цитираните стимули поставя под въпрос практическата реализация на заявената държавна политика за ускорен икономически растеж, тъй като към момента на данъчните, митническите, регулаторните и другите икономически, финансови и социални облекчения е придаден по-скоро декларативен стил.

Считаме, че констатираната празнина в нормативната уредба освен неравнопоставеност на правните субекти, би създала и предпоставки за проявите на недобросъвестно и противоправно поведение, в т.ч. и на корупционно поведение.   

 

Предложение:

Да бъдат предвидени изменения в съответните закони с цел изпълнение на посоченото в чл. 5, ал. 1 от законопроекта.

 

С уважение,

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,

В.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП