Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за храните

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Закон за храните (проекта), със следните бележки и предложения:
1. По отношение на чл. 15 от проекта:
Разглежданата разпоредба предвижда, че бизнес операторите изграждат, реконструират и въвеждат в експлоатация обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни по реда на чл. 34 и 35 от Закона за управление на хранителната верига. Към момента на изготвяне на настоящето становище Законът за управление на хранителната верига (ЗУХВ) не е влязъл в сила.
Аналогична препратка съществува и в чл. 27, ал.1, т. 4; чл. 32, ал. 1, т. 4; чл. 46, ал. 1, т. 5; чл. 59, ал. 1, т. 4; чл. 63, ал. 8, т. 4; чл. 80, ал. 3, т. 2; чл. 112, чл. 117, ал. 1 и чл. 120, ал. 1 от проекта на Закона за храните.
Предложение:
В преходните и заключителните разпоредби на проекта да бъде направено по подходящ начин уточнение, че препратките към ЗУХВ пораждат действие след влизането в сила на ЗУХВ.
2. По отношение на чл. 55, ал. 1 от проекта::
Предложената редакция на чл. 55, ал. 1, т. 4 от проекта е със следното съдържание:
„Чл. 55. (1) За регистрация на превозно средство, с което се транспортират храни, по чл. 51, ал. 1 и 2, бизнес операторът подава заявление по образец до компетентния орган за регистрация. Към заявлението се прилагат копия от:
4. документ за платена такса."
От анализа на представения за съгласуване законопроект е видно, че систематично разглежданата разпоредба е в Раздел ІІІ „Транспортиране на храни", регламентиращ реда и условията за регистриране от страна на компетентния административен орган на превозни средства, използвани за транспортиране на храни, а цитираната правна норма урежда първия етап от процедурата по регистрация на превозните средства, като посочва изискуемите за целта документи. В посочената т. 4 на чл. 55, ал. 1 от проектозакона е предвидено изискване за прилагане на документ за платена такса, но не е посочен нормативният акт, фиксиращ нейния размер и основание. Липсата на еднозначност и яснота по отношение на приложимия нормативен акт, уреждащ дължимите за производството такси, ще възпрепятства правилното прилагане на закона от страна на адресатите му (бизнес операторите). Горното съдържа риск от неоправдано забавяне на производството по регистрация, тъй като всяко несъответствие в представяните документи съгласно чл. 55, ал. 3 от проекта, води до прилагане на чл. 31, ал. 3 от проекта - писмено уведомление до адресата за отстраняване на несъответствието, респективно нов срок за представяне на необходимия документ, а оттам и до риск от прояви на противоправно поведение.
В тази връзка и с цел минимизиране на отчетения риск, считаме за необходимо разглежданата разпоредба да бъде допълнена с изрично посочване на нормативния акт, уреждащ основанието и размера на дължимата за производството такса.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4 от проекта да бъде допълнена с посочване на нормативния акт, уреждащ основанието и размера на дължимата за производството такса.
3. По отношение на чл. 56 от проекта:
Цитираната разпоредба е със следното съдържание:
„Чл. 56. За издаване на удостоверяващ регистрацията на превозното средство стикер, бизнес операторът представя документ за платена такса."
В разглежданата разпоредба не е посочен нормативният акт, регламентиращ основанието и размера на дължимата за издаването на стикера такса.
Считаме, че констатираната непълнота в правната уредба съдържа риск от прояви на противоправно поведение и създава предпоставки за неправилно прилагане на закона.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 56 от проекта да бъде допълнена по подходящ начин с посочване на нормативния акт, съдържащ основанието и размера на таксата.
4. По отношение на чл. 60, ал. 2 от проекта:
Посочената разпоредба предвижда Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да поддържа публичен национален регистър на превозните средства по чл. 60, ал. 1 от проекта, който да съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Наред с това е предвидено регистърът да се публикува на интернет страницата на БАБХ.
С оглед постигането на максимална прозрачност в действията на администрацията и с цел поддържане на актуалност на публичната информация относно регистрираните превозни средства, както и с цел осигуряване на последователност на използвания в закона подход, считаме за удачно разпоредбата да предвижда честота на актуализиране на информацията в публичния регистър, по аналогия с уредбата в чл. 77 от проекта.
Предложение:
В чл. 60, ал. 2 от проекта да бъде предвидено задължение за редовно актуализиране на публикуваната на интернет страницата на БАБХ информация.
5. По отношение чл. 61-65 от проекта:
Раздел ІV от проекта „Търговия с храни от разстояние" съдържа правна уредба на търговия с храни, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние. Посочено е, че тя следва да се извършва при спазване на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и подзаконовите актове по прилагането им.
Раздел ІV от проекта борави с понятието „средство за комуникация от разстояние", но в допълнителните разпоредби на законопроекта не се съдържа легална дефиниция на термина. Същевременно, разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от проекта препраща единствено към чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, уреждащ реда и условията за продажба от разстояние, но не се позовава, нито предвижда препратка към чл. 2, т. 2, б. „ф" от Регламент (ЕС) № 1169/2011, дефиниращ понятието „средство за комуникация от разстояние" („всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на доставчика и потребителя може да бъде използвано за сключването на договор между тези страни").
В тази връзка, считаме за необходимо в законопроекта да бъде легално дефиниран терминът „средство за комуникация от разстояние", или да бъде използвана техниката на препращане към посочената разпоредба от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Предложение:
В Допълнителните разпоредби да бъде предвидена дефиниция на понятието „средство за комуникация от разстояние".
6. По отношение на чл. 66 - чл. 75 от проекта:
Прегледът и анализът на Глава трета, Раздел І от проекта „Натурални, минерални, изворни и трапезни води" установи, че разглежданият раздел задълбочено и изчерпателно регламентира материята, свързана с натуралните минерални и изворни води, но не съдържа уредба относно трапезните води.
С оглед преодоляване на констатираната непълнота на правната уредба, която във всички случаи благоприятства проявите на корупционно поведение, считаме за необходимо да бъдат въведени изисквания относно бутилирането на трапезните води. Наред с това е уместно да се въведат дефиниции на минерална, натурална, изворна и трапезна вода, а в случай, че в проекта се използват съществуващи вече дефиниции, да се посочат посредством технологията на препращането.
Предложениe:
Да се въведат дефиниции на минерална, натурална, изворна и трапезна вода или да се посочат чрез препращане съществуващи в други нормативни актове дефиниции (напр. Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели).
7. По отношение на чл. 76, ал. 3, т. 3 от проекта:
Цитираната разпоредба предвижда към уведомлението до Министерството на здравеопазването за пускане за първи път на пазара в страната на храна със специално предназначение от групите храни за кърмачета и преходни храни, храни за специални медицински цели и заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, наред с другите документи по чл. 76, ал. 3, т. 1 и 2 от проекта да се представя и документ за платена такса.
В тази връзка и предвид обстоятелството, че режимът по Раздел ІІ „Храни със специално предназначение" е уведомителен, какъвто е режимът и при пускането на пазара за първи път на хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (чл. 79, ал. 3), е констатирано вътрешно противоречие, тъй като за уведомителния режим по Раздел ІІІ „Добавки в храни, хранителни добавки и храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване" не е предвидено изискване за заплащане на такса. Отчетен е неясен и несистематичен подход при сходни дейности на администрацията към Министерството на здравеопазването - и при двата случая режимите са уведомителни, и при двата се изисква проверка на храните, които ще бъдат допускани до пазара, но в единия случай е предвидено заплащането на такса, в другия - не.
Считаме, че така установеното вътрешно противоречие следва да бъде преодоляно и да бъде регламентиран единен или най-малко сходен подход по отношение на аналогични административни производства, с цел елиминиране на риска от прояви на противоправно поведение.
Предложение:
Да бъде преосмислен подходът при уреждането на аналогични административни производства от гледна точка на изискването за заплащането на такса от страна на потребителите.
8. По отношение на чл. 114, ал. 1 от проекта:
Предвидено е производството на храни по национални стандарти - БДС, да се извършва след издаване на удостоверение от министъра на земеделието, храните и горите за съответствие с качествата и характеристиките, заложени в съответния национален стандарт, по утвърдена за това процедура.
С оглед осигуряването на ефективна защита от забавяне при произнасянето от страна на административния орган, следва в проекта на ЗХ да бъде предвиден срок за издаване на удостоверението за съответствие.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от проекта законово да регламентира срок, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да издаде удостоверение за съответствие на храните с качествата и характеристиките, заложени в съответния национален стандарт - БДС.
9. По отношение на чл. 130, ал. 1 от проекта:
Разпоредбата на чл. 130, ал. 1, изр. 2 от проекта регламентира поддържане на списък с предложени членове (лица, предложени от браншовите организации на производители и дистрибутори на храни, представени в Националния съвет) на помирителна комисия, който се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите.
С цел създаване на безпристрастност и прозрачност в работата на помирителната комисия, следва да се предвиди списъкът с членовете и да бъде публично оповестяван и достъпен на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 130, ал. 1, изр. 2 от проекта да бъде допълнена, като се предвиди списъкът с членове на помирителните комисии да бъде публично оповестяван и достъпен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите.
10. По отношение на санкциите, предвидени в Глава осем „Административнонаказателни разпоредби" на проекта:
Съгласно мотивите към законопроекта, основната цел на увеличаването на размера на санкциите за нарушения по закона е повишаването на ефективността на контрола спрямо безопасността на храните и избягване на ситуации, водещи да застрашаване живота и здравето на населението.
Сравнителният анализ между действащия Закон за храните и предложения проект констатира запазване на размерите административните наказания, чиито размер не е променян от 2006 г. по отношение на производството и продажбата на нова храна или нова хранителна съставка, генетично модифицирана храна, ГМО за използване във или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО. По отношение на административнонаказателната отговорност относно пускането на пазара или използване на неразрешени първични пушилни кондензати и първични катранови фракции във или върху храни или при производството на извлечени пушилни ароматизанти е констатирано намаляване на размера на глобата/имуществата санкция.
Имайки предвид риска от сериозно увреждане и застрашаване на живота и здравето на насeлението, така определените размери на глобите и имуществените санкции не биха могли да осъществят наказателната, превантивната и предупредителната функция на административното наказание.
В тази връзка е необходимо да бъдат преразгледани предвидените в закона санкции с оглед високата обществена опасност на деянията, съставляващи нарушения по разглеждания закон.
Предложение:
Да бъдат преразгледани предвидените в проектозакона санкции с оглед на високата обществена опасност на нарушенията.

С уважение,
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
В.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП