Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност съгласува представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, със следните бележки и предложения:

1. Относно § 14 от проекта, в частта на чл. 23и, ал. 2.

С цитирания параграф от проекта се създава раздел II с чл. 23з-23и. Разпоредбата на чл. 23и, ал. 2 е със следното съдържание: „За извършване на търговия от разстояние с фуражи, предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние, лицата по чл. 23з, ал. 2 подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните".

Считаме, че текстът на нормата е некоректен по отношение посочените документи в изр. първо („уведомление") и изр. второ („заявление"). Така разписана нормата създава объркване по отношение на необходимия за извършване на търговия от разстояние документ.

Предложение:

Да бъде прецизирана нормата съобразно направената бележка.

 

2. Относно § 24 от проекта, с който се изменя чл. 47.

Предложена е следната редакция на чл. 47, ал. 1 от закона: „Българската агенция по безопасност на храните е компетентно звено за контакт, обслужваща системата за бързо предупреждение за храни и фуражи по чл. 30б от Закона за храните относно опасностите за здравето на животните и/или хората, произтичащи от фуражи."

При анализ на направената препратка към чл. 30б от Закона за храните (ЗХ) се установи, че текстът на нормата (чл. 30б) не е приведен в съответствие със законодателството на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕС) № 16/2011), както и не е предвиден за изменение в заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗФ.

Предложения:

В заключителните разпоредби от проекта на ЗИД на ЗФ да бъдат предвидени следните изменения в чл. 30б от ЗХ:

2.2. В ал. 1 думите „система за бързо съобщаване" да се заменят със „система за бързо предупреждение за храни и фуражи".

2.3. В ал. 2 думите „компетентни контактни точки" да се заменят със „компетентни звена за контакт", а думите „системата за бързо съобщаване" да се замени със „системата за бързо предупреждение за храни и фуражи".

3. Относно § 34 от проекта, с който се изменя чл. 53и, ал. 1

Предложена е следната редакция на чл. 53и, ал. 1 от закона:„Когато в сертификата по чл. 53з, ал. 1 се изисква вписване на данни по чл. 53з, ал. 2, т. 5, различни от тези по чл. 53з, ал. 7, които следва да се удостоверят с протокол от изпитване или анализ, лицето по чл. 53з, ал. 1 вземат проба от фуражите и я изпращат за изследване в лабораториите по чл. 49, ал. 1 и 2."

Направената препратка към чл. 53з, ал. 2, т. 5 е некоректна, поради това, че нормата на чл. 53з, ал. 2 от законопроекта не съдържа т. 5.

Предложение:

Да се прецизира нормата в съответствие с предвидените изменения и допълнения в законопроекта.

4. § 48, т. 9 от проекта, с който в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) се създава чл. 219а

С предлаганата редакция на чл. 219а, ал. 3 от ЗВД се регламентира провеждането на търг, в случаите по ал. 2, т. 1 при условия и ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Разпоредбата на чл. 219а, ал. 2, т. 1 от закона гласи следното: „Когато връщането на пратката по ал. 1 е невъзможно, поради неблагоприятна епизоотична обстановка или поради несъгласие на компетентния орган на държавата членка, издала сертификата да приеме пратката, когато пратката не представлява опасност за живота и/или здравето на хората и/или животните, с разпореждане на официалния ветеринарен лекар на ГИП, животните се отнемат в полза на държавата и:

1. се насочват за продажба на търг - в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката са предназначени за разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им; или.."

Същевременно разпоредбата на чл. 172, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, регламентира условия и ред за продаване чрез търг на конфискувани животни, които не подлежат на клане.

Анализът на нормите показва, че същите имат сходен предмет на регулиране. В тази връзка, следва да бъде преосмислена предложената разпоредба по начин, чрез който с един нормативен документ да бъде предвидена тръжната процедура, регламентирана в цитираните по-горе нормативни актове.

Предложение:

Да бъде преосмислена предложената разпоредба по начин, чрез който с един нормативен документ да бъде предвидена тръжната процедура, регламентирана в цитираните по-горе нормативни актове.

5. Навсякъде в текста, където се среща „министерство на земеделието и храните", то да бъде допълнено с израза „и горите"; по аналогичен начин да се допълни изразът „министър на земеделието и храните" с думите „и горите".

 

С уважение,

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,

В.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП