Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (проекта) със следните бележки и предложения:

І. Бележки по същество:

1. Относно § 7 от проекта, изменящ чл. 4 от закона:

Съгласно разпоредбата на § 7 от проекта, нормата на чл. 4, ал. 4, изречение второ от закона предвижда, че в случаите по § 1, т. 14, б. „в" членовете на научното жури трябва да отговорят на съответните минимални национални изисквания за академичната длъжност „доцент" или професор". При внимателен прочит на нормативния акт обаче е констатирано, че липсва разпоредба, обозначена като § 1, т. 14, б. „в".

Предложение:

Да бъде прецизиран текстът на чл. 4, ал. 4, изречение второ от проекта чрез изрично указване в кои случаи членовете на научното жури трябва да отговорят на съответните минимални национални изисквания за академичната длъжност „доцент" или професор", съответно, по усмотрение на законодателя, да бъде посочена правилната разпоредба от закона.

2. Относно § 29 от проекта, създаващ Глава Трета „а" с чл. 29г- 29т в закона:

2.1. Съгласно чл. 29г, ал. 2 от цитирания § 29 от проекта, всеки член на научното жури изготвя мотивирано писмено становище за наличието или липсата на плагиатство в научните трудове, с които кандидатът участва в съответната процедура (открити и неприключили процедури за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност), а в случаите на плагиатство - и дали то има съществено отражение върху цялостните научни постижения на лицето.

Във връзка с горното, в чл. 29е, ал. 1 от закона е установен срок, в който научното жури приема общото заключение по чл. 29г, ал. 3 от закона, а именно - не по-късно от един месец след писменото уведомяване по чл. 29г, ал. 1 от закона и след обсъждането на всички факти и обстоятелства от значение за случая и на становището и на възраженията на кандидата.

Предвид изрично установения краен срок за приемане на общото заключение по чл. 29г, ал. 3 от закона на научното жури, с оглед осигуряване спазването му и доколкото същото е поставено в зависимост от мотивираното писмено становище на всеки един от членовете на научното жури считаме за резонно, в чл. 29г, ал. 2 от проекта да бъде нормативно установен срок, в който отделните членове на журито изготвят индивидуалните си становища.

Предложение:

В чл. 29г, ал. 2 от проекта да бъде нормативно установен срок, в който отделните членове на журито да изготвят индивидуалните си становища.

 

2.2. Разпоредбата на чл. 29ж, ал. 1, т. 2 от проекта предоставя възможност на всяко заинтересовано лице в определен срок с писмено искане да отнесе въпроса за наличието или липсата на плагиатство в научните трудове, с които кандидатът участва в процедурата, за становище от експертна комисия, определена от министъра на образованието.

Аналогично, чл. 29н, ал. 1, т. 2 от проекта предвижда като редовен способ за започване на процедура за установяване на плагиатство в научните трудове на лица, придобили научна степен и/или заемащи академична длъжност, подаването на сигнал от всяко заинтересовано лице, когато има данни, от които може да се направи основателно предположение за наличие на плагиатство в един или в повече от научните трудове на лица, притежаващи научна степен и/или заемащи академична длъжност.

При извършения преглед на допълнителните разпоредби на действащия нормативен акт, както и на предвидените изменения и допълнения с проектозакона е установено, че липсва легална дефиниция на понятието „заинтересовано лице". С оглед защита на правния интерес на заинтересованите лица и елиминиране на възможността от злоупотреба с предоставеното право, което би могло да се реализира от всяко трето лице, при положение, че няма индивидуализиращи признаци на правния интерес на заинтересованите лица, е налице необходимост от легално дефиниране на посочения термин. Дефинирането на кръга от лица, които се субсумират под термина „заинтересовано лице", е наложителен още повече от гл.т. на факта, че нормативно е регламентиран и срок, в който заинтересовано лице може да подаде писменото си искане по чл. 29ж, ал. 1 от проекта.

Предложеното допълнение кореспондира с изложеното в т. 3 - относно § 30, т. 2 от проекта, по-долу, поради което намираме, че по този начин ще се постигне пълнота  и изчерпателност на нормативната уредба.

Предложение:

В допълнителните разпоредби на закона да бъде включена изрична законова дефиниция на понятието „заинтересовано лице".   

 

2.4. Разпоредбата на чл. 29и, ал. 1 от § 29 на проекта съдържа задължение за всеки член на експертната комисия да изготвя писмено мотивирано становище за наличието или липсата на плагиатство в научните трудове, с които кандидатът участва в съответната процедура, а когато становището е за наличие на плагиатство - и дали то има съществено отражение върху цялостните научни постижения на лицето.

Същевременно, в чл. 29и, ал. 2 от проекта се посочва, че въз основа на индивидуалните становища на всеки един от членовете на експертната комисия, същата изготвя доклад-анализ, а чл. 29и, ал. 3 от проекта указва, че докладът-анализ със заключението се приема от експертната комисия не по- късно от един месец след определянето й със заповедта по чл. 29з, ал. 1 от проекта.

Предвид така фиксирания в чл. 29и, ал. 3 от проекта срок и с оглед обезпечаване неговото спазване, считаме за резонно да бъде изрично регламентиран срок, в който членовете на експертната комисия да изготвят писменото си мотивирано становище.

Предложение:

В чл. 29и, ал. 1 от проекта да бъде уреден срок, в който да бъдат изготвяни мотивираните писмени становища по същата разпоредба.

2.5. Съгласно разпоредбата на чл. 29к, ал. 3 от § 29 на проекта, общото заключение по чл. 29г, ал. 3 от закона, а в случаите по ал. 2 - окончателното заключение на научното жури за наличие на плагиатство и неговото отражение върху цялостните научни постижения на лицето при оценяването по чл. 4, ал. 1 от закона, се отразява в рецензиите и становищата и в оценките на членовете на научното жури по чл. 10, ал. 1, чл. 13, ал. 2, чл. 22, ал. 1,чл. 26, ал. 2 и чл. 29а.

Считаме за неправилна препратката към чл. 29а от закона в конкретния случай, тъй като тази разпоредба регламентира състава на научното жури при установените условия и ред за заемане на академичната длъжност „професор", а именно - седем членове, като най-малко четирима от тях са професори и най-малко четирима са външни лица.

Предложение:

         Да бъде коригирана препратката към чл. 29а, съдържаща се в разпоредбата на чл. 29к, ал. 3 от проекта.

3. Относно § 30, т. 2 от проекта:

С цитираната разпоредба в чл. 30, ал. 2 думите „заинтересована страна" се заменят с думите „заинтересовано лице".

Прегледът на законопроекта и на действащия нормативен акт установи, че в допълнителните разпоредби на закона липсва дефиниция на термина „заинтересовано лице". Липсата на яснота относно лицата, които биха могли да бъдат заинтересовани, създава риск за обективността на разследването и на свой ред е предпоставка за толериране на незаконосъобразно поведение.

Предложение:

В допълнителните разпоредби на закона да бъде легално дефиниран терминът „заинтересовано лице".

4. Относно § 31, т. 2 от проекта:

Съгласно цитирания параграф от проекта в чл. 31 от закона се създават ал. 7 и ал. 8.

4.1. Текстът на ал. 7 посочва, че в случаи на констатирано нарушение и неотстраняване на нарушенията в срок, министърът на образованието и науката издава предписание за прекратяване на съответната процедура.

Същевременно, в ал. 8 е предвидена възможност при системни нарушения при провеждане на процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, министърът на образованието и науката може да предложи отнемане на институционалната акредитацията на съответното висше училище или акредитацията на съответните докторски програми при научните организации.

Доколкото не е изрично посочено дали предписанието за прекратяване на съответната процедура е обжалваемо, разглежданият законопроект създава впечатлението, че се касае за необжалваемост на този акт на министъра на образованието и науката.

Считаме, че с оглед осигуряване интересите на съответното висше училище или научна организация, както и на лицата, защитаващи дисертация, респективно участващи в конкурс или избор на главен асистент, доцент и професор, е необходимо, изрично да се регламентира правото на обжалване на административния акт на министъра на образованието и науката - предписание за прекратяване на съответната процедура, и да бъде добавена обща препращаща норма към Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по отношение на неуредените случаи.

Предложение:

Да бъде регламентирано право на обжалване на административния акт на министъра на образованието и науката - предписание за прекратяване на съответната процедура, както и да бъде добавена обща препращаща норма към АПК относно неуредените случаи.

4.2. Във връзка с посоченото в т.4.1. по-горе относно чл. 31, ал. 8 от проекта, където е употребен терминът „системни нарушения", също е констатирана липса на дефиниция на това понятие в допълнителните разпоредби. С цел яснота и пълнота на закона, намираме за необходимо изричното му дефиниране на съответното систематично място в закона.

Предложение:

В допълнителните разпоредби на закона да бъде дадено легално определение на термина „системно нарушение".

5. Относно § 37, ал. 3 от проекта:

С § 37, ал. 3 от ПЗР на проекта се установява задължение за висшите училища и научните организации да приведат своите правилници в съответствие със законовите изисквания и с правилника за неговото прилагане до влизане на закона в сила.

Същевременно, § 35 от ПЗР на проекта предвижда, че този закон влиза в сила 4 месеца след обнародването му в Държавен вестник, а § 37, ал. 1 от ПЗР регламентира срок до 2 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник Министерският съвет да измени и допълни правилника за прилагането му.

При така предвидените в § 35 и § 37, ал. 1 от ПЗР на проекта срокове, считаме, че установеният в § 37, ал. 3 от ПЗР на проекта срок не е законосъобразен. Не е налице правно основание за привеждане на правилниците на висшите училища и на научните организации в съответствие с непораждащ правна сила нормативен акт, какъвто е всеки нормативен акт преди да бъде обнародван и да влезе в сила.  Горното налага коригирането на посочената разпоредба.

Предложение:

Разпоредбата на § 37, ал. 3 от ПЗР на проекта да бъде коригирана по съответния начин, така че да е съобразена с принципите на действие на нормативните актове. 

6. Относно § 33 от проекта

С цитираната разпоредба в § 1 от допълнителните разпоредби на закона се създават т. 7-15.

Съгласно новата т. 7 от § 1 на допълнителните разпоредби „плагиатство" е представяне за собствено и/или използване под свое име или под псевдоним на чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение".

Считаме за необходимо да бъде обърнато внимание на втората форма на изпълнителното деяние „плагиатство", а именно - представянето за собствено на значителна част от такова произведение. Факт е, че не съществува критерий, който да определи коя част следва да се възприема за „значителна", както посочва Върховният касационен съд, Гражданска колегия, IV г.о. в решение №426/2014/07.07.2015 по дело №122/2014:  „...Някои автори приемат, че значителна част е налице, когато предмет на плагиатството е такава част от произведението, която съдържа съществената идея на чуждото произведение и ще се определя според вида на произведението и значението на частта в него. Други автори приемат, че това е фактически въпрос, съдържащ количествен и качествен критерий, който трябва да бъде определян във всеки един случай поотделно, като определящ е качественият критерий. Според друго становище значителна част може да представлява и съществената идея или някоя важна част от плагиатстваното произведение. Съдът намира относно този възможен предмет на плагиатството, че същият е въпрос на преценка във всеки конкретен случай, като се съобразяват количествените и качествени критерии."

В тази връзка, считаме за необходимо в закона по подходящ начин да бъде регламентирано, че преценката относно значителността при използването на произведение по § 1, т. 7 от ДР се преценява самостоятелно при всеки отделен случай.

Предложение:

В закона по подходящ начин да бъде регламентирано, че преценката относно значителността при използването на произведение по § 1, т. 7 от ДР се преценява самостоятелно при всеки отделен случай.

ІІ. Технически бележки:

1. Относно § 3 от проекта

В разпоредбата на § 3 от проекта, създаващ чл. 2а, ал. 4, т. 6 в закона,  е предвидено, че за всяко лице, вписано в регистъра по чл. 2а, ал. 1, се създава електронен профил, в който се посочват изброените в чл. 2а, ал. 4, т. 1-4 обстоятелства, като под т. 6 са включени и други обстоятелства, които отразяват научните и академичните постижения на лицето и/или постиженията му в художественотворческата или спортната дейност. Видно от систематиката на чл. 2а и подредбата на отделните точки в чл. 2а, ал. 4 от проекта е, че поради допусната техническа грешка тези други обстоятелства са обозначени като т. 6 вместо т. 5.

Предложение:

Да бъде коригирана техническата грешка в текста на закона, като с т. 5 бъдат визирани другите обстоятелства, които отразяват научните и академичните постижения на лицето и/или постиженията му в художественотворческата или спортната дейност.

2. Относно § 29 от проекта

Съгласно цитирания параграф от проекта, създаващ Глава Трета „а"  -Установяване на плагиатство",  е предвидено, че чл. 29ж, ал. 3 от закона  съдържа изискване за форма и съдържание на писменото искане за становище от експертна комисия, определена от министъра на образованието и науката, относно въпроса за наличието или липсата на плагиатство в научните трудове, с които кандидат участва в съответната процедура /открити и неприключили процедури за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност/.

В цитираната разпоредба в 3 точки са изброени и данните, които следва да съдържа искането по чл. 29ж, ал. 1 от проекта, като на  подписът на подателя е обозначен като т. 4. вместо като т. 3.

Предложение:

Да бъде коригирана техническата грешка, като изискването за подпис на подателя на искането бъде обозначено като т. 3.

3. Относно § 33, т. 2 от проекта

В посочения параграф от проекта е записано, че в допълнителните разпоредби на закона се създават § 4а, 4б и 4в.

Видно от съдържанието на законопроекта обаче, освен като цифрово обозначение, липсва текстово изложение, което да съставлява нормата на § 4в от допълнителните разпоредби на закона.

Предложение:

Да бъде отстранена констатираната неточност.

 

С уважение,

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,

В.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП