Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

 

На основание чл. 32, ал. 6 и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) съгласува представения проект на решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) със следните бележки и предложения:

1. По отношение на § 4 от проекта, който изменя чл. 95, ал.1 от ЗООС:
С цитирания параграф се внасят изменения в чл. 95, ал. 1 от закона, чието съдържание по настоящем е следното:
„Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 12 от 2017 г.) Възложителят на инвестиционното предложение информира писмено в най-ранния етап на своето инвестиционно предложение компетентния орган и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.
Предложено е следното съдържание на посочената разпоредба:
„(1) Възложителят информира писмено компетентния орган за своето инвестиционно предложение. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място."
От анализа на мотивите към проекта, становищата на заинтересованите страни и проведеното обществено обсъждане, е установено, че с проекта се цели предвиждането на „облекчения на бизнеса". По-конкретно с изменението в чл. 95, ал. 1 от закона следва да се „оптимизира процесът на обществен достъп до информацията за инвестиционните предложения, посредством обявяване от страна на компетентния орган на неговата интернет страница и писмено уведомяване на кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна да обявява инвестиционното предложение" (от мотивите).
От така предложената редакция обаче става ясно, че за възложителите на инвестиционни предложения отпада изцяло задължението да осигурят публичност на инвестиционните си намерения. Отговорността за това се прехвърля върху държавната администрация в лицето на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и общинските органи, респективно кметовете на общини, райони и кметства. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че дадено инвестиционно предложение може да касае две и повече кметства и общини, респективно върху два или повече субекта лежи задължението за осигуряване на публичност. Това генерира риск от пропуски и непълноти в осведомяването на заинтересованите страни и на обществеността като цяло, което създава опасност и от поява на корупционни практики. Горното не би било налице, ако възложителите на инвестиционни предложения оповестяват своите намерения на интернет страниците си. Аргументите ни изхождат от обстоятелството, че доброто законодателство е онова, което съответства на обществения интерес и допуска извършването както на граждански, така и на административен контрол, без да допуска приоритизиране на който и да е от тях.
В случая анализът установи, че облекченията и интересите на бизнеса надделяват над интересите на обществото, което нарушава принципа за прозрачност и информираност. Едностранчивият подход за оповестяване на инвестиционни намерения игнорира останалите участници в обществените отношения по смисъла на чл. 1, т. 1-6 от самия закон . Така формулирана разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от закона създава предпоставки за по-малък контрол върху инвестиционните решения, тъй като възпрепятства осъществяването на гражданския контрол. А не това би следвало да е измерението на намалената административна тежест.
Считаме, че големият обществен интерес и необходимостта от граждански контрол при повечето от инвестиционните намерения изискват запазване на задължението на инвеститора да публикува инвестиционните си планове като обявява предложението си на интернет страницата си и чрез средствата за масово осведомяване. По този начин ще спази принципът за прозрачност и информираност и ще бъде възможен гражданският и обществен контрол. Намаляването на административната тежест може да се изрази в отпадането на необходимостта възложителят да информира кметовете, което би могло да бъде осъществено по служебен път от компетентния орган, но не и в отпадане на задължението за възложителя да оповестява самостоятелно своите инвестиционни намерения.
Понастоящем ЗООС предвижда завишен обществен контрол и процедури за оценка за въздействие върху околната среда, произтичащи от европейски и международни правни норми.
Доказателство за значим обществен интерес, включително и международен, е казусът със застрояването на Национален парк „Пирин", изграждането и експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско". По този повод отчитаме множеството статии и коментари за инвестиционния интерес в Националния парк. В тях под заглавие „Тревожен доклад на ЮНЕСКО за cъcтоянието на Национален парк „Пирин" е посочено, че Международният cъюз за защита на пpиpодата и пpиpодните pеcypcи (ІUТN) е пyбликувал cвоя годишен доклад за cъcтоянието на обектите на Световното наследство на ЮНЕСКО, какъвто обект е и Национален парк „Пирин. „В доклада на IUTN за Национален парк Пирин се отбелязва, че състоянието му предизвиква „сериозно безпокойство", което е една стъпка преди крайната - „критично". Причините, описани в доклада, са заплахите от плана за разширяването на ски зоните в Национален парк Пирин от Предела през Банско до Добринище, особено в контекста на променящия се климат, както и от планираното увеличение на сечите. Споменава се, че управата на Национален парк Пирин не е в състояние да се противопостави на „силните външни интереси за туристическо развитие и също за използване на горите".
Предвид гореизложеното и с цел гарантиране на обществения интерес и възможностите за осъществяване на граждански контрол, както и с оглед постигане на прозрачност, информираност, обективност и изчерпателност на правната уредба и спазване на принципа за равнопоставеност, считаме за необходимо да бъде запазено задължението за възложителя на инвестиционното предложение да оповестява инвестиционните си намерения на интернет страницата си или по друг начин, а новото предложение по § 4 от проекта да бъде оформено като изречение второ.
Предложение:
1. Да бъде запазено задължението за възложителя на инвестиционното предложение да оповестява инвестиционните си намерения на интернет страницата си или по друг начин, а предложението по § 4 от проекта да бъде оформено като изречение второ.
Възможната редакция на чл. 95, ал. 1 е както следва:
„(1) В най-ранния етап на своето инвестиционно предложение възложителят на инвестиционното предложение информира писмено компетентния орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място."
2. По отношение на § 22 от проекта, който изменя чл. 58, ал. 1 от Закона за водите:
С цитирания параграф се внасят изменения в чл. 58, ал. 1 от Закона за водите, като точки 1 и 2 се изменят и се създават нови точки 7-9. Точка 7 е със следното съдържание:
„Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30 - дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на следните дейности:
7. преминаване с хоризонтален сондаж под дъното и извън границите на воден обект."
Анализът констатира, че от съдържанието на т. 7 от посочената разпоредба не става ясна целта на преминаването с хоризонтален сондаж под дъното и извън границите на даден воден обект. Предложената редакция на т. 7 допуска различни тълкувания относно целта на сондажа и полагането на съответните съоръжения. Необходимо е по възможност изчерпателно да се посочат възможните фактическите основания, които ще послужат за съответното преминаване с хоризонтален сондаж именно с цел защитата на здравето и интересите на гражданите, заинтересованите страни. Не на последно място горното е технически и експлоатационно целесъобразно. Уместно би било в т. 7 да се посочи „цел на преминаването и ползването на хоризонтален сондаж".
Липсата на горните уточнения може да доведе до нееднакво приложение, като при някои специфични ситуации е възможно да се приложат критерии, различни от действително предвидените, което, от своя страна, може да доведе до пораждане на предпоставки за проява на корупционен риск.
С прецизирането на т. 7 ще бъде избегнато противоречивото тълкуване и няма да се допуска различно третиране от страна на контролните и санкционни органи. Това ще допринесе за конкретизацията и на обществените отношения, което, от своя страна, ще способства за превенцията и противодействието на корупцията.
Не на последно място по значение е необходимо да бъде преосмислено дали за извършването на хоризонталния сондаж по т. 7 е удачно да бъде въвеждан уведомителен режим, а не разрешителен. Считаме, че с оглед защитата на обществените отношения, свързани с дискутираната материя, както и с цел защита здравето и интересите на гражданите е уместно режимът да бъде разрешителен, предвид повишения контрол, на който ще бъдат подлагани разглежданите дейности.
Предложение:
1. Чл. 58, ал. 1, т. 7 от закона да бъде редактиран като изчерпателно се посочат възможните фактическите основания, послужили за съответното преминаване с хоризонтален сондаж под дъното и извън границите на водните обекти или най-малко „цел на преминаването и ползването на хоризонтален сондаж".
2. Да бъде обмислено въвеждането на разрешителен режим за дейностите по чл. 58, ал. 1, т. 7 от закона.

С уважение,
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
В.И.Ф. ДИРЕКТОР НА ЦППКОП