Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

13.12.2017

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

 Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

13.12.2017

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

 Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

12.12.2017

Относно: Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти

 Относно: Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти

13.09.2017

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

 Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

07.09.2017

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

30.08.2017

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за платежните услуги и платежните системи

 Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за платежните услуги и платежните системи

15.08.2017