Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за отмяна на Закона за публично - частното партньорство

 

19.02.2014

Становище относно предложения за изменение и допълнение на чл.12 от Закона за обществените поръчки

 

10.02.2014

Становище относно Приетия режим за „паралелен износ" на лекарствени продукти в Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

07.02.2014

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

 

06.02.2014

Резюме на становища на ЦППКОП по съгласуване на законопроекти по чл.32, ал.6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, съгласно функционалната си компетентност, с конкретни антикорупционни предложения

 

05.02.2014