Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Карта на сайта

Начало
За нас
Органиграма
Презентация на ЦППКОП
Нормативна основа
Основни документи
ЗПУКИ
Действащи вътрешни правила в ЦППКОП
Кариери
Актуално
Архив
Профил на купувача
Актуално
Архив
Допълнителна информация
Контакти
Проекти
Доклад "Анализ и оценка на риска с цел идентифициране на възможности за корупционни практики при доставката и употребата на медицинските изделия"
Доклад "Анализ на органите по превенция и противодействие на корупцията в Република България"
Доклад "Анализ и оценка на риска при администрирането на регулаторните режими от общините с цел ограничаване на възможностите за корупционни практики и намаляване на административната тежест върху малкия и среден бизнес"
Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционната криза
Доклад по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии"
Доклад "Етични стандарти за почтеност в публичния сектор"
Методология за анализ на риска от данъчни измами
Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Доклад „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики"
Доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове“
Доклад анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране в Република България
Модел на решение в областта на обществените поръчки
Междуведомствена група
Документи
Становища
На фокус
Инициативи
Бежанската криза - предизвикателство пред българските институции
Оценка на въздействието на законодателството
Подкуп на чужди длъжностни лица
БОРКОР между митовете и корупционните реалности
Партньори
Етичен кодекс
Списък с партньорите по проекта
Меморандуми за сътрудничество
Пресинформация
Предстоящо
В медиите
Галерия
Видео
Експертни мнения
Европейски проекти
Проект „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво“
Секретариат на работна група